Czech

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S účinností od 25. května 2018.

I. Úvod – Kdo jsme?

InSites Compages NV se zavazuje respektovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení o ochraně údajů“ nebo „GDPR“).

Společnost InSites Compages NV, se sídlem na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgie) a registrovaná u banky Crossroads Bank pro společnosti pod číslem BE0837.297.070, naše dceřiné a přidružené společnosti (další informace viz XIII. Kontakt) (dále jen: „InSites“, „náš“, „nás“ nebo „my“) věří v ochranu soukromí a důvěrnosti osobních údajů, které o vás máme.

Jsme si vědomi, že můžete mít v souvislosti s osobními údaji, které shromažďujeme, používáme a případně sdělujeme třetím stranám za účelem nabízení a poskytování našich produktů a služeb, obavy týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti. Za tímto účelem jsme vytvořili toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“).

Osobní údaje jsou libovolná kombinace informací, které vlastní nebo které pravděpodobně bude vlastnit společnost InSites a které lze použít k identifikaci jednotlivce (dále jen „osobní údaje“). Společnost InSites bude zpracovávat veškeré osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jakékoli informace, které nelze použít k identifikaci jednotlivých osob (například souhrnné statistické informace), nejsou osobními údaji.

Upozorňujeme, že toto prohlášení se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů společností InSites, která jedná jako správce, což znamená, že společnost InSites určuje účel a prostředky („proč“ a „jak“) tohoto zpracování.

Toto prohlášení určuje, jak společnost InSites zpracovává informace shromážděné prostřednictvím

(I)             produktů a služeb průzkumu trhu, které nabízíme našim klientům (např. shromažďování informací prostřednictvím průzkumů, panelů, komunit (např. „Square“), rozhovorů nebo jiné formy nástrojů průzkumu trhu (dále jen „aktivity průzkumu trhu“),

(II)           různých webových stránek, například http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (dále jen „webové stránky“) a všech činností a služeb, které se k nim vztahují.

V případě potřeby se rozlišuje mezi činnostmi průzkumu trhu a našimi webovými stránkami.

Určuje rovněž naše postupy týkající se používání těchto informací, kroky, které podnikáme k jejich ochraně, jakož i možnosti a práva, která mají subjekty údajů („vy“ nebo „vaše“) v souvislosti s tím, jak shromažďujeme a zpracováváme informace, které se jich týkají. Dotčenými subjekty údajů mohou být

(I)             účastníci našich aktivit pro průzkum trhu nebo

(II)           každý uživatel našich webových stránek, žadatelé o zaměstnání, odběratelé našich informačních bulletinů, osobní nebo firemní klienti (a osoby spojené s našimi firemními klienty), dodavatelé (včetně subdodavatelů a jednotlivců spojených s našimi dodavateli a subdodavateli), obchodní kontakty (stávající a potenciální klienti a/nebo osoby s nimi spojené) a jakékoli další osoby, které se s námi spojí

Pokud vás neinformujeme jinak, jednáme jako správce údajů. Když shromažďujeme osobní údaje podle dohody s třetí stranou a tato třetí strana určuje prostředky a účely zpracování, jednáme obecně jako zpracovatel dat jménem třetí strany, která bude správcem údajů.

Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich kontaktních informací uvedených v části XIII. Kontakt.

II. Jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Jsme společnost zabývající se výzkumem trhu a členem organizace ESOMAR. ESOMAR je mezinárodní organizace, která se zaměřuje na vývoj lepších metod průzkumu trhu. Dodržujeme profesionální standardy, které ESOMAR stanovuje pro své členy. Když shromažďujeme a zpracováváme informace v souvislosti s produkty a službami průzkumu trhu, které nabízíme našim klientům, současně chráníme soukromí osobních údajů, které získáváme od účastníků podílejících se na těchto činnostech.

Tyto činnosti provádíme jménem našich klientů.

Pokud potřebujeme zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů našich klientů, žádáme klienty, aby dotčeným osobám poskytli potřebné informace týkající se používání údajů a jak je uvedeno níže. Svým klientům dovolujeme používat příslušné oddíly tohoto prohlášení nebo je odkázat na toto prohlášení, považují-li to za vhodné. Nemůžeme však být zodpovědní za to, pokud by tyto informace dostatečně neposkytly potřebné informace.

