Bulgarian

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от 25 май 2018 г.

I.         Въведение – Кои сме ние?

Insites Compages NV се задължава да спазва приложимото законодателство за защита на данните, както е посочено в Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Общ регламент за защита на данните“ или „ОРЗД“).

Дружеството InSites Compages NV, със седалище Evergemsesteenweg 195, 9032 Гент (Белгия) и регистрирано в Кръстосаната база данни на предприятията в Белгия (Bank Crossroads Bank for Enterprises) под номер BE0837.297.070, нашите дъщерни дружества и филиали (вж. XIII. Контакт за повече информация) (наричано по-долу: „ InSites“, „наш“, „нас“ или „ние“) вярва в защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и конфиденциалността на личните данни, които притежаваме за Вас.

Признаваме, че може да имате притеснения относно поверителността и сигурността по отношение на личните данни, които събираме, използваме и евентуално разкриваме на трети страни, за да имаме възможност да предлагаме и предоставяме нашите продукти и услуги. За тази цел разработихме тази Декларация за поверителност („Декларация“).

Лични данни са всяка комбинация от информация, която е в притежание или може да стане притежание на InSites и която може да се използва за идентифициране на дадено лице (наричана по-долу „Лични данни“). Цялата обработка на лични данни от InSites ще бъде третирана в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и тази Декларация за поверителност. Всяка информация, която не може да бъде използвана за идентифициране на отделен индивид (като например обобщена статистическа информация), не е лична информация.

Трябва да е ясно, че тази декларация се отнася само до обработката на лични данни от InSites, когато действа като администратор, т.е. когато InSites е този, който определя целта и средствата („защо“ и „как“) на такава обработка.

Тази декларация определя как InSites обработва информацията, събрана чрез

(I)             продуктите и услугите за пазарни проучвания, които предлагаме на нашите клиенти (напр. събиране на информация чрез проучвания, панели, общности (като „Square“), интервюта или всяка друга форма на инструменти за пазарни проучвания (наричани по-долу „дейности по проучване на пазара“);

(II)           различни сайтове като http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (наричани по-долу „уеб сайтове“) и всички дейности и свързаните с това услуги.

При необходимост ще бъде направено разграничение между дейностите по проучване на пазара и нашите уеб сайтове.

Тази декларация също така определя нашите практики относно използването на такава информация, стъпките, които предприемаме, за да я защитим, както и избора и правата, които субектите на данни („Вие“ или „Вас“) имат по отношение на това как събираме и обработваме информация за тях. Включените субекти на данни могат да варират от

(I)             участници в нашите дейности по проучване на пазара; или

(II)           всеки потребител на нашите уеб сайтове, кандидати при подбор на персонал, абонати на нашите бюлетини, лични или корпоративни клиенти (и физически лица, свързани с нашите корпоративни клиенти), доставчици (включително подизпълнители и лица, свързани с нашите доставчици и подизпълнители), бизнес контакти (съществуващи и потенциални клиенти и//или лица, свързани с тях), всички други физически лица, които се свързват с нас

Освен ако не Ви съобщим нещо друго, ние действаме в качеството на администратор на данни. Когато събираме лични данни съгласно споразумение с трета страна и третата страна определя средствата и целите на обработката, като цяло действаме като обработващи данни от името на тази трета страна, която ще бъде администратора на данни.

Ако имате някакви коментари или въпроси относно тази Декларация за поверителност, можете да се свържете с нас чрез нашата информация за контакт, предоставена в XIII. Данни за връзка.

II.      Как обработваме Вашите лични данни?

Ние сме компания за проучване на пазара и член на Европейската асоциация за социални и маркетингови проучвания (ESOMAR). ESOMAR е международна организация, която се фокусира върху разработването на по-добри методи за проучване на пазара. Ние се придържаме към професионалните стандарти, които ESOMAR определя за своите членове. Когато събираме и обработваме информация във връзка с продуктите и услугите за проучване на пазара, които предлагаме на нашите клиенти, същевременно ние защитаваме поверителността на личните данни, които получаваме от участниците, включени в такива дейности.

Ние извършваме тези дейности от името на нашите клиенти.

В случаите, в които трябва да обработваме Лични данни единствено съгласно инструкциите на нашите клиенти, ние изискваме от тях да предоставят необходимата информация на съответните субекти на данни относно използването на данните им и както е посочено по-долу. Ние позволяваме на нашите клиенти да използват съответните раздели на тази Декларация или да се позоват на нея, ако смятат, че е уместно да го направят. Не можем обаче да бъдем подведени под отговорност, ако тази информация не им предостави в достатъчна степен необходимата информация.

