Hungarian

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

2018. május 25-től hatályos.

I. Bevezetés – kik vagyunk?

Az Insites Compages NV tiszteletben tartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, ahogy az a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletben (a továbbiakban „Általános adatvédelmi rendeletben” vagy „GDPR”-ban) szerepel.

Az InSites Compages NV, melynek székhelye Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgium), és mely a Crossroads Bank for Enterprises adatbázisban a BE0837.297.070 szám alatt szerepel, valamint a leányvállalataink és társult vállalataink (további tájékoztatásért lásd a XIII. Elérhetőségek szakaszt) (a továbbiakban: „InSites” vagy „mi”) hiszünk az Önről tárolt személyes adatok védelmében és bizalmas kezelésében.

Megértjük, hogy Önnek aggályai lehetnek azzal kapcsolatban, ahogy az Önről gyűjtött, felhasznált személyes adatok bizalmasságáról és védelméről gondoskodunk és hogy adott esetben a termékeink elérhetőségének és szolgáltatásaink nyújtásának lehetővé tétele céljából ezeket külső feleknek továbbítjuk. Ezért dolgoztuk ki ezt az adatvédelmi nyilatkozatot („Nyilatkozat”).

Személyes adatnak (a továbbiakban „Személyes adat”) minősül minden olyan információ, amely az InSites birtokában van, vagy vélhetően a birtokába kerül, és amely felhasználható lehet egy adott személy beazonosításához. Az InSites által feldolgozott összes Személyes adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal és a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljük. Az olyan információk, amelyek nem használhatók fel egy konkrét személy beazonosításához (pl. az összesített statisztikai adatok), nem minősülnek Személyes adatnak.

Fontos világossá tenni, hogy ez a Nyilatkozat csak az InSites által adatkezelőként feldolgozott Személyes adatokra vonatkozik, vagyis azokra az esetekre, amikor kizárólag az InSites határozza meg az adatok feldolgozásnak célját és módját (a „miértjét” és a „hogyanját”).

Ez a Nyilatkozat szabályozza, hogy az InSites hogyan dolgozza fel azokat az információkat, melyeket

(I) ügyfeleinek nyújtott piackutatási termékeken és szolgáltatásokon (például a felmérések, kutatási panelek, közösségek [mint amilyen a „Square”]), az interjúkon vagy más piackutatási eszközökön (a továbbiakban „Piackutatási tevékenységek”),

(II) a különféle webhelyeken, pl. a http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ webhelyeken (a továbbiakban „Webhelyek”) és az összes ezekhez kapcsolódó tevékenységeken és szolgáltatásokon keresztül gyűjtött össze..

Szükség esetén megkülönböztetjük egymástól a Piackutatási tevékenységeket és a Webhelyeinket.

A Nyilatkozat szintén meghatározza, hogy milyen gyakorlatokat követünk az ilyen információk használata során, hogy milyen lépéseket teszünk a védelmük érdekében, valamint hogy az érintetteknek („Önnek”) milyen lehetőségeik és jogaik vannak azzal kapcsolatban, ahogyan róluk az információkat összegyűjtjük és feldolgozzuk. Az érintettek lehetnek

(I) a Piackutatási tevékenységeink részvevői, a

(II) Webhelyeink egyes felhasználói, az álláshirdetésekre jelentkező személyek, a hírleveleinkre feliratkozók, magánszemélyek és vállalati ügyfelek (valamint a vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek), beszállítók (többek között az alvállalkozók és a beszállítóinkkal vagy alvállalkozóinkkal kapcsolatban álló magánszemélyek), üzleti partnerek (a meglévő és a potenciális ügyfeleink és/vagy a velük kapcsolatban álló magánszemélyek) és minden más velünk kapcsolatba lépő személy.

Hacsak arról másként nem tájékoztatjuk, adatkezelőként járunk el. Amikor a személyes adatokat egy harmadik féllel kötött megállapodás feltételei mentén gyűjtjük össze, és az a harmadik fél határozza meg az adatfeldolgozás módjait és céljait, akkor általában annak a harmadik félnek az adatfeldolgozójaként járunk el, és az a harmadik fél lesz az adatkezelő.

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, a XIII. Elérhetőségek című részben található elérhetőségeken keresztül felveheti velünk a kapcsolatot.

