Norwegian

PERSONVERNERKLÆRING

Virksom fra og med 25. mai 2018.

I. Introduksjon: Hvem er vi?

Insites Compages NV forplikter seg til å respektere gjeldende datavernlovgivning som spesifisert i forordningen 2016/679 vedrørende beskyttelse av fysiske personer når det gjelder behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike opplysninger (heretter kalt «generell personvernforordning» eller «GDPR»).

InSites Compages NV, med registrert kontor i Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgia), og som er registrert hos Crossroads Bank for Enterprises med nummeret BE0837.297.070, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper (se XIII. Kontaktinformasjon for mer informasjon) (heretter kalt «InSites», «vår», «oss» eller «vi») tror på å beskytte privatlivet og taushetsplikten mht. personopplysningene dine vi har lagret.

Vi erkjenner at du kanskje har bekymringer vedrørende personvern og sikkerhet med hensyn til personopplysningene vi samler inn, bruker og kanskje utleverer til tredjeparter slik at vi kan tilby og levere våre produkter og tjenester. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen («erklæringen»).

Personopplysninger er enhver kombinasjon av informasjon som InSites er i besittelse av eller sannsynligvis kommer til å være i besittelse av, som kan bli brukt til å identifisere en person (heretter kalt «personopplysninger»). All behandling av personopplysninger gjort av InSites, vil bli utført i samsvar med gjeldende datavernlovgivning og denne personvernerklæringen. All informasjon som ikke kan brukes til å identifisere en enkeltperson (f.eks. aggregert statistisk informasjon), er ikke personopplysninger.

Det skal fremkomme tydelig at denne erklæringen kun gjelder for behandling av personopplysninger gjort av InSites som behandlingsansvarlig, dvs. når InSites er den som bestemmer formålet med og midlene for («hvorfor» og «hvordan») slik behandling.

Denne erklæringen beskriver hvordan InSites behandler informasjon innsamlet via

(I)             produktene og tjenestene vi tilbyr våre kunder for markedsundersøkelsesformål (f.eks. innsamlingen av informasjon fra undersøkelser, paneler, samfunn (f.eks. «Square»), intervjuer eller andre former for markedsundersøkelsesverktøy (heretter kalt «markedsundersøkelser»);

(II)           forskjellige nettsider, f.eks. http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (heretter kalt «nettsider»), og alle aktivitetene og tjenestene i forbindelse med dem.

Det vil om nødvendig skilles mellom markedsundersøkelser og våre nettsider.

Erklæringen beskriver også vår praksis vedrørende bruken av slik informasjon, stegene vi tar for å beskytte den samt personen opplysningene gjelder («du» eller «dine») sine valg og rettigheter når det gjelder hvordan vi samler inn og behandler informasjon om dem. Personene opplysningene gjelder kan være alt fra

(I)             deltakere i våre markedsundersøkelser til

(II)           brukere av våre nettsider, rekrutteringssøkere, personer som abonnerer på våre nyhetsbrev, personlige kunder eller bedriftskunder (og enkeltpersoner som er tilknyttet våre bedriftskunder), leverandører (inkludert underleverandører og enkeltpersoner som er tilknyttet våre leverandører og underleverandører), forretningskontakter (eksisterende og potensielle kunder og/eller enkeltpersoner som er tilknyttet dem) og alle andre enkeltpersoner som tar kontakt med oss.

Vi fungerer som behandlingsansvarlig med mindre vi oppgir til deg at vi fungerer som noe annet. Når vi samler inn personopplysninger i henhold til en avtale med en tredjepart, og den tredjeparten bestemmer midlene for og formålene med den behandlingen, fungerer vi generelt sett som databehandler på vegne av tredjeparten som vil være behandlingsansvarlig.

Du kan ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen oppgitt under XIII. Kontaktinformasjon dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen.

II. Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Vi er et markedsundersøkelsesselskap og medlem av ESOMAR. ESOMAR er en internasjonal organisasjon som fokuserer på å utvikle bedre metoder for markedsundersøkelser. Vi overholder de profesjonelle standardene som ESOMAR utarbeider for medlemmene sine. Når vi samler inn og behandler informasjon i forbindelse med markedsundersøkelsesprodukter og -tjenester som vi tilbyr våre kunder, vil vi samtidig beskytte personopplysningene vi innhenter om deltakere som deltar i slike aktiviteter.

Vi utfører disse aktivitetene på vegne av våre kunder.

Når vi må behandle personopplysninger etter instruksjon fra våre kunder, ber vi våre kunder om å gi personene opplysningene gjelder nødvendig informasjon vedrørende bruken av opplysningene og som beskrevet herunder. Vi tillater våre kunder å bruke relevante deler av denne erklæringen eller henviser dem til denne erklæringen dersom de anser det som hensiktsmessig. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig dersom denne informasjonen ikke er tilstrekkelig for dem.

Vi kan også samle inn og behandle informasjon gjennom våre nettsider og i forbindelse med alle forretningsaktiviteter som er tilknyttet informasjonen. Slike driftsaktiviteter kan innbefatte behandling av personopplysningene til følgende personer: alle som besøker våre nettsider, rekrutteringssøkere, personlige kunder eller bedriftskunder (og enkeltpersoner som er tilknyttet våre bedriftskunder), leverandører (inkludert underleverandører og enkeltpersoner som er tilknyttet våre leverandører og underleverandører), forretningskontakter (eksisterende og potensielle kunder og/eller enkeltpersoner som er tilknyttet dem) eller andre enkeltpersoner som tar kontakt med oss.

III. Når samler vi inn personopplysningene dine?

Personopplysningene som InSites samler inn og behandler, blir generelt sett oppgitt frivillig av deg ved:

–       din deltakelse i én eller flere av våre markedsundersøkelser (f.eks. spørreundersøkelser, paneler eller andre markedsundersøkelsesverktøy)
–       din deltakelse i én eller flere av våre premiekonkurranser
–       all informasjon som du aktivt gir til oss i løpet av slike deltakelser
–       når du tar kontakt med oss via nettsidene våre, på e-post, post, telefon, ved å utveksle bedriftskort, ved å sende inn en forespørsel om å utøve dine rettigheter osv.
–       når du trer inn i eller opprettholder et kontraktsforhold med oss
–       når du søker på en stilling hos oss
–       når du abonnerer på vårt nyhetsbrev
–       når du skriver en kommentar på våre nettsider
–       når du ber om en nedlasting
–       via nettsidenavigering. Vi kan f.eks. samle inn begrensede personopplysninger automatisk ved bruk av informasjonskapsler på våre nettsider når du navigerer på dem.

Hvis InSites mottar personopplysninger om deg fra kunder eller andre tredjeparter og vi tar i bruk denne informasjonen for ytterligere behandling som behandlingsansvarlig, vil vi informere deg om slik behandling senest i det øyeblikket vi først tar kontakt med deg.

Det kan hende at vi mottar dine personopplysninger fra andre kilder, f.eks. databasen fra vår kunde, listeagenter, vår panelnettside eller via annonsering.

IV. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi kan samle inn og behandle følgende personopplysninger (ikke uttømmende liste). Avhengig av situasjonen og markedsundersøkelsen du deltar i, lagrer vi ikke all informasjonen som står oppført heretter.

–       Kontaktinformasjon, slik som navnet ditt, e-postadressen din eller andre relevante kontaktopplysninger

–       Person- og identifikasjonsopplysninger, slik som alder, fødselsdato, fødselssted, kopi av identitetskort osv.

–       Elektroniske identifikasjonsopplysninger, slik som nettlesertype, Internet Protocol (IP)-adresse, bruker-ID, den unike identifikatoren som er tilordnet enheten din, geografisk plassering, handlinger utført på en nettside, informasjon utledet fra innhold på en nettside osv.

–       Kontakthistorikk, slik som sendt og mottatt kommunikasjon (f.eks. e-postmeldinger osv.) som et resultat av kommunikasjonen vi har med hverandre i løpet av deltakelsen din.