Също така може да събираме и обработваме информация чрез нашите уебсайтове и във връзка с всички свързани с нея бизнес дейности. Тези оперативни дейности могат да включват обработка на лични данни на следните лица: всеки посетител на нашите уеб сайтове, кандидати за подбор на персонал, лични или корпоративни клиенти (и физически лица, свързани с нашите корпоративни клиенти), доставчици (включително подизпълнители и физически лица, свързани с нашите доставчици и подизпълнители), бизнес контакти (съществуващи и потенциални клиенти и/или физически лица, свързани с тях) или други лица, които се свързват с нас.

III.    Кога събираме Вашите лични данни?

Личните данни, събрани и обработени от InSites, обикновено се получават от Вас доброволно, въз основа на:

  • Вашето участие в една или няколко от нашите дейности по проучване на пазара (например въпросници, панели или други инструменти за проучване на пазара);
  • Вашето участие в един или няколко от нашите конкурси за награди; и
  • цялата информация, която активно ни предоставяте по време на такива участия.
  • когато се свържете с нас чрез нашите уеб сайтове, по електронна поща, по пощата, по телефон, чрез размяна на визитни картички, като подадете молба за упражняване на Вашите права,…;
  • когато се ангажирате или поддържате договорни отношения с нас;
  • когато кандидатствате за работа при нас;
  • когато се абонирате за нашия бюлетин;
  • когато оставяте коментар на нашите уеб сайтове;
  • когато поискате да изтеглите файл;
  • Чрез навигация в уеб сайта, например, когато навигирате в нашите уеб сайтове, можем автоматично да събираме ограничени лични данни чрез използването на „бисквитки“ на нашите уеб сайтове.

Ако InSites получи лични данни от Вас от клиенти или други трети страни и ние използваме тази информация за по-нататъшна обработка като администратор, ние ще Ви информираме за тази обработка най-късно в момента на първия контакт с Вас.

Възможно е да получим Вашите лични данни от други източници, като например база данни на наши клиенти, брокери на списъци, нашия панелен уеб сайт или чрез реклама.

IV.   Какви лични данни за Вас събираме?

Можем да събираме и обработваме следващите (неизчерпателен списък) лични данни. В зависимост от ситуацията и дейността по проучване на пазара, в която участвате, няма да поддържаме цялата информация, посочена по-долу.

–       Информация за връзка, като Вашето име, Имейл адрес или всяка друга подходяща информация за контакт

–       Лични и идентификационни данни, като възраст, дата на раждане, място на раждане, копие на лична карта,….

–       Електронни идентификационни данни, като например тип на браузъра, адрес на интернат протокол (IP), идентификатор (ИД) на потребителя, уникален идентификатор, зададен на устройството Ви, географско местоположение, действия, извършвани на дадена уеб страница, информация, получена от съдържанието на уеб страница,…

–       История на контактите, като изпратена и получена комуникация (напр. Имейл съобщения),… в резултат на комуникацията, която осъществяваме помежду си по време на Вашето участие.

–       Работни данни, като автобиография, образование, професионални дейности, професионални умения,…

–       Навици, интереси, мнения или поведение, като поведение на потребителите, поведение при покупки, хоби,… като цяло отговорите, които давате на въпроси, когато правим пазарни проучвания за нашите клиенти;

–       Снимки, изображения или звукови записи

Като цяло ще събираме само лични данни, които са необходими за предоставяне на нашите услуги на нашите клиенти и които са от значение за постигането на посочените по-долу цели.

Информацията, която събираме във въпросници или панел, се обработва на оторизирано ниво. Всеки регистриран участник има уникален идентификационен номер в нашата база данни, който ни позволява да Ви идентифицираме като отделен участник. Този номер ще бъде включен в поверителните материали, които са Ви предоставени като такъв отделен участник.

В зависимост от специфичната цел на дейностите по проучване на пазара, които извършваме за нашите клиенти, е възможно да събираме и обработваме специални категории лични данни (например информация за раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, физическо или психическо здраве, генетични данни, биометрични данни, сексуален живот или сексуална ориентация). InSites ще обработва специални категории лични данни само с Вашето изрично съгласие или когато това се изисква от закона.