Můžeme také shromažďovat a zpracovávat informace prostřednictvím našich webových stránek a v souvislosti se všemi obchodními činnostmi, které se jich týkají. Tyto provozní činnosti mohou zahrnovat zpracovávání osobních údajů následujících osob: každého návštěvníka našich webových stránek, žadatelů o zaměstnání, osobních nebo firemních klientů (a jednotlivců spojených s našimi firemními klienty), dodavatelů (včetně subdodavatelů a jednotlivců spojených s našimi dodavateli a subdodavateli), obchodních kontaktů (stávajících a potenciálních klientů a/nebo osob s nimi spojených) nebo jiných osob, které se s námi spojí.

III. Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které společnost InSites shromažďuje a zpracovává, nám obecně poskytujete dobrovolně:

–       v rámci vaší účasti na jedné nebo několika našich aktivitách průzkumu trhu (např. dotazníky, panely nebo jakýkoli jiný nástroj průzkumu trhu),
–       v rámci vaší účasti v jedné nebo několika našich soutěžích o ceny a
–       v rámci veškerých informací, které nám během těchto účastí aktivně poskytujete.
–       když nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, poštou, telefonem, výměnou vizitek, podáním žádosti o uplatnění vašich práv, …,
–       když s námi zakládáte nebo udržujete smluvní vztah,
–       když u nás žádáte o zaměstnání,
–       když se přihlašujete k odběru našeho informačního bulletinu,
–       když napíšete komentář na našich webových stránkách,
–       když požádáte o stažení,
–       prostřednictvím procházení webových stránek, např. při procházení našich webových stránek můžeme automaticky shromažďovat omezené osobní údaje pomocí souborů cookie na našich webových stránkách.

Pokud společnost InSites obdrží vaše osobní údaje od klientů nebo jiných třetích stran a tyto informace použijeme k dalšímu zpracování jako správce, informujeme vás o tomto zpracování nejpozději v okamžiku prvního kontaktu s vámi.

Je možné, že vaše osobní údaje obdržíme z jiných zdrojů, jako jsou databáze našich klientů, zprostředkovatelé seznamů, webové stránky panelu nebo prostřednictvím inzerce.

IV. Které osobní údaje z vás shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje (neúplný seznam). V závislosti na situaci a činnosti výzkumu trhu, na které se podílíte, neuchováváme veškeré informace uvedené dále.

–       Kontaktní údaje, například jméno, e-mailová adresa nebo jiné relevantní kontaktní údaje

–       Osobní a identifikační údaje, jako je věk, datum narození, místo narození, kopie průkazu totožnosti…

–       Elektronická identifikační data, jako je typ prohlížeče, IP adresa, ID uživatele, jedinečný identifikátor přiřazený k vašemu zařízení, zeměpisná poloha, akce prováděné v rámci webové stránky, informace odvozené z obsahu webové stránky…

–       Historie kontaktů, například odeslaná a přijatá komunikace (např. e-mailové zprávy) apod. v důsledku komunikace, kterou máme během vaší účasti.

–       Podrobnosti týkající se práce, jako je životopis, vzdělání, odborné činnosti, profesní dovednosti…

–       Návyky, zájmy, názory nebo chování, například spotřební chování, nákupní chování, koníčky apod., obecně odpovědi, které poskytnete na otázky k provedení průzkumu trhu pro naše klienty

–       Fotografie, obrazové nebo zvukové nahrávky

Obecně budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které jsou potřebné pro poskytování služeb našim klientům a které jsou důležité pro dosažení níže uvedených cílů.

Informace shromážděné v dotaznících nebo panelu jsou zpracovávány na autorizované úrovni. Každý registrovaný účastník má v naší databázi jedinečné identifikační číslo, které nám umožňuje identifikovat vás jako jednotlivého účastníka. Toto číslo bude vloženo do důvěrného materiálu, který vám byl zaslán jako individuálnímu účastníkovi.

V závislosti na konkrétním účelu výzkumu trhu, který provádíme pro naše klienty, je možné, že shromažďujeme a zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o rase nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, fyzickém nebo duševním zdraví, genetických údajích, biometrických údajích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci). Společnost InSites zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů pouze s vaším výslovným souhlasem nebo pokud to vyžaduje zákon.

Pokud dovolujeme dětem mladším 16 let – nebo mladším, v závislosti na ustanoveních platné místní legislativy – účastnit se našich internetových marketingových výzkumných aktivit, víme, že kromě souhlasu dítěte musíme získat nebo ověřit souhlas osoby s rodičovskou odpovědností za dítě. Osobní údaje dětí zpracováváme jen tehdy, když k tomu máme souhlas. Kromě toho společnost InSites respektuje pokyny organizace ESOMAR týkající se online ochrany mladistvých.