–       Arbeidsrelaterte opplysninger, slik som CV, utdanning, faglige aktiviteter, faglige ferdigheter osv.

–       Vaner, interesser, meninger eller atferd, slik som forbrukeratferd, shoppingvaner, hobbyer osv. – generelt sett svarene du gir på spørsmål i markedsundersøkelser som utføres for våre kunder.

–       Fotografier, bilde- eller lydopptak

Generelt sett samler vi kun inn personopplysninger som er nødvendige for å levere våre tjenester til kundene våre og som er relevante for å oppnå formålene som angis heretter.

Informasjon som vi samler inn i spørreundersøkelser eller paneler, behandles på autorisert nivå. Hver registrerte deltaker har et unikt identifikasjonsnummer i databasen vår slik at vi kan identifisere deg som en enkeltdeltaker. Dette nummeret står oppgitt i konfidensielt materiale som sendes til deg som enkeltdeltakeren.

Avhengig av det spesifikke formålet med markedsundersøkelsene vi utfører for våre kunder, kan vi samle inn og behandle spesielle kategorier av personopplysninger (f.eks. informasjon om rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, medlemskap i fagforeninger, fysisk eller psykisk helse, genetiske data, biometriske data, seksuell livsstil eller seksuell orientering). InSites vil kun behandle spesielle kategorier av personopplysninger etter ditt uttrykkelige samtykke eller når det er lovpålagt.

Når vi tillater barn under 16 år – eller under en lavere alder, alt etter forskriftene i gjeldende lokal lovgivning – å delta i våre elektroniske markedsundersøkelser, vet vi at vi i tillegg til å få barnets samtykke, også må få samtykke av en person med foreldreansvar for barnet. Ved behandling av personopplysninger om barn, vil slik behandling kun gjøres når vi har mottatt slike samtykker. InSites respekterer også retningslinjene utarbeidet av ESOMAR vedrørende elektronisk beskyttelse av mindreårige.

V. Hvorfor og hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Som nevnt over, får vi stort sett personopplysningene dine direkte av deg. Vi samler kun inn de personopplysningene som vi trenger for å kunne utføre våre tjenester eller aktiviteter.

Personopplysninger som InSites får gjennom markedsundersøkelser, kan brukes av InSites til følgende formål:

–       registrering, invitasjon og deltakelse i våre markedsundersøkelser

–       undersøkelsesmål og statistiske mål

–       utarbeide kollektive profiler (ikke av enkeltpersoner)

–       gjøre det mulig for oss å kontakte vinneren av en konkurranse

–       gjøre det mulig for oss å verifisere din bruk av konfidensielt materiale innsendt til oss av deg

–       gjøre det mulig for oss å iverksette hensiktsmessige tiltak dersom du skulle handle i strid med din(e) forpliktelse(r) overfor oss, som angitt i vilkårene og betingelsene for hver markedsundersøkelsestjeneste, slik som taushetsplikten i forbindelse med konfidensielt materiale som sendes til deg

Andre personopplysninger som InSites har fått (f.eks. via våre nettsider), kan brukes til følgende formål:

–       driftsformål, for eksempel administrere og styre våre nettsider, produkter og tjenester, vurdere en jobbsøknad, besvare forespørsler om informasjon eller utøvelse av rettigheter, sikkerhet, kvalitet og aktiviteter knyttet til risikostyring osv.

–       forretningsformål, for eksempel levere våre produkter og tjenester, administrere, styre og utvikle våre virksomheter, forretningsrelasjoner, kontrakter, produkter og tjenester, levere informasjon om oss og vårt utvalg av tjenester, for undersøkelsesformål og statistiske formål, overholdelse av alle lovmessige krav, regelverk eller faglig organ som vi er medlem av osv.