Когато позволяваме на деца под 16-годишна възраст или на по-малка възраст, в зависимост от разпоредбите на действащото местно законодателство, да участват в нашите онлайн маркетингови дейности, ние сме наясно, че в допълнение към съгласието на детето трябва да получим съгласие, дадено или предоставено с пълномощно от лице с родителска отговорност за детето. Когато обработваме лични данни на деца, ще правим това само когато имаме такива съгласия. Освен това InSites спазва насоките, установени от ESOMAR, относно онлайн защитата, включваща непълнолетни.

V.     Защо и как използваме Вашите лични данни?

Както споменахме по-горе, ние обикновено получаваме Вашите лични данни директно от Вас. Ние събираме само личните данни, необходими за осъществяване на нашите услуги или дейности.

Личните данни, получени от дейностите по проучване на пазара, могат да се използват от InSites за следните цели:

–       за регистрация, покана и участие в нашите дейности по проучване на пазара;

–       за изследователски и статистически цели;

–       за изготвяне на колективни профили (не на отделни хора);

–       за да можем да се свържем с победител в конкурс;

–       за да можем да проверим как използвате поверителните материали, предоставени Ви от нас; или

–       за да можем да предприемем подходящи мерки, в случай че нарушите Вашите задължения към нас, както е посочено в сроковете и условията на всяка услуга за проучване на пазара, като например задължението за неоповестяване във връзка с поверителния материал, който Ви е бил предоставен.

Другите лични данни, получени от InSites (напр. чрез нашите уеб сайтове), могат да бъдат използвани за следните цели:

–       Оперативни цели като: администриране и управление на нашите уеб сайтове, продукти и услуги; при разглеждане на молба за работа, при отговор на искания за информация или за упражняване на Вашите права, за сигурност, качество и управление на риска…

–       Бизнес цели като: предоставяне на нашите продукти и услуги; администриране, управление и развитие на нашия бизнес, бизнес отношения, договори, продукти и услуги; предоставяне на информация за нас и нашата гама от услуги; за изследователски и статистически цели; за спазване на всяко изискване на закон, подзаконов акт или на професионален орган, на който сме член…

–       Търговски цели като: цели за директен маркетинг (напр. изпращане на нашия бюлетин)

InSites ще използва Вашите лични данни само за горепосочените цели, освен ако не сте дали конкретно съгласие.  Ако възнамеряваме да използваме Вашите лични данни за други цели, различни от съобщените Ви, ние ще Ви информираме предварително. Например: няма да използваме Вашите лични данни за рекламни цели, освен ако доброволно не сте дали изрично и предварително съгласие.

VI.   На какви правни основания събираме Вашите лични данни?

InSites обработва Вашите лични данни на следните правни основания:

За дейности по проучване на пазара и бюлетини: въз основа на Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. За повече информация как можете да направите това, вижте XI. Вашите права“

–       Може също така да обработим Вашите лични данни, когато имаме легитимен интерес да направим това, като например при защита по и предявяване на правни искове и права, както и на други бизнес интереси. Когато разчитаме на това правно основание за обработка, ние ще смекчим ефекта(ите), които това може да има върху Вашата поверителност, като минимизираме по подходящ начин използването от наша страна и като създадем адекватни гаранции за достъп и сигурност, за да предотвратим неразрешено използване.

–       Обработката е необходима за изпълнение на договор за съществуващи клиенти или доставчици (предоставянето на маркетингови материали, свързани със сходни продукти или услуги, които преди това сте поискали, използвали или в които сте участвали) или за да предприемем по-нататъшни действия по Вашата молба, за да сключите договор с нас.

–       Също така можем да обработим Вашите лични данни, когато имаме правно задължение да направим това.

VII. Ние използваме „бисквитки“ на нашите уеб сайтове

Използваме „бисквитки“ и други онлайн идентификационни технологии като уеб маяци или пиксели, за да предоставим на потребителите подобрен потребителски интерфейс.

Ние използваме тези технологии, за да направим навигацията на нашите уеб сайтове по-лесна за Вас и да Ви предоставим по-добре персонализирано съдържание.

Използваме тези технологии и за събиране на информация за проследяване и статистика относно използването на нашите уеб сайтове.

Можем да използваме онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети страни и социални медийни платформи. Тези технологии ни помагат да измерим ефикасността на нашите маркетингови и осведомителни кампании и да разберем как посетителите навигират до нашите уеб сайтове от реклама на InSites Consulting.

Можете да контролирате и управлявате „бисквитките“ чрез браузъра си. Моля, имайте предвид, че премахването или блокирането на „бисквитките“ може да повлияе на потребителския интерфейс и някои функции вече няма да са налице.