II. Hogyan dolgozzuk fel a Személyes adatokat?

Piackutató cég vagyunk, és az ESOMAR szervezet tagja. Az ESOMAR egy olyan nemzetközi szervezet, amely jobb piackutatási módszerek kifejlesztésével foglalkozik. Mi is betartjuk azokat a szakmai irányelveket, melyeket az ESOMAR határozott meg a tagjai számára. Amikor az ügyfeleinknek nyújtott piackutatási termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban információkat gyűjtünk össze és dolgozunk fel, azzal egyidejűleg gondoskodunk arról, hogy megőrizzük az ilyen tevékenységekben részt vevő személyek Személyes adatainak bizalmasságát.

Ezeket a tevékenységeket az ügyfeleink nevében végezzük el.

Amikor kizárólagosan az ügyfeleink utasítására kell Személyes adatokat feldolgoznunk, az ügyfeleinket megkérjük arra, hogy adják meg az érintetteknek a szükséges tájékoztatást arról, hogy ezeket hogyan használják majd fel, ahogy az itt is szerepel. Az ügyfeleinknek lehetővé tesszük, hogy ennek a Nyilatkozatnak a vonatozó részeit felhasználják, vagy az érintetteket ennek a Nyilatkozatnak az elolvasására kérjék, amennyiben ezt megfelelőnek tartják. Nem vállaljuk azonban a felelősséget azért, ha ezek az információk nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy az érintetteknek megadják a szükséges tájékoztatást.

A Webhelyeinken keresztül, valamint az összes ehhez kötődő üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban is információkat gyűjthetünk és dolgozhatunk fel. Az üzleti tevékenységeink fenntartása keretében a következő egyénekkel kapcsolatban dolgozhatunk fel Személyes adatokat: a Webhelyeink minden egyes látogatója, az álláshirdetésekre jelentkező személyek, magánszemélyek és vállalati ügyfelek (valamint a vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek), beszállítók (többek között az alvállalkozók és a beszállítóinkkal vagy alvállalkozóinkkal kapcsolatban álló magánszemélyek), üzleti partnerek (a meglévő és potenciális ügyfeleink és/vagy a velük kapcsolatban álló magánszemélyek), valamint minden más velünk kapcsolatba lépő személy.

III. Hogyan gyűjtjük össze a Személyes adatokat?

Az InSites által összegyűjtött és feldolgozott Személyes adatokat általában önkéntes módon kapjuk meg Öntől, a következők keretében:

– Ön részt vesz egy vagy több Piackutatási tevékenységünkben (pl. kérdőívekben, kutatási panelekben vagy bármilyen más piackutatási eszközben);
– Ön részt vesz egy vagy több nyereményjátékunkban; és
– minden olyan információn keresztül, amelyet Ön az ezeken való részvétele során nekünk aktívan megad;
– amikor a Webhelyeinken keresztül, e-mailben, postai úton vagy telefonon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, amikor névjegykártyát cserél velünk, amikor a jogai gyakorlásával kapcsolatban fordul hozzánk;
– amikor szerződéses kapcsolatba lép velünk, vagy velünk ilyen kapcsolatot fenntart;
– amikor állásra jelentkezik nálunk;
– amikor feliratkozik a hírlevelünkre;
– amikor megjegyzést hagy a Webhelyeinken;
– amikor valaminek a letöltését igényli;
– a webhelyek használatán keresztül, pl. amikor a Webhelyeinken navigál, korlátozott mértékben automatikusan Személyes adatokat gyűjthetünk össze a Webhelyeinken használt sütiken (cookie-kon) keresztül.

Ha az InSites Személyes adatokat kap Önről az ügyfeleitől vagy más harmadik felektől, és ezeket az információkat adatkezelőként felhasználjuk a további feldolgozásukhoz, akkor legkésőbb akkor tájékoztatni foguk Önt az ilyen adatfeldolgozásról, amikor először felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Elképzelhető, hogy az Ön Személyes adatait más forrásokból kapjuk meg, például az Ügyfelünk adatbázisából, címlisták értékesítőitől, a kutatási panelünk webhelyéről vagy hirdetéseken keresztül.