–       kommersielle formål, for eksempel direkte markedsføringsformål (f.eks. sende nyhetsbrev til deg)

InSites vil kun bruke dine personopplysninger for de ovennevnte formålene, med mindre du spesifikt har gitt ditt samtykke til andre formål. Vi vil varsle deg på forhånd dersom vi har tenkt å bruke dine personopplysninger til andre formål enn de du har fått beskjed om. Vi vil for eksempel ikke bruke dine personopplysninger til reklameformål med mindre du frivillig har gitt ditt uttrykkelige samtykke på forhånd.

VI. På hvilket juridisk grunnlag samler vi inn personopplysningene dine?

InSites behandler dine personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:

For markedsundersøkelser og nyhetsbrev: basert på ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Se XI. Dine rettigheter for mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette

–       Vi kan også behandle dine personopplysninger når vi har en legitim interesse for å gjøre det, slik som å forsvare og straffeforfølge juridiske krav og rettigheter samt andre forretningsinteresser. Når vi er avhengig av dette juridiske behandlingsgrunnlaget, vil vi redusere innvirkningen(e) dette kan ha på ditt privatliv ved å minimere vår bruk på en hensiktsmessig måte samt treffe tilstrekkelige sikringstiltak for tilgang og sikkerhet for å forhindre uautorisert bruk.

–       Behandlingen er nødvendig for å kunne utføre kontraktsmessige forpliktelser inngått med eksisterende kunder eller leverandører (å gi deg markedsføringsmateriell tilknyttet lignende produkter eller tjenester som du tidligere har bedt om, brukt eller tatt del i) eller for å kunne handle ytterligere på din forespørsel for å kunne inngå en kontrakt med oss.

–       Vi kan også behandle dine personopplysninger når vi er juridisk pliktet til å gjøre det.

VII. Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår

Vi bruker informasjonskapsler og andre elektroniske identifikasjonsteknologier, slik som websignaler eller piksler for å gi brukere en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker disse teknologiene for å gjøre det lettere for deg å navigere på nettsidene våre og for å levere bedre, skreddersydd innhold til deg.

Vi bruker også disse teknologiene for å samle inn sporingsinformasjon og statistikk vedrørende bruk av våre nettsider.

Vi kan ta i bruk elektroniske identifikasjonsteknologier fra markedsføringspartnere, tredjeparts nettsider og sosiale medieplattformer. Disse teknologiene hjelper oss å måle hvor effektive våre markedsførings- og bevissthetskampanjer er, og å forstå hvordan besøkende navigerer til våre nettsider fra en InSites Consulting-annonse.

Du kan kontrollere og administrere informasjonskapsler ved bruk av nettleseren din. Vær oppmerksom på at brukeropplevelsen kan bli påvirket hvis informasjonskapsler fjernes eller blokkeres, og noen funksjoner kan bli utilgjengelige.

De fleste nettleserne lar deg vise, administrere, slette og blokkere informasjonskapsler for en nettside. Hvis du sletter alle informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at eventuelle preferanser du har angitt, vil gå tapt, inkludert evnen til å deaktivere informasjonskapsler, da selve funksjonen for dette krever en «opt-out»-informasjonskapsel på enheten.

For informasjon om flere nettlesere og enhetstyper, se http://www.aboutcookies.org/ eller http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII.  Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene som behandles av oss så lenge det er nødvendig for det formålet de ble innsamlet for. Datalagringsperioden varierer ut ifra formålene personopplysningene ble innsamlet for.

IX. Hvilke tiltak treffer vi for å beskytte dine personopplysninger?

InSites tar sikkerheten til alle personopplysningene vi behandler (f.eks. via våre nettsider eller i forbindelse med våre markedsundersøkelser) på alvor. Derfor har vi implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre behandlingen av personopplysninger. Disse sikringstiltakene vil variere alt etter sensitiviteten til, formatet til, plasseringen av, mengden av, distribusjonen av og lagringen av personopplysningene, og inkluderer tiltak utarbeidet for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang. Hvis det er aktuelt, inkluderer sikringstiltakene kryptering av kommunikasjoner via for eksempel SSL, kryptering av informasjon under lagring, brannmurer, tilgangskontroller, separasjon av oppgaver og lignende sikkerhetsprotokoller. Vi begrenser tilgang til personopplysninger til våre ansatte og tredjeparter som trenger tilgang til slik informasjon for legitime og relevante forretningsformål.

