Greek

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τίθεται σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018.

I. Εισαγωγή – Ποιοι είμαστε;

Η εταιρεία InSites Compages NV σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).

Η εταιρεία InSites Compages NV, με έδρα Evergemsesteenweg 195, 9032 Γάνδη (Βέλγιο) και καταχώριση στο Crossroads Bank for Enterprises με αριθμό BE0837.297.070, οι θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις της (βλέπε ενότητα XIII. Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες) (εφεξής: «InSites», «μας», «εμάς» ή «εμείς») υποστηρίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας που έχουμε στην κατοχή μας.

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ενδέχεται να διατηρείτε ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και πιθανόν διαβιβάζουμε σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Προς τούτο, συντάξαμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου («Δήλωση»).

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που κατέχει ή είναι πιθανό να κατέχει στο μέλλον η InSites, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»). Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την InSites θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων (όπως συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες) δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρούσα Δήλωση ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την InSites όταν ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή όταν η InSites καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα (το «γιατί» και το «πώς») της επεξεργασίας.

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η InSites επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω

(I)             των προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας αγοράς που προσφέρουμε στους πελάτες μας [π.χ. η συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων, πάνελ, κοινοτήτων (όπως το «Square»), συνεντεύξεων ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων έρευνας αγοράς (εφεξής οι «Δραστηριότητες έρευνας αγοράς»)],

(II)           των ιστοτόπων μας όπως http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (εφεξής οι «Ιστότοποι» μας) και του συνόλου των σχετικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Εάν είναι απαραίτητο, θα γίνεται διάκριση μεταξύ των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς και των Ιστοτόπων μας.

Περιγράφει, επίσης, τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών, τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία τους, καθώς και τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων («εσείς» ή «σας») αναφορικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων τους. Υποκείμενα δεδομένων μπορεί να είναι

(I)             συμμετέχοντες στις Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, ή

(II)           χρήστες των Ιστοτόπων μας, αιτούντες για εργασία, συνδρομητές των ενημερωτικών δελτίων μας, προσωπικοί ή εταιρικοί πελάτες (και σχετιζόμενα άτομα με τους εταιρικούς πελάτες μας), προμηθευτές (περιλαμβανομένων υπεργολάβων και σχετιζόμενων ατόμων με τους προμηθευτές και υπεργολάβους μας), επιχειρησιακοί συνεργάτες (υφιστάμενοι και δυνητικοί πελάτες ή/και σχετιζόμενα άτομα με αυτούς), οποιαδήποτε άλλα άτομα που έρθουν σε επαφή μαζί μας

Εκτός και αν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, ενεργούμε με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα δυνάμει συμφωνίας με τρίτο μέρος, και αυτό το τρίτο μέρος καθορίζει τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, συνήθως ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας εκ μέρους του τρίτου μέρους, το οποίο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα XIII. Επικοινωνία.

II. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Είμαστε μια εταιρεία έρευνας αγοράς και μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την έρευνα της Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ESOMAR). Η ESOMAR πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό που εστιάζεται στην ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων έρευνας αγοράς. Συμμορφωνόμαστε με τα επαγγελματικά πρότυπα που ορίζει η ESOMAR για τα μέλη της. Στις περιπτώσεις όπου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες στο πλαίσιο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας αγοράς στους πελάτες μας, θα προστατεύουμε παράλληλα το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Διεξάγουμε αυτές τις δραστηριότητες εκ μέρους των πελατών μας.

Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά κατόπιν αίτησης των πελατών μας, ζητούμε από τους πελάτες μας να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στα υποκείμενα δεδομένων αναφορικά με τη χρήση τους και όπως ορίζεται κατωτέρω. Επιτρέπουμε στους πελάτες μας να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές ενότητες της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή τους παραπέμπουμε στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εάν το κρίνουν κατάλληλο να προβούν τοιουτοτρόπως. Ωστόσο, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη εάν αυτές οι πληροφορίες δεν τους παρέχουν επαρκή δεδομένα.

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε πληροφορίες μέσω των Ιστοτόπων μας και σχετικά με το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που τις αφορούν. Αυτές οι λειτουργικές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των ακόλουθων προσώπων: χρήστες των Ιστοτόπων μας, αιτούντες για εργασία, προσωπικοί ή εταιρικοί πελάτες (και σχετιζόμενα άτομα με τους εταιρικούς πελάτες μας), προμηθευτές (περιλαμβανομένων υπεργολάβων και σχετιζόμενων ατόμων με τους προμηθευτές και υπεργολάβους μας), επιχειρησιακοί συνεργάτες (υφιστάμενοι και δυνητικοί πελάτες ή/και σχετιζόμενα άτομα με αυτούς) και οποιαδήποτε άλλα άτομα που έρθουν σε επαφή μαζί μας.

