Dutch

PRIVACYVERKLARING

Geldig vanaf 25 mei 2018.

I. Introductie – Wie zijn wij?

Insites Compages NV verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren zoals bepaald in Verordening 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “Algemene voorschriften voor gegevensbescherming” of “AVG”).

InSites Compages NV, met maatschappelijke zetel te Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0837.297.070, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (zie XIII. Contact voor meer informatie) (hierna: “InSites”, “onze”, “ons” of “wij”) gelooft in de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

We erkennen dat u bezorgd kunt zijn over privacy en veiligheid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en mogelijk bekendmaken aan derden met als doel ons in staat te stellen onze producten en diensten aan te bieden en te leveren. Hiertoe hebben we deze Privacyverklaring (“Verklaring”) ontwikkeld.

Persoonlijke gegevens zijn elke combinatie van informatie, die in het bezit is van of in het bezit komt van InSites, die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren (hierna “Persoonlijke gegevens”). Alle verwerking van persoonlijke gegevens door InSites zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring. Alle informatie die niet kan worden gebruikt om een afzonderlijke persoon te identificeren (zoals geaggregeerde statistische informatie) is geen persoonlijk gegeven.

Het moet duidelijk zijn dat deze verklaring alleen van toepassing is op de verwerking van persoonlijke gegevens door InSites die optreedt als een controller, wat betekent dat wanneer InSites degene is die het doel en de middelen bepaalt (het ‘waarom’ en ‘hoe’) van een dergelijke verwerking.

Deze verklaring beschrijft hoe InSites informatie verwerkt die is verzameld via

(I)             de marktonderzoeksproducten en -diensten die wij onze klanten bieden (bijvoorbeeld het verzamelen van informatie via enquêtes, panels, communities (zoals ‘Square’), interviews of enige andere vorm van marktonderzoeksmiddelen (hierna de “Marktonderzoeksactiviteiten”);
(II)           de verschillende websites zoals onze http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (hierna onze “Websites”) en alle bijbehorende activiteiten en diensten.

Indien nodig zal een onderscheid worden gemaakt tussen marktonderzoeksactiviteiten en onze websites.

Het beschrijft ook onze praktijken met betrekking tot het gebruik van dergelijke informatie, de stappen die we nemen om deze te beschermen, evenals de keuzes en rechten die betrokkenen (“u” of “uw”) hebben met betrekking tot hoe wij informatie over hen verzamelen en verwerken. Betrokkenen kunnen variëren van

(I)             deelnemers aan onze marktonderzoeksactiviteiten; of
(II)           elke gebruiker van onze websites, wervingskandidaten, abonnees van onze nieuwsbrieven, persoonlijke of zakelijke klanten (en personen die verbonden zijn met onze zakelijke klanten), leveranciers (inclusief onderaannemers en personen die banden hebben met onze leveranciers en onderaannemers), zakelijke contacten (bestaande en potentiële klanten en of personen die met hen zijn geassocieerd), andere personen die contact met ons opnemen

Tenzij we u anderszins communiceren, treden wij op als gegevensbeheerder. Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen op grond van een overeenkomst met een derde partij en die derde bepaalt de middelen en doeleinden van de verwerking, fungeren we in het algemeen als gegevensverwerker namens die derde partij die de gegevensbeheerder zal zijn.

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens die worden verstrekt onder XIII. Contact.

II. Hoe verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Wij zijn een marktonderzoeksbureau en lid van ESOMAR. ESOMAR is een internationale organisatie die zich richt op het ontwikkelen van betere marktonderzoeksmethoden. We houden ons aan de professionele normen die ESOMAR oplegt aan haar leden. Waar we informatie verzamelen en verwerken in verband met de marktonderzoeksproducten en -diensten die we onze klanten bieden, beschermen we tegelijkertijd de privacy van de persoonlijke gegevens die we verkrijgen van deelnemers die bij dergelijke activiteiten betrokken zijn.

Wij voeren deze activiteiten uit namens onze klanten.

Wanneer we persoonlijke gegevens moeten verwerken onder de exclusieve instructie van onze klanten, vragen we onze klanten om de benodigde informatie te verstrekken aan de betrokkenen met betrekking tot het gebruik ervan en zoals hieronder uiteengezet. We staan onze klanten toe relevante gedeelten van deze verklaring te gebruiken of ze naar deze verklaring te verwijzen als zij dit passend achten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld als deze informatie hen niet voldoende de benodigde informatie zou verschaffen.