Alle våre ansatte, leverandører og tredjeparter som har tilgang til dine personopplysninger etter InSites’ instruksjoner, vil være bundet av taushetsplikt, og vi tar i bruk tilgangskontroller for å begrense tilgangen til personer som trenger slik tilgang for å kunne utføre oppgavene og ansvarene sine.

X. Overføring av personopplysninger

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre når vi har lovlig tillatelse til å gjøre det samt når det er nødvendig for å oppfylle formålene tilknyttet de som er beskrevet ovenfor.

Når vi deler personopplysninger med andre, fastsetter vi kontraktsmessige avtaler og sikkerhetsmekanismer for å beskytte personopplysningene og overholde våre egne standarder for datavern, konfidensialitet og sikkerhet.

Personopplysninger vi har kan overføres:

–       til våre kunder

Vi samler inn og behandler informasjon om enkeltpersoner (deltakere) ved å gjennomføre markedsundersøkelser. Personopplysningene til disse personene kan samles inn i forbindelse med levering av våre markedsundersøkelsesprodukter og -tjenester til våre kunder (f.eks. eksisterende eller potensielle kunder av våre egne kunder). Vi behandler denne informasjonen på vegne av våre kunder, og det er nødvendig for oss å dele denne informasjonen med våre kunder, slik at vi kan levere våre produkter og tjenester. I forbindelse med dette kan vi dele fotografier, bildeopptak, lydopptak eller fulle datasett som vi har av deg. Vi vil imidlertid kun gjøre dette når vi har fått ditt uttrykkelige samtykke for slike overføringer.

Vi vil ikke dele personopplysninger vi har samlet inn i forbindelse med levering av våre produkter og tjenester til en kunde, med en annen kunde. Vi vil heller ikke selge, leie ut eller lease denne informasjonen til andre tredjeparter.

–       til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper

Vi kan dele dine personopplysninger innen vårt globale nettverk av selskaper når det er nødvendig for å levere eller forbedre våre produkter og tjenester (f.eks. behandling og lagring, gi deg tilgang til våre forretningsaktiviteter og -tjenester, gi kundestøtte, innholdsutvikling osv.), eller når det er nødvendig for det formålet dine personopplysninger ble innhentet for. For detaljert informasjon om våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, se kontaktinformasjonen nedenfor eller klikk her.

–       til våre tjenesteleverandører

Der det er nødvendig bruker vi tredjeparter til å støtte oss ved levering av våre tjenester samt til å hjelpe oss med å levere, kjøre og administrere våre interne IT-systemer eller (interne) forretningsprosesser. Vi ber dem også om å utføre enkelte oppgaver på vegne av oss.

For eksempel leverandører av informasjonsteknologi, nettskybasert programvare som tjenesteleverandør, hosting og styring av nettside, dataanalyser, rekrutteringsprogramvare, sikkerhetskopiering av data, sikkerhets- og lagringstjenester.

Vi vil kun utlevere eller gjøre slike personopplysninger tilgjengelige for disse tjenesteleverandørene i den grad det er nødvendig for det aktuelle formålet. Disse opplysningene kan ikke brukes av dem for noen som helst andre formål, spesielt ikke for egne eller tredjeparters formål. Våre tjenesteleverandører er i tillegg kontraktsmessig bundet til å respektere konfidensialiteten av dine personopplysninger gjennom en såkalt «datavernavtale».

Når du tar del i vårt insentivsystem, kan det hende at vi må dele dine personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse osv.) med tredjeparter som hjelper oss med vår insentivhåndtering.

–       politi eller andre myndighets- og reguleringsorganer, eller til andre tredjeparter som påkrevd av og i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter

Vi forbeholder oss retten til å utlevere all relevant informasjon til politiet eller andre tredjeparter som har tillatelse til å samle inn personopplysninger, for å kontrollere at vi arbeider i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, for å granske påståtte forbrytelser, for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Vi vil kun oppfylle forespørsler om personopplysninger hvis det er nødvendig og aktuelt, og hvis vi har tillatelse til å gjøre det i henhold til gjeldende lover eller forskrifter.