Повечето браузъри Ви позволяват да преглеждате, управлявате, изтривате и блокирате „бисквитките“ за даден уеб сайт. Имайте предвид, че ако изтриете всички „бисквитки“, всички предпочитания, които сте задали, ще бъдат загубени, включително възможността да се откажете от „бисквитките“, тъй като самата функция изисква поставянето на „бисквитка“ за отказване върху устройството Ви.

За информация относно допълнителни браузъри и типове устройства, моля, вижте http://www.aboutcookies.org/ или http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII.              Колко време пазим Вашите лични данни?

Запазваме обработваните от нас лични данни толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целта, за която са били събрани. Като се има предвид периодът на съхранение на данни, за който лични данни могат да се съхраняват, в зависимост от целите, за които е била събрана информацията, периодът на съхранение на данни може да варира във всяка ситуация.

IX.   Какви мерки ще предприемем, за да защитим Вашите лични данни

InSites приема сериозно сигурността на всички Лични данни, които обработваме (напр. чрез нашите уеб сайтове или във връзка с нашите дейности по проучване на пазара). Ето защо ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да защитим обработката на лични данни. Тези предпазни мерки ще варират в зависимост от чувствителността, формата, местоположението, размера, разпространението и съхранението на личните данни и включват мерки, предназначени да предпазват личните данни от неразрешен достъп. Ако е необходимо, предпазните мерки включват кодиране на съобщения, например чрез SSL, криптиране на информация по време на съхранение, защитни стени, контрол на достъпа, разделяне на задълженията и подобни протоколи за сигурност. Ние ограничаваме достъпа до лични данни на нашите служители и трети страни, които изискват достъп до такава информация за законни и подходящи бизнес цели.

Всички членове на екипа ни, изпълнителите и трети страни, които ще имат достъп до Вашите лични данни според инструкциите на InSites, ще бъдат обвързани с поверителност и ще използваме контрол за достъп, за да ограничим достъпа до лица, които изискват такъв за изпълнение на отговорностите и задачите си.

X.     Прехвърляне на лични данни

Ние ще споделяме Вашите лични данни с други хора само когато имаме законно разрешение да направим това и когато е необходимо да изпълним целите, свързани с описаното по-горе.

Когато споделяме лични данни с други, въвеждаме договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим личните данни и да спазваме нашите собствени стандарти за защита на данните, поверителност и сигурност.

Личните данни, които съхраняваме, могат да бъдат прехвърлени:

–       на наши клиенти

При провеждане на нашите дейности по проучване на пазара ние събираме и обработваме информация на физически лица (участници), чиито лични данни могат да бъдат получени във връзка с предоставяне на нашите продукти и услуги за пазарни проучвания на нашите клиенти (напр. съществуващи или потенциални клиенти на нашите собствени клиенти). Ние обработваме тази информация от името на нашите клиенти, а споделянето й с тях е необходимо, за да предоставяме нашите продукти и услуги. В този контекст е възможно да споделяме снимки, изображения, звукови записи или пълни набори от данни, които притежаваме за Вас. Обаче ние ще направим това само след като сме получили Вашето изрично съгласие за такова прехвърляне.

Няма да споделяме лични данни, получени във връзка с предоставянето на нашите продукти и услуги на един клиент, с друг клиент. Също така няма да продаваме, предоставяме под наем или на лизинг тази информация на други трети страни.

–       към нашите дъщерни дружества и филиали

Можем да споделим Вашите лични данни в глобалната ни мрежа от корпорации, когато това е необходимо за предоставяне или подобряване на нашите продукти и услуги (напр. обработка и съхранение, предоставяне на достъп до нашите бизнес дейности и услуги, осигуряване на поддръжка на клиенти, разработване на съдържание…) или когато това е необходимо за целта, за която са събрани Вашите лични данни. За подробности относно нашите дъщерни дружества и филиали, моля, вижте данните за връзка по-долу или кликнете тук.

–       към нашите доставчици на услуги

Когато е необходимо, използваме трети страни , за да ни подкрепят при предоставянето на нашите услуги и да подпомогнат осигуряването, стартирането и управлението на нашите вътрешни ИТ системи или (вътрешни) бизнес процеси, като искаме от тях да изпълняват определени задачи от наше име.

Например доставчици на информационни технологии, софтуер, базиран на облак като доставчик на услуги, хостинг и управление на уеб сайтове, анализ на данни, софтуер за набиране на персонал, архивиране на данни, услуги за сигурност и съхранение.