V. Proč a jak používáme vaše osobní údaje?

Jak již bylo uvedeno výše, obecně získáváme vaše osobní údaje přímo od vás. Sbíráme pouze osobní údaje nezbytné pro účely poskytování našich služeb nebo činností.

Společnost InSites může používat osobní údaje získané z činností průzkumu trhu pro následující účely:

–       pro registraci, pozvání a účast v našich službách průzkumu trhu,

–       pro výzkumné a statistické cíle,

–       pro vypracování kolektivních profilů (nikoliv individuálních),

–       abychom mohli kontaktovat vítěze soutěže,

–       abychom mohli ověřit, jak používáte důvěrný materiál, který jsme vám zaslali, nebo

–       abychom mohli přijmout vhodná opatření v případě, že porušíte vaše závazky vůči nám, jak je stanoveno ve všeobecných podmínkách každé služby průzkumu trhu, jako je například povinnost nezveřejnění důvěrného materiálu, který jsme vám zaslali.

Jiné osobní údaje získané společností InSites (např. prostřednictvím našich webových stránek) lze použít pro následující účely:

–       Provozní účely, jako například: správa a řízení našich webových stránek, produktů a služeb; zvážení žádosti o zaměstnání, odpovídání na žádosti o informace nebo výkon vašich práv, bezpečnost, řízení kvality a rizik…

–       Obchodní účely, jako například: poskytování našich produktů a služeb; správa, řízení a rozvoj obchodů, obchodních vztahů, smluv, produktů a služeb; poskytování informací o nás a naší nabídce služeb; pro výzkumné a statistické cíle; dodržování jakéhokoli požadavku zákona, nařízení nebo odborného orgánu, jehož jsme členem…

–       Komerční účely, jako například: účely přímého marketingu (např. zasílání informačního bulletinu)

Společnost InSites bude používat vaše osobní údaje pouze pro výše uvedené účely, pokud jste výslovně nedali souhlas k jinému použití. Pokud zamýšlíme používat své osobní údaje k jiným účelům, než jsme vám sdělili, informujeme vás předem. Například: vaše osobní údaje nebudeme používat pro reklamní účely, pokud jste svobodně neudělili svůj výslovný a předchozí souhlas.

VI.   Na jakých právních základech shromažďujeme vaše osobní údaje?

Společnost InSites zpracovává vaše osobní údaje na základě těchto právních základů:

Pro činnosti průzkumu trhu a informační bulletiny: na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas můžete kdykoli stáhnout. Další informace o tom, jak to udělat, naleznete v části „XI. Vaše práva“

–       Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud na tom máme oprávněný zájem, například k obraně a vymáhání právních nároků a práv a dalších obchodních zájmů. Pokud vycházíme z tohoto zákonného důvodu pro zpracování, zmírníme účinky, které by to mohlo mít na vaše soukromí tím, že omezíme naše používání na minimum a zajistíme odpovídající přístup a bezpečnostní záruky, aby se zabránilo neoprávněnému použití.

–       Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy u stávajících zákazníků či dodavatelů (poskytování marketingových materiálů týkajících se podobných výrobků nebo služeb, které jste dříve požadovali, použili nebo se jich účastnili) nebo abychom mohli na základě vaší žádosti podniknout další kroky k uzavření smlouvy s námi.

–       Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost.

VII. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie

Používáme soubory cookie a další online identifikační technologie, jako jsou webové signály nebo pixely, abychom uživatelům poskytli vylepšené uživatelské prostředí.

Tyto technologie využíváme k tomu, abychom vám usnadnili navigaci na našich webových stránkách a lépe vám poskytovali obsah přizpůsobený na míru.

Tyto technologie také využíváme ke shromažďování informací o sledování a statistikách týkajících se používání našich webových stránek.

Můžeme využít online identifikační technologie od marketingových partnerů, webových stránek třetích stran a platforem sociálních médií. Tyto technologie nám pomáhají měřit efektivitu našich marketingových a informačních kampaní a pochopit, jak se návštěvníci z reklamy InSites Consulting dostanou na naše webové stránky.

Soubory cookie můžete ovládat a spravovat pomocí svého prohlížeče, Upozorňujeme, že odstranění nebo blokování souborů cookie může mít vliv na vaše uživatelské prostředí a některé funkce již nemusí být k dispozici.