We kunnen ook informatie verzamelen en verwerken via onze websites en in verband met alle zakelijke activiteiten die daarmee verband houden. Deze operationele activiteiten kunnen betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens van de volgende personen: elke bezoeker van onze websites, wervingskandidaten, persoonlijke of zakelijke klanten (en personen die verbonden zijn met onze zakelijke klanten), leveranciers (inclusief onderaannemers en personen die banden hebben met onze leveranciers en onderaannemers), zakelijke contacten (bestaande en potentiële klanten en/of personen die met hen zijn verbonden) of andere personen die contact met ons opnemen.

III. Wanneer verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die door InSites worden verzameld en verwerkt, worden over het algemeen vrijwillig van u ontvangen, op basis van:

 • uw deelname aan een of meerdere van onze marktonderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld vragenlijsten, panels of andere marktonderzoeksmiddelen);
 • uw deelname aan een of meerdere van onze prijsvragen; en
 • alle informatie die u ons actief verstrekt tijdens dergelijke participaties.
 • wanneer u contact met ons opneemt via onze websites, per e-mail, per post, telefonisch, door visitekaartjes uit te wisselen, door een verzoek in te dienen om uw rechten uit te oefenen, …;
 • wanneer u een contractuele relatie aangaat of onderhoudt met ons;
 • wanneer u solliciteert naar een baan bij ons;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief;
 • wanneer u een reactie achterlaat op onze websites;
 • wanneer u een download aanvraagt;
 • Via websitenavigatie, bijvoorbeeld wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we beperkte persoonlijke gegevens automatisch verzamelen via het gebruik van cookies op onze websites.

Als InSites persoonlijke gegevens van u van klanten of andere derden zou ontvangen en wij deze informatie gebruiken voor verdere verwerking als controller, zullen wij u informeren over dergelijke verwerking ten laatste op het moment van het eerste contact met u.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens ontvangen van andere bronnen, zoals de database van onze klant, lijstmakelaars, onze panelwebsite of via advertenties.

IV. Welke persoonlijke gegevens van u verzamelen wij?

We kunnen de volgende (niet-limitatieve) persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Afhankelijk van de situatie en de marktonderzoekactiviteit waaraan u deelneemt, behouden wij niet alle informatie die hierna wordt vermeld.

 • Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of andere relevante contactgegevens
 • Persoonlijke gegevens en identificatiegegevens, zoals leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, kopie van een identiteitskaart, ….
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals browsertype, Internet Protocol (IP)-adres, gebruikers-ID, unieke ID toegewezen aan uw apparaat, geografische locatie, acties uitgevoerd binnen een webpagina, informatie afgeleid van de inhoud van een webpagina, …
 • Contactgeschiedenis, zoals verzonden en ontvangen communicatie (bijvoorbeeld e-mailberichten), … als gevolg van de communicatie die we met elkaar hebben tijdens uw deelname.
 • Werkgerelateerde details, zoals CV, opleiding, professionele activiteiten, professionele vaardigheden, …
 • Gewoonten, interesses, meningen of gedrag, zoals consumentengedrag, winkelgedrag, hobby’s, … in het algemeen de antwoorden die u geeft op vragen om marktonderzoek voor onze klanten uit te voeren;
 • Foto’s, afbeeldingen of geluidsopnamen

In het algemeen verzamelen we alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten aan onze klanten te leveren en die relevant zijn voor het bereiken van de doeleinden zoals hierna gespecificeerd.

Informatie die we in vragenlijsten of panel verzamelen, wordt op geautoriseerd niveau verwerkt. Elke geregistreerde deelnemer heeft een uniek identificatienummer in onze database waarmee we u als individuele deelnemer kunnen identificeren. Dit nummer wordt ingebed in vertrouwelijk materiaal dat u als die individuele deelnemer wordt voorgelegd.

Afhankelijk van het specifieke doel van de marktonderzoeksactiviteiten die we voor onze klanten uitvoeren, is het mogelijk dat we speciale categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken (bijv. informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksuele leven of seksuele geaardheid). InSites verwerkt alleen speciale categorieën van persoonlijke gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming of indien wettelijk vereist.