IV. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött és feldolgozott Személyes adatok többek között, de nem kizárólag, a következők lehetnek. A helyzetnek és annak a Piackutatási tevékenységnek a függvényében, amelyben részt vesz, nem őrizzük meg az összes, alábbiakban említett információt.

– Kapcsolattartási információk, például az Ön neve, e-mail-címe vagy más vonatkozó elérhetőségi információja.

– Személyazonosítási információk, pl. az életkora, a születési dátuma, a születési helye, a személyi igazolványa másolata,…

– Elektronikus azonosítási adatok, például a böngésző típusa, az IP-címe, a felhasználói azonosítója, a készülékéhez rendelt egyedi azonosító, a földrajzi helye, a weboldalon végzett tevékenysége, egy weboldal tartalmából szerzett információk;…

– Kapcsolattartási előzmények, például az elküldött és a fogadott közlések (pl. e-mail-üzenetek), … azon kommunikáció folyományaként, melyet a részvétele során Önnel folytattunk.

– Munkával kapcsolatos adatok, például az önéletrajz, a tanulmányok, a szakmai tevékenységek, a szakmai készségek,…

– Szokások, érdeklődési körök, vélemények vagy viselkedési módok, például fogyasztói viselkedés, vásárlói viselkedés, hobbik, …általánosságban azok a válaszok, amelyeket azokra a kérdésekre ad meg, melyeket az ügyfeleinknek végzett piackutatás során feltetszünk;

– Fényképek, képek vagy hangfelvételek.

Általánosságban csak olyan Személyes adatokat gyűjtünk, amelyekre az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásokhoz szükség van, és amelyek a következőkben részletezésre kerülő célok szempontjából relevánsak.

A kérdőíveinkben vagy kutatási paneljeinkben gyűjtött információkat az arra felhatalmazott mértékben dolgozzák fel. Az adatbázisunkban minden egyes regisztrált résztvevőhöz egy egyedi azonosítószám tartozik, ami lehetővé teszi a számunka a beazonosításukat. Ezt a számot összekapcsoljuk az Önnek, mint az adott egyéni résztvevőnek küldött bizalmas anyagokkal.

Az ügyfeleinknek végzett Piackutatási tevékenységünk konkrét célja függvényében Személyes adatok különleges kategóriáit is gyűjthetjük és feldolgozhatjuk (pl. faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, fizikai vagy mentális egészségre, általános adatokra, biometrikus adatokra, nemi életre vagy nemi irányultságra vonatkozó adatokat). Az InSites a Személyes adatok különleges kategóriáit kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása mellett dolgozza fel, illetve akkor, ha azt jogszabályok írják elő.

Amikor 16 évnél fiatalabb – vagy a vonatkozó helyi jogszabályok rendelkezései alapján ennél alacsonyabb korhatárú – gyermekek részvételét engedélyezzük az online Piackutatási tevékenységeinkben, akkor ügyelünk arra, hogy a gyermek beleegyezésén túl a gyermek felett a szülői felügyeletet gyakorló személy beleegyezését vagy jóváhagyását is megszerezzük. A gyermekek Személyes adatainak feldolgozását csak akkor végezzük el, ha megkaptuk hozzá ezeket a beleegyezéseket. Ezenfelül az InSites betartja az ESOMAR által a kiskorúak online védelemére meghatározott irányelveket.

V. Miért és hogyan használjuk fel a Személyes adatokat?

Ahogy fentebb említettük, az Ön Személyes adatait általában közvetlenül Öntől kapjuk meg. Csak olyan Személyes adatokat gyűjtünk, amelyek elengedhetetlenek a szolgáltatásaink biztosításához vagy a tevékenységeink végzéséhez.

A Piackutatási tevékenységek révén megszerzett Személyes adatokat az InSites a következő célokra használhatja fel:

– a Piackutatási tevékenységeinkben való regisztrációhoz, az azokhoz való meghívásokhoz és az azokban való részvételhez;

– kutatási és statisztikai célokra;

– kollektív profilok (nem egyéni személyek profiljainak) összeállítására;

– hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot egy nyereményjáték nyertesével;

– hogy ellenőrizni tudjuk, ahogy Ön az általunk Önnek elküldött bizalmas anyagokat használja; vagy

– hogy meg tudjuk tenni a megfelelő intézkedéseket, amennyiben Ön megsérti a velünk szemben fennálló kötelezettségét vagy kötelezettségeit, ahogy az az egyes Piackutatási szolgáltatások használati feltételeiben szerepel, például az Önnek elküldött bizalmas anyagokat érintő titoktartási kötelezettségét.