Většina prohlížečů umožňuje prohlížet, spravovat, odstraňovat a blokovat soubory cookie pro webovou stránku. Uvědomte si, že pokud odstraníte všechny soubory cookie, budou ztraceny všechny předvolby, které jste nastavili, včetně možnosti odhlásit se ze souborů cookie, neboť tato funkce sama o sobě vyžaduje umístění souboru cookie pro odhlášení na zařízení.

Informace o dalších prohlížečích a typech zařízení naleznete na adrese http://www.aboutcookies.org/ nebo http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, uchováváme tak dlouho, jak je považováno za nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny. Doba uchovávání údajů, po kterou mohou být osobní údaje uchovávány, závisí na účelu, pro který byly informace shromážděny. Doba uchovávání údajů se může lišit v každé situaci.

IX. Jaká opatření přijímáme k zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost InSites bere vážně bezpečnost veškerých osobních údajů, které zpracováváme (např. prostřednictvím našich webových stránek nebo v souvislosti s našimi činnostmi v oblasti výzkumu trhu). Proto jsme provedli příslušná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů. Tyto postupy se liší v závislosti na citlivosti, formátu, umístění, množství, distribuci a ukládání osobních údajů a zahrnují opatření určená k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem. V případě potřeby zahrnují bezpečnostní opatření šifrování komunikace například pomocí protokolu SSL, šifrování informací během ukládání dat, brány firewall, kontroly přístupu, oddělení povinností a podobných bezpečnostních protokolů. Přístup k osobním údajům omezujeme na naše zaměstnance a na třetí strany, které vyžadují přístup k těmto informacím pro legitimní a relevantní obchodní účely.

Všichni naši zaměstnanci, dodavatelé a třetí strany, kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům podle pokynů společnosti InSites, budou vázáni důvěrností. Využíváme kontroly přístupu, které omezují přístup pouze na jednotlivce, kteří takový přístup potřebují k plnění svých povinností a úkolů.

X. Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s ostatními pouze tehdy, je-li nám to zákonem povoleno a kde je nutné splnit cíle související s těmi, které jsou popsány výše.

Pokud sdílíme osobní údaje s ostatními, zavádíme smluvní ujednání a bezpečnostní mechanismy, které slouží k ochraně osobních údajů a dodržování našich vlastních norem ochrany dat, důvěrnosti a bezpečnosti.

Osobní údaje, které uchováváme, mohou být přeneseny:

–       našim klientům

Prováděním aktivit průzkumu trhu shromažďujeme a zpracováváme informace o jednotlivcích (účastnících), jejichž osobní údaje lze získat v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb průzkumu trhu našim klientům (např. stávajícím či potenciálním klientům našich klientů). Tyto informace zpracováváme jménem našich klientů a sdílení těchto informací s našimi klienty je nezbytné pro poskytování našich produktů a služeb. V tomto kontextu můžeme sdílet fotografie, obrazové záznamy, zvukové nahrávky nebo úplné soubory dat, které o vás uchováváme. Učiníme to pouze poté, co obdržíme váš výslovný souhlas s takovým přenosem.

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb jednomu klientovi nebudeme sdílet s jiným klientem. Ani nebudeme tyto informace prodávat, půjčovat či pronajímat jiným třetím stranám.

–       našim dceřiným a přidruženým společnostem

Osobní údaje můžeme sdílet v rámci naší globální sítě společností, pokud je to nezbytné pro poskytování nebo vylepšení našich produktů a služeb (např. zpracování a ukládání dat, poskytování přístupu k našim obchodním aktivitám a službám, poskytování podpory zákazníkům, rozvoj obsahu,…) nebo pokud je to nezbytné pro účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Podrobnosti o našich dceřiných a přidružených společnostech zjistíte na níže uvedených kontaktech nebo klikněte zde.

–       našim poskytovatelům služeb

V případě potřeby využíváme třetí strany k tomu, aby nám pomáhaly při poskytování našich služeb a při poskytování, řízení a správě našich interních IT systémů nebo (interních) obchodních procesů. Je-li to nezbytné, žádáme je, aby vykonávali určité úkoly naším jménem.

Například poskytovatelé informačních technologií, cloudového softwaru, hostingu a správy webových stránek, analýzy dat, náborového softwaru, zálohování dat, bezpečnostní služby a služby ukládání dat.

Osobní údaje sdělíme nebo zpřístupníme těmto poskytovatelům služeb v rozsahu požadovaném pro daný účel. Tyto údaje nesmí být používány k jiným účelům, zejména nikoliv pro vlastní účely nebo pro účely třetích stran. Kromě toho jsou naši poskytovatelé služeb smluvně zavázáni respektovat důvěrnost osobních údajů prostřednictvím tzv. „Smlouvy o ochraně dat“.