Als we kinderen jonger dan 16 jaar – of jonger, afhankelijk van de bepalingen van toepasselijke lokale wetgeving – toestaan​deel te nemen aan onze online marketingonderzoeksactiviteiten, zijn we ons ervan bewust dat we naast de toestemming van het kind ook toestemming of machtiging moeten krijgen van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens van kinderen doen we dit alleen wanneer we dergelijke toestemmingen hebben. Bovendien respecteert InSites de richtlijnen die zijn vastgesteld door ESOMAR met betrekking tot online bescherming met betrekking tot minderjarigen.

V. Waarom en hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Zoals hierboven vermeld, verkrijgen we uw persoonlijke gegevens over het algemeen rechtstreeks van u. We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten of activiteiten.

Persoonlijke gegevens, verkregen uit marktonderzoeksactiviteiten, kunnen door InSites worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor de registratie, uitnodiging en deelname aan onze marktonderzoeksdiensten;
 • voor onderzoek en statistische doelen;
 • om collectieve profielen op te stellen (niet van individuele personen);
 • om ons in staat te stellen contact op te nemen met een winnaar van een wedstrijd;
 • om ons in staat te stellen uw gebruik van vertrouwelijk materiaal dat door ons aan u is verstrekt te verifiëren; of
 • om ons in staat te stellen passende maatregelen te nemen in het geval u uw verplichting(en) jegens ons niet nakomt, zoals uiteengezet in de bepalingen en voorwaarden van elke marktonderzoeksdienst, zoals de geheimhoudingsverplichting met betrekking tot vertrouwelijk materiaal dat aan u is voorgelegd.
 • Andere persoonlijke gegevens verkregen door InSites (bijvoorbeeld via onze websites) kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • Operationele doeleinden, zoals: het administreren en beheren van onze websites, producten en diensten; een sollicitatie overwegen, verzoeken om informatie beantwoorden of uw rechten, beveiliging, kwaliteits- en risicobeheeractiviteiten uitoefenen, ….
 • Zakelijke doeleinden, zoals: het leveren van onze producten en diensten; het administreren, beheren en ontwikkelen van onze bedrijven, zakelijke relaties, contracten, producten en diensten; het verstrekken van informatie over ons en ons dienstenaanbod; voor onderzoek en statistische doelen; voldoen aan alle vereisten van wet, regelgeving of een beroepsorganisatie waarvan wij lid zijn, ….
 • Commerciële doeleinden, zoals: directmarketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u onze nieuwsbrief toe te sturen)

InSites gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij u daar specifiek toestemming voor hebt gegeven. Als we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die aan u zijn medegedeeld, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld: we zullen uw persoonlijke gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, tenzij u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming vrijwillig hebt gegeven.

VI. Op welke juridische gronden verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

InSites verwerkt uw persoonlijke gegevens op de volgende juridische gronden:

Voor activiteiten op het gebied van marktonderzoek en nieuwsbrieven: op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, zie XI. Uw rechten

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken als we daar een legitiem belang bij hebben, zoals het verdedigen en vervolgen van juridische claims en rechten en andere zakelijke belangen. Waar we ons op deze juridische verwerking baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door ons gebruik op de juiste manier te minimaliseren en adequate toegangs- en veiligheidsgaranties in te stellen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract voor bestaande klanten of leveranciers (die u marketingmateriaal verstrekken met betrekking tot soortgelijke producten of diensten die u eerder hebt aangevraagd, gebruikt of waaraan u hebt deelgenomen) of om verdere actie te ondernemen op uw verzoek om een contract met ons aan te gaan.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

VII. Wij gebruiken cookies op onze websites

We gebruiken cookies en andere online identificatietechnologieën zoals webbakens of pixels om gebruikers een verbeterde gebruikerservaring te bieden.

We gebruiken deze technologieën om navigatie van onze websites gemakkelijker voor u te maken en om op maat gemaakte inhoud beter aan u te leveren.

We gebruiken deze technologieën ook om trackinginformatie en statistieken te verzamelen met betrekking tot het gebruik van onze websites.

We kunnen gebruikmaken van online identificatietechnologieën van marketingpartners, websites van derden en platforms voor sociale media. Deze technologieën helpen ons de doeltreffendheid van onze marketing- en bewustmakingscampagnes te meten en te begrijpen hoe bezoekers naar onze websites navigeren vanuit een InSites Consulting-advertentie.