Az InSites által (pl. a Webhelyeinken keresztül) megszerzett más bizalmas adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

– a vállalatunk működését biztosító célokból, például: a Webhelyeink, termékeink és a szolgáltatásaink adminisztrációjához és menedzseléséhez, egy adott állásjelentkezés kiértékeléséhez, a tájékoztatást kérő, vagy egy személynek a saját jogai gyakorlására vonatkozó megkeresésére adott válaszokhoz, biztonsági, minőségbiztosítási és kockázatkezelési tevékenységekhez;

– üzleti célokból, például a termékeink és szolgáltatásaink nyújtásához, a vállalatunk, az üzleti kapcsolataink, a szerződéseink, a termékeink és a szolgáltatásaink adminisztrációjához, menedzseléséhez és fejlesztéséhez, hogy információkat adjunk magunkról és az általunk nyújtott szolgáltatások köréről, kutatási és statisztikai célokból, hogy eleget tegyünk a jogszabályoknak, az előírásoknak vagy egy olyan szakmai szervezet irányelveinek, melynek a tagjai vagyunk;

– kereskedelmi célokból, pl. direktmarketinges célokból (pl. a hírlevelünk elküldéséhez).

Az InSites a Személyes adatokat csak a fent említett célokból használja fel, kivéve, ha valamilyen más célhoz Ön a kifejezett beleegyezését adta. Ha a Személyes adatait valamilyen más, olyan célra szeretnénk felhasználni, melyről előzőleg Önt nem tájékoztattuk, akkor azok használata előtt Önt tájékoztatjuk erről. A Személyes adatait például nem használjuk fel hirdetési célokra, kivéve, ha Ön ahhoz szabad akaratából, előzetesen és kifejezett módon beleegyezett.

VI. Milyen jogalapon gyűjtjük össze a Személyes adatokat?

Az InSites a Személyes adatokat a következő jogalapokon gyűjti:

A Piackutatási tevékenyégek és a hírlevelek esetében: az Ön kifejezett beleegyezése alapján. Ezt a beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja. Ha további tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezt hogyan teheti meg, tekintse meg a „XI. Az Ön jogai” című részt.

– A Személyes adatokat akkor is feldolgozhatjuk, ha ehhez jogos érdekünk fűződik, például hogy jogi követelésekkel szemben védekezzünk, vagy ilyeneket benyújtsunk, valamint más üzleti célokból. Amikor a feldolgozást ilyen jogi alapon végezzük, akkor mérsékeljük azt a hatást, amit ez az Ön adatai védelmére gyakorol, például azzal, hogy a lehető legkisebbre csökkentjük ezen adatok használatát, és a hozzáférést és a biztonságot megfelelően szabályozzuk a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében.

– A feldolgozás szükségszerű a meglévő ügyfelekkel vagy (Önnek az Ön által korábban igényelt, használt vagy részvételével fémjelzett termékekhez vagy szolgáltatásokhoz hasonlókkal kapcsolatos marketinganyagokat biztosító) beszállítókkal kötött szerződések végrehajtásához, illetve hogy lépéseket tehessünk az Ön igénylésének teljesítéséhez abból a célból, hogy Önnel szerződést köthessünk.

– A Személyes adatait akkor is feldolgozhatjuk, ha ezt a jogszabályok írják elő.

VII. A Webhelyeinken sütiket (cookie-kat) használunk

Sütiket és más online azonosító technológiákat, például webjelzőket (web beaconöket) vagy képpontokat használunk ahhoz, hogy a felhasználóknak jobb használati élményt tudjunk nyújtani.

Ezekkel a technológiákkal egyszerűbbé tesszük az Ön számára a navigációt a Webhelyeinken, és személyre szabottabb tartalmakat tudunk Önnek nyújtani.

Ezeknek a technológiáknak a használatával nyomon követési információkat és statisztikai adatokat is gyűjtünk a Webhelyeink használatáról.