Pokud se účastníte našeho motivačního systému, pravděpodobně budeme muset sdílet vaše osobní údaje (např. jméno, e-mailovou adresu…) s třetími stranami, které nám pomáhají spravovat náš motivační program.

–       orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním a regulačním úřadům či jiným třetím stranám podle požadavků a v souladu s příslušnými právními předpisy nebo nařízeními:

Vyhrazujeme si právo sdělit jakékoliv a všechny příslušné informace orgánům činným v trestním řízení nebo jiným třetím stranám s pravomocí na získání osobních údajů, například k ověření, že dodržujeme platné zákony a předpisy, vyšetření údajného trestného činu nebo ke stanovení, výkonu či obraně zákonných práv. Požadavkům na osobní údaje vyhovíme pouze tehdy, je-li to nezbytné a vhodné, a pokud to můžeme udělat v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

Jsme součástí globální sítě firem a můžeme využít služby poskytované třetími stranami nebo naše dceřiné a přidružené společnosti v jiných zemích, aby nám pomohly řídit naše podnikání. V důsledku toho mohou být osobní údaje převedeny mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). GDPR umožňuje společnosti InSites převést za určitých podmínek osobní údaje do těchto zemí.

V rámci mezinárodních výzkumných projektů vás společnost InSites může také pozvat k účasti na výzkumných projektech jak národních, tak mezinárodních obchodních klientů nebo partnerů, včetně případných převodů mimo EHP.

V každém případě jsme podnikli kroky k zajištění toho, aby veškeré osobní údaje byly zpracovány s ohledem na přiměřenou úroveň bezpečnosti, aby veškeré přenosy osobních údajů mimo EHP probíhaly v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany. Implementujeme právní záruky upravující takový přenos, například vzorové smluvní doložky, souhlas jednotlivců nebo jiné právní podklady povolené platnými právními požadavky.

XI. Vaše práva

GDPR vám v souvislosti s osobními údaji poskytuje určitá práva. Tato práva jsou uvedena níže. Pokud si přejete uplatnit některá z níže uvedených práv, kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje naleznete v části XII. Kontakt, jak je uvedeno níže.

Upozorňujeme, že při výkonu těchto práv platí určité výjimky, což znamená, že možná nebudete moci uplatnit tato práva ve všech situacích:

a) Přístup subjektu: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které uchovává společnost InSites.

b) Oprava: Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

c) Výmaz („Právo být zapomenut“): Za určitých okolností nás můžete nás požádat o vymazání osobních údajů. Přijmeme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali zpracovatele údajů, kteří zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení, že jste požádali o vymazání odkazů, kopií nebo replikací vašich osobních údajů.

d) Omezení: Můžete požádat, aby určité osobní údaje byly označeny jako omezené, a také omezit zpracování za určitých jiných okolností.

e) Přenositelnost: Můžete nás požádat o přenos osobních údajů o vás třetí straně elektronicky, pokud je to povoleno podle GDPR.

f) Podat stížnost: Můžete podat stížnost na naše zpracování u regulátora ochrany údajů, (belgického) „úřadu pro ochranu údajů“ na adrese Drukpersstraat 35, 1000 Brusel, tel. 32 (0)2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be.

Navíc máte za určitých podmínek právo:

–       odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu. Všechny informační bulletiny obsahují tlačítko pro odhlášení v zápatí daného e-mailu.

–       ohradit se proti jakémukoli zpracování osobních údajů, které společnost InSites ospravedlňuje jako z právního hlediska „oprávněný zájem“, pokud naše důvody pro zpracování nepřevažují nad jakýmkoli narušením práv jednotlivce na soukromí.

–       kdykoliv se ohradit proti přímému marketingu (včetně jakéhokoli profilování pro tyto účely).

XII. Aktualizace tohoto prohlášení

Společnost InSites si vyhrazuje právo kdykoli revidovat a aktualizovat toto prohlášení. Datum poslední aktualizace naleznete v horní části tohoto prohlášení.

Proto byste měli naše webové stránky pravidelně kontrolovat, abyste znali naše nejnovější zásady a postupy.

XIII. Kontakt

Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů společností InSites, která působí jako správce, můžete nás kontaktovat

–       e-mailem:             info@insites-consulting.com
–       telefonicky:           +32 (0)9.269.15.00
–       poštou:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320