III. Πότε συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την InSites παρέχονται συνήθως οικειοθελώς από εσάς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

–       συμμετοχή σε μία ή περισσότερες Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας (π.χ. ερωτηματολόγια, πάνελ ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο έρευνας αγοράς),

–       συμμετοχή σε έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς μας, και

–       το σύνολο των πληροφοριών που παράσχετε ενεργά κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους συμμετοχής.

–       επικοινωνία μαζί μας μέσω των Ιστοτόπων μας, email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ανταλλαγής επαγγελματικών καρτών, υποβολής αιτήματος για άσκηση των δικαιωμάτων σας,…,

–       σύναψη ή διατήρηση συμβατικής σχέσης μαζί μας,

–       υποβολή αίτησης για εργασία στην εταιρεία μας,

–       συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας,

–       δημοσίευση σχολίου στους Ιστοτόπους μας,

–       αίτηση για μεταφόρτωση αρχείου,

–       μέσω της πλοήγησης σε ιστότοπο, π.χ.

o    κατά την πλοήγηση στους Ιστοτόπους μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα περιορισμένα Προσωπικά Δεδομένα μέσω της χρήσης cookies στους Ιστοτόπους μας.

Σε περίπτωση που η InSites λάβει Προσωπικά Δεδομένα για εσάς από πελάτες ή άλλα τρίτα μέρη και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για περαιτέρω επεξεργασία με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τέτοιου είδους επεξεργασία το αργότερο κατά την πρώτη επαφή μας μαζί σας.

Είναι πιθανό να λάβουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από άλλες πηγές, όπως τις βάσεις δεδομένων των Πελατών μας, μεσίτες λιστών (list brokers), τον ιστότοπο του πάνελ μας ή μέσω διαφημίσεων.

IV. Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε;

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα (η λίστα δεν είναι εξαντλητική). Ανάλογα με την περίπτωση και τη Δραστηριότητα έρευνας αγοράς στην οποία συμμετέχετε, δεν διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω.

–       Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση email ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας

–       Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, αντίγραφο ταυτότητας, ….

–       Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, όπως τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), αναγνωριστικό χρήστη, μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της συσκευής σας, γεωγραφική θέση, ενέργειες που εκτελέστηκαν εντός μιας ιστοσελίδας, στοιχεία που προέκυψαν από το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, …

–       Ιστορικό επαφών, όπως απεσταλμένη και ληφθείσα επικοινωνία (π.χ. μηνύματα μέσω email), … ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας μας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας.

–       Στοιχεία που αφορούν την εργασία, όπως βιογραφικό, εκπαίδευση, επαγγελματικές δραστηριότητες, επαγγελματικά προσόντα, …

–       Συνήθειες, ενδιαφέροντα, απόψεις ή συμπεριφορές, όπως καταναλωτική συμπεριφορά, αγοραστική συμπεριφορά, χόμπι, … γενικά οι απαντήσεις που παρέχετε σε ερωτήσεις έρευνας αγοράς για τους πελάτες μας,

–       Φωτογραφίες, εγγραφές εικόνας και ήχου

Συνήθως συλλέγουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας και που σχετίζονται με τους σκοπούς που ορίζονται κατωτέρω.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των ερωτηματολογίων ή πάνελ, υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Κάθε εγγεγραμμένος συμμετέχοντας έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης στη βάση δεδομένων μας, ο οποίος μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητα μεμονωμένων προσώπων. Αυτός ο αριθμός θα αναγράφεται στο εμπιστευτικό υλικό που σας αποστέλλουμε ως αυτό το μεμονωμένο πρόσωπο.

Ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς που διεξάγουμε για τους πελάτες μας, είναι πιθανόν να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, σωματική ή πνευματική υγεία, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικός προσανατολισμός). Η InSites θα επεξεργάζεται τις ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων αποκλειστικά κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης ή εφόσον απαιτείται από τον νόμο.