A marketingpartnereink, harmadik fél webhelyek és közösségimédia-platformok online azonosító technológiáit is használhatjuk. Ezeknek a technológiáknak a segítségével mérni tudjuk, hogy mennyire hatékonyak a marketinges és figyelemfelhívó kampányaink, és megérthetjük, hogy a látogatók hogyan jutnak el a Webhelyeinkre az InSites Consulting egyik hirdetéséről.

A sütiket (cookie-kat) a böngészőjével tudja szabályozni és kezelni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik eltávolítása vagy blokkolása befolyásolhatja a felhasználói élményt, és néhány funkció adott esetben nem lesz többé elérhető.

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy megtekintse, kezelje, törölje és blokkolja egy adott webhely sütijeit. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha törli az összes sütit, akkor az összes megadott személyes beállítása elveszik, beleértve azt a funkciót is, hogy elutasítsa a sütik használatát, mert ez a funkció maga is egy süti elhelyezését igényli az eszközén.

További böngészőkkel és eszköztípusokkal kapcsolatos tájékoztatást a http://www.aboutcookies.org/ vagy a http://www.cookiecentral.com/faq/ webhelyen talál.

VIII. Meddig őrizzük meg a Személyes adatait?

Az általunk feldolgozott Személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg azt szükségesnek ítéljük ahhoz a célhoz, ami miatt azokat összegyűjtöttük. Tekintettel arra, hogy a Személyes adatok megőrzésének időtartama azoktól a céloktól függ, melyek miatt az információt összegyűjtöttük, az adatok megőrzési időszaka más és más lehet.

IX. Milyen intézkedéseket teszünk a Személyes adatok biztonsága érdekében?

Az InSites nagyon komolyan veszi az általa (pl. a Webhelyein vagy a Piackutatási tevékenységein keresztül) feldolgozott összes Személyes adat biztonságát. Ezért megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezettünk be a Személyes adatok biztonságos feldolgozása érdekében. Ezek a védelmi mechanizmusok a Személyes adatok érzékenysége, formátuma, helye, mennyisége, terjesztése és tárolása függvényében eltérnek, és olyan intézkedéseket foglalnak magukban, melyek célja, hogy a Személyes adatokat védjék a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Amennyiben az megfelelő, ezek a védelmi mechanizmusok magukban foglalják a kommunikáció titkosítását például biztonságos szoftvercsatorna-rétegen (SSL-en) keresztül, a tárolt információk titkosítását, tűzfalakat, hozzáférés-ellenőrzést, a feladatkörök különválasztását és más hasonló biztonsági protokollokat. A Személyes adatokhoz a hozzáférést a saját alkalmazottjainkra és olyan harmadik felekre korlátozzuk, akiknek törvényes és megfelelő üzleti célokból szükségük van arra, hogy hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz.

Az InSites utasítására a Személyes adatokhoz hozzáférő összes munkatársunkat, alvállalkozót és harmadik feleket köti a titoktartási megállapodásunk, és hozzáférés-ellenőrzéssel korlátozzuk a hozzáférést azokra az egyénekre, akiknek szükségük van ilyen hozzáférésre, hogy eleget tehessenek a kötelezettségeiknek, és elvégezhessék a feladataikat.

X. A Személyes adatok továbbítása

A Személyes adatokat csak akkor osztjuk meg másokkal, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, és amikor erre szükség van a fent leírtak céljából.

Amikor Személyes adatokat osztunk meg másokkal, akkor szerződéses megállapodásokat kötünk velük, és biztonsági mechanizmusokat léptetünk életbe, hogy védjük a Személyes adatokat, és hogy eleget tegyünk a saját adatvédelmi, titkosítási és biztonsági szabványainknak.