Vi er en del av et globalt nettverk av selskaper og kan ta i bruk tredjeparts tjenesteleverandører eller våre datterselskaper og tilknyttede selskaper i andre land for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår. Som et resultat kan personopplysningene overføres utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Under enkelte omstendigheter tillater GDPR InSites å overføre personopplysninger til slike land.

I forbindelse med internasjonale undersøkelsesprosjekter, kan InSites også invitere deg til å ta del i undersøkelsesprosjekter til både nasjonale og internasjonale forretningskunder eller -partnere, noe som igjen inkluderer mulige overføringer utenfor EØS.

I slike tilfeller har vi truffet tiltak for å sikre at alle personopplysninger behandles med en tilstrekkelig grad av sikkerhet, og at alle overføringer av personopplysningene utenfor EØS skjer i henhold til aktuell datavernlovgivning, og at det vil være et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Vi vil implementere juridiske sikringstiltak vedrørende slike overføringer, som standard kontraktsklausuler, enkeltpersoners samtykker eller andre juridiske grunnlag tillatt etter gjeldende lovgivning.

XI. Dine rettigheter

GDPR gir deg visse rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger. Disse rettighetene står oppført nedenfor. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene nedenfor. Kontaktinformasjonen vår står oppført under XII. Kontaktopplysninger nedenfor.

Vær oppmerksom på at enkelte unntak gjelder ved utøvelse av disse rettighetene, noe som betyr at du ikke kan utøve dem i alle situasjoner:

a) Tilgang for personen opplysningene gjelder: Du har rett til å få tilgang til personopplysningene som InSites har om deg.

b) Korrigering: Du kan be oss om å korrigere uriktige personopplysninger.

c) Sletting («retten til å bli glemt»): Du kan be oss om å slette personopplysninger i visse omstendigheter, og vi vil treffe rimelige tiltak for å informere databehandlere som behandler personopplysningene på våre vegne, om at du har bedt om sletting av alle koblinger til, kopier eller reproduksjoner av dine personopplysninger.

d) Begrensning: Du kan kreve at visse personopplysninger skal markeres som begrenset, og du kan også begrense behandling i visse andre omstendigheter.

e) Portabilitet: Du kan be oss om å overføre personopplysningene dine elektronisk til en tredjepart i den grad det er tillatt i henhold til GDPR.

f) Sende inn en klage: Du kan sende inn en klage på vår behandling til dataverntilsynet, (det belgiske) «datatilsynet», (adresse) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tlf.) 32 (0)2 274 48 00, (e-post) contact@apd-gba.be.

I tillegg har du under visse omstendigheter rett til å gjøre følgende:

–       Trekke tilbake samtykket der behandling er basert på samtykke. Alle nyhetsbrev inneholder en «avslutt abonnement»-knapp nederst i e-posten.

–       Protestere mot behandling av personopplysninger som InSites rettferdiggjør på det juridiske grunnlaget om legitime interesser, med mindre grunnene våre for å utføre slik behandling oppveier eventuelle negative konsekvenser for personens personvernrettigheter.

–       Til enhver tid protestere mot direkte markedsføring (inkludert eventuell profilering for slike formål).

XII. Oppdateringer av denne erklæringen

InSites forbeholder seg retten til å revidere og oppdatere denne erklæringen når som helst. Datoen for den siste oppdateringen finnes øverst i denne erklæringen.

Du bør derfor med jevne mellomrom se gjennom våre nettsider for å holde deg oppdatert på våre nyeste retningslinjer og regler.

XIII.  Kontaktinformasjon

Hvis du har kommentarer eller spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller InSites sin behandling av dine personopplysninger som behandlingsansvarlig, kan du ta kontakt med oss

–       på e-post:             info@insites-consulting.com
–       på telefon:            +32 (0)9 269 15 00
–       via post:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320