U kunt cookies controleren en beheren met uw browser. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies uw gebruikerservaring kan beïnvloeden en dat sommige functies mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

In de meeste browsers kunt u cookies voor een website bekijken, beheren, verwijderen en blokkeren. Houd er rekening mee dat als u alle cookies verwijdert, alle voorkeuren die u hebt ingesteld, verloren gaan, inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor cookies, omdat deze functie zelf een afmeldingscookie op uw apparaat vereist.

Voor informatie over extra browsers en apparaattypen zie http://www.aboutcookies.org/ or http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren de door ons verwerkte persoonlijke gegevens zo lang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Rekening houdend met de bewaarperiode van gegevens waarvoor persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard, en afhankelijk van de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld, kan de bewaarperiode van gegevens in elke situatie variëren.

IX. Welke maatregelen nemen we om uw persoonlijke gegevens te beveiligen

InSites neemt de beveiliging van alle persoonlijke gegevens die we verwerken (bijvoorbeeld via onze websites of in verband met onze marktonderzoeksactiviteiten) serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de verwerking van persoonlijke gegevens te beveiligen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de gevoeligheid, het formaat, de locatie, het aantal, de distributie en de opslag van de persoonlijke gegevens, en omvatten maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Indien van toepassing omvatten de beveiligingen de codering van communicatie via bijvoorbeeld SSL, versleuteling van informatie tijdens opslag, firewalls, toegangscontroles, scheiding van taken en vergelijkbare beveiligingsprotocollen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze personeelsleden en derden die toegang nodig hebben tot dergelijke informatie voor legitieme en relevante zakelijke doeleinden.

Al onze personeelsleden, contractanten en derden die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens op de instructies van InSites zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en we gebruiken toegangscontroles om de toegang te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

X. Overdracht van persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met anderen delen als we hier wettelijk toe gemachtigd zijn en waar het nodig is om de doelen te bereiken die verband houden met de hierboven beschreven doeleinden.

Wanneer we persoonlijke gegevens met anderen delen, voeren we contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen in om de persoonlijke gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze eigen gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiligingsnormen.

Persoonlijke gegevens die we bewaren, kunnen worden overgedragen:

–       aan onze klanten

Door onze marktonderzoeksactiviteiten uit te voeren, verzamelen en verwerken wij informatie van personen (deelnemers) wier persoonlijke gegevens kunnen worden verkregen in verband met het leveren van onze producten en diensten voor marktonderzoek aan onze klanten (bijvoorbeeld bestaande of potentiële klanten van onze eigen klanten). Wij verwerken deze informatie namens onze klanten en het delen van deze informatie met onze klanten is noodzakelijk voor het leveren van onze producten en diensten. In deze context is het mogelijk dat we foto’s, beeldopnames, geluidsopnamen of volledige datasets die we van u bewaren delen. Dit doen we echter alleen als we uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht hebben verkregen.

We zullen geen persoonlijke gegevens die zijn verkregen in verband met het leveren van onze producten en diensten aan één klant, delen met een andere klant. We zullen deze informatie ook niet verkopen, verhuren of leasen aan andere derden.

–       aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen ons wereldwijde netwerk van ondernemingen wanneer dit nodig is voor het leveren of verbeteren van onze producten en diensten (bijv. verwerking en opslag, u toegang verlenen tot onze zakelijke activiteiten en diensten, klantenondersteuning bieden, inhoud ontwikkelen, …) of wanneer dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens werden verzameld. Raadpleeg de contactgegevens hieronder voor meer informatie over onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of klik hier.

–       aan onze serviceproviders

Waar nodig gebruiken we externe partijen om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en bij het leveren, uitvoeren en beheren van onze interne IT-systemen of (interne) bedrijfsprocessen en vragen we hen om bepaalde taken namens ons uit te voeren.

Bijvoorbeeld aanbieders van informatietechnologie, op de cloud gebaseerde software als een serviceprovider, websitehosting en -beheer, gegevensanalyse, rekruteringssoftware, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.

We zullen dergelijke persoonlijke gegevens alleen bekendmaken of toegankelijk maken voor deze dienstverleners in de mate die nodig is voor het betreffende doel. Deze gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met name niet voor hun eigen doeleinden of voor doeleinden van derden. Bovendien zijn onze serviceproviders contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren via een zogenaamde “Gegevensbeschermingsovereenkomst”.