Az általunk őrzött Személyes adatokat a következőknek továbbíthatjuk:

– az ügyfeleinknek

A Piackutatási tevékenységeink elvégzése során olyan magánszemélyek (résztvevők) információit gyűjtjük össze és dolgozzuk fel, akiknek a Személyes adatai az ügyfeleinknek nyújtott piackutatási termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban juthatnak el hozzánk (például a meglévő ügyfeleink meglévő vagy potenciális ügyfelein keresztül). Ezeket az információkat az ügyfeleink nevében dolgozzuk fel, és ezeknek az információknak a megosztása az ügyfeleinkkel szükséges a termékeink biztosításához és a szolgáltatásaink nyújtásához. Ezzel összefüggésben elképzelhető, hogy megosztunk olyan fényképeket, képfelvételeket, hangfelvételeket vagy teljes adatkészleteket, amelyeket Önről tárolunk. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha ehhez megkaptuk az Ön kifejezett beleegyezését.

Nem osztunk meg egy ügyféllel olyan Személyes adatokat, amelyeket egy másik ügyfélnek nyújtott termék vagy szolgáltatás keretében szereztünk meg. Ezenfelül nem értékesítünk, adunk bérbe vagy licencelünk ilyen információkat harmadik felek számára.

– a leányvállalatainknak és társult vállalatainknak

A Személyes adatokat megoszthatjuk a szervezeteink globális hálózatával, amikor erre szükség van a termékeink és szolgálatásaink nyújtásához vagy javításához (pl. a feldolgozáshoz és a tároláshoz, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek az üzleti tevékenységeinkhez és a szolgáltatásainkhoz, az ügyféltámogatás biztosításához, tartalomfejlesztéshez stb.), vagy amikor ez szükséges abból a célból, ami miatt a Személyes adatokat összegyűjtöttük. A leányvállalataink és társult vállalataink részletesebb adataiért tekintse meg az alábbi elérhetőségi információkat, vagy kattintson ide.

– a Szolgáltatóinknak

Szükség esetén harmadik feleket veszünk igénybe, hogy segítsenek a szolgáltatásaink nyújtásában, a belső informatikai rendszereink vagy a (belső) üzleti eljárásaink alkalmazásában és kezelésében, és megkérhetjük őket arra, hogy helyettünk végezzenek el bizonyos feladatokat.

Ilyenek lehetnek például az informatikai megoldásokat, felhőalapú szoftvereket biztosító szolgáltatók, harmadik felek által üzemeltetett és kezelt webhelyek, az adatelemzés, a toborzási szoftverek, az adatok biztonsági mentése, a biztonsági és tárolási szolgáltatások.

Az ilyen Személyes adatokat ezeknek a szolgáltatóknak csak olyan mértékben fedjük fel vagy tesszük elérhetővé, amennyire az az adott célhoz szükséges. Ezeket az adatokat ők semmilyen más célra sem használhatják fel, különösen nem a saját vagy valamilyen harmadik fél céljaira. Ezenfelül a szolgáltatóink az úgynevezett „Adatvédelmi megállapodás” keretében szerződéses kötelezettséget vállalnak a Személyes adatok bizalmasságának megőrzésére.

Amikor Ön az ösztönzési rendszerünkben vesz részt, az Ön Személyes adatait (pl. a nevét, az e-mail-címét stb.) adott esetben meg kell osztanunk olyan harmadik felekkel, akik segítenek nekünk az ösztönzők kezelésében.

– bűnüldözési szerveknek vagy más kormányzati és szabályozó hatóságoknak, illetve más olyan harmadik feleknek, akiknél ezt a vonatkozó jogszabályok vagy előírások előírják:

Fenntartjuk a jogot arra, hogy minden olyan releváns információt felfedjünk a bűnüldözési szerveknek vagy más harmadik feleknek, akiknek jogában áll az ilyen Személyes adatok megszerzése, például hogy ellenőrizzék, hogy eleget teszünk-e a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak, hogy kivizsgáljanak egy feltételezett bűncselekményt, valamint hogy megállapítsuk, gyakoroljuk vagy megvédjük a törvényes jogainkat. A Személyes adatok igénylésének csak akkor teszünk eleget, ha ez szükséges és megfelelő, valamint a vonatkozó jogszabályok és előírások alapján ez számunkra engedélyezett.

Szervezetek globális hálózatának a része vagyunk, és harmadik fél szolgáltatók, vagy a saját, más országokban lévő leányvállalataink és társult vállalataink segítségét vehetjük igénybe az üzleti tevékenységünk végzéséhez. Ennek következtében a Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre továbbíthatjuk. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) bizonyos körülmények között lehetővé teszi az InSites számára, hogy Személyes adatokat ilyen országokba továbbítsa.