Στις περιπτώσεις όπου επιτρέπουμε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών -ή κάτω μιας μικρότερης ηλικίας, ανάλογα με τις διατάξεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας- να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές Δραστηριότητες έρευνας αγοράς μας, γνωρίζουμε ότι, εκτός από τη συγκατάθεση του παιδιού, πρέπει να λάβουμε και τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα παιδιών, θα πράττουμε τοιουτοτρόπως μόνο εάν έχουμε λάβει τη σχετική συγκατάθεση. Επιπλέον, η InSites σέβεται τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESOMAR αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

V. Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Όπως προαναφέρθηκε, συνήθως λαμβάνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας απευθείας από εσάς. Συλλέγουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν από Δραστηριότητες έρευνας αγοράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την InSites για τους ακόλουθους σκοπούς:

–       εγγραφή, πρόσκληση και συμμετοχή στις υπηρεσίες έρευνας αγοράς μας,

–       ερευνητικούς και στατιστικούς λόγους,

–       δημιουργία ομαδικών προφίλ (όχι ατομικών),

–       δυνατότητα επικοινωνίας με νικητή διαγωνισμού,

–       δυνατότητα επαλήθευσης του δικαιώματος σας για χρήση εμπιστευτικού υλικού που σας αποστέλλουμε, ή

–       δυνατότητα λήψης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που παραβιάσετε την(τις) υποχρέωση(εις) σας απέναντι μας, όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις κάθε υπηρεσίας έρευνας αγοράς, όπως η υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με το εμπιστευτικό υλικό που σας αποστέλλουμε.

Λοιπά Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την InSites (π.χ. μέσω των Ιστοτόπων μας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

–       Λειτουργικοί σκοποί, όπως: παροχή και διαχείριση των Ιστοτόπων, προϊόντων και υπηρεσιών μας, εξέταση αιτήσεων για εργασία, απάντηση σε αιτήματα για πληροφορίες ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ασφάλεια, ποιότητα και δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου,….

–       Επιχειρηματικοί σκοποί, όπως: παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, παροχή, διαχείριση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών σχέσεων, των συμβάσεων, των προϊόντων και υπηρεσιών μας, παροχή πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία και το εύρος των υπηρεσιών μας, ερευνητικοί και στατιστικοί λόγοι, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις νόμων, κανονισμών και επαγγελματικών φορέων των οποίων είμαστε μέλη,….

–       Εμπορικοί σκοποί, όπως: άμεση προωθητική επικοινωνία (π.χ. αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας)

Η InSites θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς, αποκλειστικά κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που αποσκοπούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που αναφέραμε, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων. Για παράδειγμα: δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός και αν δώσατε οικειοθελώς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση.

VI. Με ποια νομική βάση συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η InSites επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας με βάση τους ακόλουθους νομικούς λόγους:

Για Δραστηριότητες έρευνας αγοράς και ενημερωτικά δελτία: με βάση τη ρητή σας συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, δείτε την ενότητα «XI. Τα δικαιώματά σας»

–       Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν έχουμε έννομο συμφέρον να πράξουμε τοιουτοτρόπως, όπως κατά την υπεράσπιση και άσκηση δίωξης νομικών απαιτήσεων και δικαιωμάτων, και στο πλαίσιο λοιπών επιχειρηματικών συμφερόντων. Στις περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε σε αυτούς τους νομικούς λόγους, θα περιορίζουμε τη δυνητική επίπτωση στην ιδιωτικότητά σας, ελαχιστοποιώντας καταλλήλως τη χρήση μας και εφαρμόζοντας επαρκείς διασφαλίσεις ως προς την πρόσβαση και την ασφάλεια, προκειμένου να προληφθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

–       Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης με υφιστάμενους πελάτες ή προμηθευτές (για την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητήσατε, χρησιμοποιήσατε ή στα οποία συμμετείχατε στο παρελθόν) ή προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω ενέργειες κατόπιν αίτησής σας να συνάψετε συμφωνία μαζί μας.

–       Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν υποχρεούμαστε από τον νόμο να πράξουμε τοιουτοτρόπως.

VII. Χρησιμοποιούμε cookies στους Ιστοτόπους μας

Χρησιμοποιούμε cookies, και άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής ταυτοποίησης, όπως web beacons, ή pixels, προκειμένου να σας παράσχουμε βελτιωμένη εμπειρία χρήστη.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να διευκολύνουμε την πλοήγηση στους Ιστοτόπους μας και για να σας προσφέρουμε πιο αποτελεσματικά εξατομικευμένο περιεχόμενο.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες παρακολούθησης και στατιστικά στοιχεία για τους Ιστοτόπους μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες διαδικτυακής ταυτοποίησης από εταίρους μάρκετινγκ, ιστοτόπους τρίτων μερών και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Αυτές οι τεχνολογίες μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών μας και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες μεταφέρονται στους Ιστοτόπους μας από μια διαφήμιση της InSites Consulting.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε ότι η διαγραφή ή φραγή των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία χρήστη σας, ενώ ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την προβολή, διαχείριση, διαγραφή και φραγή των cookies που υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε όλα τα cookies, οι προηγούμενες ρυθμίσεις όσον αφορά τις προτιμήσεις σας θα χαθούν, περιλαμβανομένης της επιλογής να μην χρησιμοποιηθούν cookies, καθώς αυτή καθεαυτή η λειτουργία απαιτεί την τοποθέτηση ενός σχετικού cookie στη συσκευή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης και τύπους συσκευών, βλέπε http://www.aboutcookies.org/ ή http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαστήκαμε για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες, και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