Wanneer u deelneemt aan ons incentive-systeem, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, …) delen met derden die ons helpen onze incentive-behandeling af te handelen.

–       wetshandhavingsinstanties of andere overheids- en regelgevende instanties of andere derden, zoals vereist door en in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving:

We behouden ons het recht voor om alle relevante informatie openbaar te maken aan wetshandhavingsinstanties of andere derden met de bevoegdheid om persoonlijke gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld om te controleren of we voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om een​vermeend misdrijf te onderzoeken, om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. We zullen alleen aanvragen voor persoonlijke gegevens uitvoeren wanneer dit noodzakelijk en gepast is en waar we toestemming hebben om dit te doen in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving.

We maken deel uit van een wereldwijd netwerk van ondernemingen en kunnen gebruik maken van externe dienstverleners of onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen in andere landen om ons te helpen onze onderneming te runnen. Als gevolg hiervan kunnen de persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Onder bepaalde omstandigheden staat de AVG InSites toe om persoonlijke gegevens over te dragen aan dergelijke landen.

In het kader van internationale onderzoeksprojecten kan InSites u ook uitnodigen om deel te nemen aan onderzoeksprojecten van zowel nationale als internationale zakelijke klanten of partners, opnieuw inclusief mogelijke overdrachten buiten de EER.

In ieder geval hebben we stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens worden verwerkt met inachtneming van voldoende beveiligingsniveaus en dat alle overdrachten van de persoonlijke gegevens buiten de EER plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er een passend beschermingsniveau is. We zullen wettelijke waarborgen implementeren voor dergelijke overdrachten, zoals modelcontractbepalingen, toestemming van de betrokkenen of andere juridische gronden die zijn toegestaan​door toepasselijke wettelijke vereisten.

XI. Uw rechten

De AVG biedt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten staan hieronder vermeld. Neem contact met ons op als u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen. U vindt onze contactgegevens onder XII. Contact, zoals hieronder uiteengezet.

Houd er rekening mee dat bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn bij de uitoefening van deze rechten, wat betekent dat u deze niet in alle situaties kunt uitoefenen:

a) Betrokkene toegang: U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die door InSites worden bewaard.

b) Rectificatie: U kunt ons vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te laten corrigeren

c) Wissen (‘Recht om te worden vergeten’): U kunt ons vragen om persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen en we zullen redelijke stappen ondernemen om gegevensverwerkers die namens ons de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat u om verwijdering van koppelingen naar, kopieën of replicatie van uw persoonlijke gegevens hebt verzocht.

d) Beperking: U kunt vereisen dat bepaalde persoonlijke gegevens als beperkt worden gemarkeerd en ook de verwerking in bepaalde andere omstandigheden beperken.

e) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens van u elektronisch door te geven aan een derde partij, voor zover toegestaan onder de AVG.

f) Klacht indienen: U kunt een klacht indienen over onze verwerking bij de toezichthouder voor gegevensbescherming, de (Belgische) “Gegevensbeschermingsautoriteit”, (adres) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tel) 32 (0) 2 274 48 00, (e-mail) contact@apd-gba.be.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om:

–       indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, de toestemming in te trekken; alle nieuwsbrieven bevatten een knop voor opzeggen in de voettekst van die e-mail.

–       bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonlijke informatie die InSites rechtvaardigt op de wettelijke grond van “legitieme belangen”, tenzij onze redenen om die verwerking te ondernemen zwaarder wegen dan enig nadeel voor de privacyrechten van het individu; en

–       bezwaar te maken op direct marketing (inclusief eventuele profilering voor dergelijke doeleinden) op elk moment.

XII. Bijwerken van deze verklaring

InSites behoudt zich het recht voor om deze verklaring te allen tijde te herzien en bij te werken. De datum van de laatste bijwerking vindt u bovenaan deze verklaring.

Daarom dient u onze websites regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van ons meest recente beleid en onze huidige procedures.

XIII. Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens door InSites die optreedt als controller, kunt u contact met ons opnemen

–       via e-mail:             info@insites-consulting.com
–       via telefoon:         +32 (0)9.269.15.00
–       via de post:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320