A nemzetközi kutatási projektek részeként az InSites felkérheti Önt arra is, hogy országon belüli és nemzetközi üzleti ügyfelek vagy partnerek kutatási projektjeiben vegyen részt, mely esetben szintén előfordulhat, hogy Személyes adatokat az EGT-n kívülre továbbítanak.

Bármelyik esetről legyen is szó, lépéseket tettünk annak biztosításához, hogy az összes Személyes adatot megfelelő szintű biztonsági intézkedések mellett dolgozzák fel, hogy a Személyes adatok EGT-n kívülre továbbítását mindig a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végezzék, és hogy ennek során gondoskodjanak a megfelelő szintű védelemről. Jogi biztosítékokat fogunk bevezetni az ilyen adattovábbítások szabályozására, például a szerződésekben használandó mintafeltételeket, a magánszemélyek beleegyezésének előírását, vagy más olyan jogalapokat, amelyeket a vonatkozó jogi követelmények megengednek.

XI. Az Ön jogai

A GDPR bizonyos jogokat biztosít az Ön számára a Személyes adataival kapcsolatban. Ezeket a jogokat az alábbiakban soroljuk fel. Amennyiben bármelyik alábbi jogával élni kíván, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Az elérhetőségi adatainkat a XII. Elérhetőség című részben találhatja meg, lásd alább.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezeknek a jogoknak a gyakorlására bizonyos korlátozások vannak érvényben, így adott esetben nem tudja őket minden körülmény között gyakorolni.

a) Az érintett személy számára biztosított hozzáférés: Önnek jogában áll hozzáférni az InSites által Önről őrzött Személyes adatokhoz.

b) Helyesbítés: Ön kérheti a pontatlan Személyes adatok javítását.

c) Törlés („az elfeledtetéshez való jog”): Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük a Személyes adatait, és mi ésszerű keretek között lépéseket teszünk arra, hogy tájékoztassuk a nevünkben a Személyes adatokat feldolgozó adatfeldolgozókat, hogy Ön a Személyes adataihoz vezető összes hivatkozás, másolat vagy replikáció törlését kérte.

d) Korlátozás: Ön bizonyos Személyes adatoknál kérheti, hogy azokat korlátozottként jelöljük meg, és bizonyos más körülmények között a feldolgozást is korlátozhatja.

e) Hordozhatóság: Ön megkérhet minket arra, hogy a Személyes adatokat elektronikusan egy harmadik félnek továbbítsuk, amennyiben azt az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) lehetővé teszi.

f) Panasztétel: Panaszt tehet az adatvédelmi szabályozó hatóságnál, a (belga) „Adatvédelmi hatóságnál”, melynek címe Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tel.:) 32 (0)2 274 48 00, (e-mail:) contact@apd-gba.be.

Ezenfelül bizonyos körülmények esetén joga van a következőkre:

– amikor a feldolgozás beleegyezésen alapul, visszavonhatja a beleegyezését; minden e-mailben küldött hírlevél láblécénél megtalálja a leiratkozás gombot;

– tiltakozhat minden olyan személyes adat feldolgozásával szemben, amelynek a jogalapját az InSites „jogos érdekként” határozza meg, kivéve, ha az okok, melyek miatt a feldolgozást végezzük, nagyobb súllyal esnek latba, mint az egyéni adatvédelmi jogok miatt bekövetkezhető sérelem; és

– bármikor tiltakozhat a direktmarketinggel (és ezen belül bármilyen, ilyen célokból végzett profilalkotással) szemben.

XII. A jelen nyilatkozat frissítései

Az InSites fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja és frissítse ezt a Nyilatkozatot. Az utolsó frissítés dátuma a Nyilatkozat elején látható.

Ezért rendszeres időközönként tekintse át a Webhelyeinket, hogy naprakész maradjon az aktuális szabályainkról és gyakorlatainkról.

XIII. Elérhetőségek

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy kérdése van ezzel az Adatvédelmi nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, ahogy az InSites, mint adatkezelő, a Személyes adatokat feldolgozza, a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

– E-mailen keresztül: info@insites-consulting.com
– Telefonon keresztül: +32 (0)9269-1500
– Postai úton:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320