IX. Ποια μέτρα λαμβάνουμε για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Η InSites λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του συνόλου των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε (π.χ. μέσω των Ιστοτόπων μας ή στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς μας). Ως εκ τούτου, εφαρμόσαμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτές οι διασφαλίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας, τη μορφή, την τοποθεσία, τον όγκο, τη διανομή και την αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων, και περιλαμβάνουν μέτρα που σχεδιάστηκαν για τη διατήρηση της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εάν κρίνεται κατάλληλο, στις διασφαλίσεις περιλαμβάνεται η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών μέσω, για παράδειγμα, της τεχνολογίας SSL, της κρυπτογράφησης πληροφοριών κατά την αποθήκευση, firewall, ελέγχων πρόσβασης, διαχωρισμού καθηκόντων, και παρόμοιων πρωτοκόλλων ασφάλειας. Περιορίζουμε την πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα στα μέλη του προσωπικού μας και τρίτα μέρη τα οποία χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες για έννομους και σχετικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Όλα τα μέλη του προσωπικού μας, οι εργολάβοι και τα τρίτα μέρη που θα έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, με βάση τις οδηγίες της InSites, δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, ενώ χρησιμοποιούμε ελέγχους πρόσβασης για να περιορίσουμε την πρόσβαση στα άτομα που χρειάζονται τέτοιου είδους πρόσβαση για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων τους.

X. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Θα διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτους μόνο όταν επιτρέπεται νομικά να πράξουμε τοιουτοτρόπως και όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που σχετίζονται με αυτούς που προαναφέρθηκαν.

Όταν διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα με τρίτους, εφαρμόζουμε συμβατικές ρυθμίσεις και μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και προκειμένου να συμμορφωθούμε με τα δικά μας πρότυπα προστασίας των δεδομένων, του απορρήτου και της ασφάλειας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε ενδέχεται να διαβιβαστούν:

–       στους πελάτες μας

Κατά τη διεξαγωγή των Δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσώπων (συμμετεχόντων), των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας αγοράς στους πελάτες μας (π.χ. υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες των πελατών μας). Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους των πελατών μας και η διαβίβασή τους είναι απαραίτητη για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβάσουμε φωτογραφίες, εγγραφές εικόνας και ήχου ή πλήρη σύνολα δεδομένων που διατηρούμε για το πρόσωπό σας. Ωστόσο, θα πράττουμε τοιουτοτρόπως μόνο εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεση σας για τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

Δεν θα διαβιβάζουμε σε τρίτους πελάτες Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας σε έναν συγκεκριμένο πελάτη. Επίσης, δεν θα πωλούμε, ενοικιάζουμε ή εκμισθώνουμε αυτές τις πληροφορίες σε λοιπά τρίτα μέρη.

–       στις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εντός του παγκοσμίου δικτύου επιχειρήσεών μας, όταν απαιτείται για την παροχή ή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (π.χ. επεξεργασία και αποθήκευση, παροχή πρόσβασης σε εσάς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες μας, εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη περιεχομένου,…) ή όταν απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις, δείτε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή κάντε κλικ εδώ.

–       στους Πάροχους Υπηρεσιών μας

Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη όταν χρειαζόμαστε στήριξη στην παροχή των υπηρεσιών μας και για να μας βοηθήσουν στην παροχή, εφαρμογή και διαχείριση των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων μας ή των (εσωτερικών) επιχειρησιακών διαδικασιών και τους ζητούμε να εκτελέσουν ορισμένα καθήκοντα εκ μέρους μας.

Για παράδειγμα, πάροχοι τεχνολογίας των πληροφοριών, λογισμικό σε cloud ως πάροχος υπηρεσιών, φιλοξενία και διαχείριση ιστοσελίδων, ανάλυση δεδομένων, λογισμικό προσέλκυσης προσωπικού, δημιουργία αντιγράφων δεδομένων, υπηρεσίες ασφάλειας και αποθήκευσης.