Пред тези доставчици на услуги ще разкриваме или ще направим достъпни такива лични данни, които са необходими в степента, необходима за съответната цел. Тези данни не могат да бъдат използвани от тях за никакви други цели, по-специално за техни собствени цели или за целите на трети страни. Освен това нашите доставчици на услуги са задължени по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни чрез така нареченото „Споразумение за защита на данните“.

Когато участвате в нашата система за стимулиране, може да се наложи да споделим Вашите лични данни (напр. име, имейл адрес…) с трети страни, които ни помагат да се погрижим за нашата подготовка.

–       правоприлагащите органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети страни, както се изисква от и в съответствие с приложимите законови или подзаконови актове:

Ние си запазваме правото да разкриваме на всички правоприлагащи органи или други трети страни, които имат правомощия да придобиват лични данни, както и да проверяват дали спазваме приложимите закони и разпоредби, разследваме предполагаемо престъпление, установяваме, упражняваме или защитаваме законни права. Ние ще изпълняваме искания за лични данни само когато това е необходимо и подходящо и там, където имаме право да го направим в съответствие с приложимите законови или подзаконови актове.

Ние сме част от глобална мрежа от корпорации и можем да се възползваме от услугите, предоставяни от трети страни или от наши дъщерни дружества и филиали в други държави, което да подпомогне управлението на бизнеса ни. В резултат на това личните данни могат да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). При определени условия ОРЗД позволява на InSites да прехвърлят лични данни към такива страни.

В контекста на международните изследователски проекти InSites може също да Ви покани да участвате в изследователски проекти, както на национални, така и на международни бизнес клиенти или партньори, включително и възможни трансфери извън ЕИП.

Във всеки случай предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всички лични данни ще бъдат обработвани, като се спазват адекватни нива на сигурност и че всички прехвърляния на лични данни извън ЕИП ще се извършват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и че ще има подходящо ниво на защита. Ще приложим правни гаранции като примерни договорни клаузи, съгласие на физически лица или други правни основания, разрешени от приложимите законови изисквания, уреждащи такова прехвърляне.

XI.   Вашите права

ОРЗД Ви предоставя определени права във връзка с Вашите лични данни. Тези права са изброени по-долу. Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражнявате някое от правата по-долу. Можете да намерите нашата информация за контакт в XII. Контакт, както е посочено по-долу.

Имайте предвид, че при упражняването на тези права се прилагат някои изключения, което означава, че е възможно да не можете да ги упражнявате във всички ситуации:

a) Достъп на субекта на данни: Имате право на достъп до Вашите лични данни, съхранявани от InSites.
b) Коригиране: Можете да поискате от нас да бъдат коригирани неточни лични данни.
c) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Можете да поискате от нас да изтрием лични данни при определени обстоятелства и ние ще предприемем разумни стъпки, за да информираме лицата, обработващи личните данни от наше име, че сте поискали изтриването на всякакви връзки, копия или преписи на личните Ви данни.
d) Ограничение: Можете да изискате определени Лични данни да бъдат маркирани като ограничени, а също и да ограничите обработката при определени други обстоятелства.
e) Преносимост: Можете да поискате да предадем личните Ви данни на трета страна по електронен път, доколкото това е разрешено съгласно ОРЗД.
f) Подаване на жалба: Можете да подадете жалба относно обработката на Вашите лични данни до регулатора за защита на данните, (белгийския) „орган за защита на данните“, (адрес) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (тел.) 32 (0)2 274 48 00, (имейл) contact@apd-gba.be.

Освен това, при определени условия, имате право:

–       там, където обработването на данните се основава на съгласие, да оттеглите съгласието си; всички бюлетини съдържат бутон за отписване в долния колонтитул на дадения имейл.

–       можете да възразите срещу всяка обработка на лични данни, която InSites обосновава с правните основания за „законни интереси“, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка надхвърлят по важност накърняването на личните права на личността; и

–       да възразите срещу директния маркетинг (включително профилиране за такива цели) по всяко време.

XII. Актуализации на тази Декларация

InSites си запазва правото да преразглежда и актуализира тази Декларация по всяко време. Датата на последната актуализация може да се види в горната част на тази Декларация.

Поради това трябва периодично да преглеждате нашите уеб сайтове, за да бъдете в крак с най-актуалните ни политики и практики.

XIII.  Данни за връзка

Ако имате коментари или въпроси относно тази Декларация за поверителност или обработката на личните Ви данни от InSites, действащ като администратор, можете да се свържете с нас

–       По имейл:            info@insites-consulting.com
–       По телефона:     +32 (0)9.269.15.00
–       По пощата:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320