Θα αποκαλύπτουμε και θα διαθέτουμε τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα σε αυτούς τους πάροχους υπηρεσιών στον βαθμό που απαιτείται για τον εκάστοτε σκοπό. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ιδιαίτερα για δικούς τους σκοπούς ή σκοπούς τρίτων μερών. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται συμβατικά να σέβονται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας δυνάμει της αποκαλούμενης «Συμφωνίας Προστασίας των Δεδομένων».

Όταν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταμοιβών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση email, …) με τρίτα μέρη τα οποία μας βοηθούν στον χειρισμό του προγράμματος ανταμοιβών μας.

–       σε αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς ή σε άλλα τρίτα μέρη όπως απαιτείται από, και σύμφωνα με, την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς:

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα τρίτα μέρη με εξουσιοδότηση να λάβουν Προσωπικά Δεδομένα, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, τη διερεύνηση ενός εικαζόμενου εγκλήματος, την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων. Θα ικανοποιούμε τα αιτήματα για αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων μόνο όπου είναι απαραίτητο και κατάλληλο, και όταν επιτρέπεται να πράξουμε τοιουτοτρόπως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ανήκουμε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους πάροχους υπηρεσιών ή τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με την εταιρεία μας επιχειρήσεις σε άλλες χώρες προκειμένου να μας βοηθήσουν στη λειτουργία της επιχείρησής μας. Ως αποτέλεσμα, τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο ΓΚΠΔ επιτρέπει στην InSites να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε τέτοιες χώρες.

Στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών έργων, η InSites μπορεί επίσης να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερευνητικά έργα εθνικών και διεθνών επιχειρηματικών πελατών ή εταίρων, τα οποία περιλαμβάνουν και πάλι πιθανή διαβίβαση δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση επαρκή επίπεδα ασφάλειας και ότι όλες οι διαβιβάσεις των Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ότι θα εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Θα εφαρμόζουμε νομικές διασφαλίσεις που αφορούν τέτοιου είδους διαβιβάσεις, όπως πρότυπες συμβατικές ρήτρες, προσωπική συγκατάθεση, ή άλλους νομικούς λόγους που επιτρέπονται από τις ισχύουσες έννομες απαιτήσεις.

XI. Τα δικαιώματά σας

Ο ΓΚΠΔ σάς παρέχει ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτά τα δικαιώματα παρατίθενται παρακάτω. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στην ενότητα XII. Επικοινωνία,όπως ορίζονται παρακάτω.

Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να τα ασκήσετε σε κάθε περίπτωση:

a) Πρόσβαση υποκειμένου δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας που διατηρεί η InSites.

b) Διόρθωση: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων.

c) Διαγραφή («Δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη»): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε Προσωπικά Δεδομένα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα λάβουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους μας ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή κάθε συνδέσμου, αντιγράφου ή αναπαραγωγής των Προσωπικών Δεδομένων σας.

d) Περιορισμός: Μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα να επισημανθούν ως περιορισμένης πρόσβασης και να περιορίσετε, επίσης, την επεξεργασία τους υπό ορισμένες άλλες περιστάσεις.

e) Φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε ηλεκτρονικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτο μέρος εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

f) Υποβολή παραπόνου: Μπορείτε να υποβάλετε παράπονα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας μας στη ρυθμιστική αρχή για την προστασία δεδομένων, την (βελγική) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων», (διεύθυνση) Drukpersstraat 35, 1000 Βρυξέλλες, (τηλ.) 32 (0)2 274 48 00, (email) contact@apd-gba.be.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

–       στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία διενεργείται με βάση τη συγκατάθεση, να αποσύρετε τη συγκατάθεση. Όλα τα ενημερωτικά δελτία περιλαμβάνουν μια επιλογή αναίρεσης της εγγραφής στις υποσημειώσεις του email.

–       να προβάλλετε ένσταση έναντι οποιασδήποτε επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που η InSites δικαιολογεί με βάση τα «έννομα συμφέροντα», εκτός και εάν οι λόγοι μας για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας δεν θίγουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, και

–       να προβάλλετε ένσταση έναντι της λήψης άμεσης προωθητικής επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της ανάλυσης του προφίλ σας για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

XII. Ενημερώσεις αυτής της Δήλωσης

Η InSites διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης βρίσκεται στο πάνω μέρος αυτής της Δήλωσης.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά τους Ιστοτόπους μας, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τις πιο πρόσφατες πολιτικές και πρακτικές μας.

XIII.  Επικοινωνία

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την InSites όταν ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

–       μέσω email:          info@insites-consulting.com
–       τηλεφωνικά:         +32 (0)9.269.15.00
–       ταχυδρομικά:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320