Polish

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

I. Wstęp – kim jesteśmy?

Spółka Insites Compages NV zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony danych, jak określono w rozporządzeniu 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (zwanym dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”).

Spółka InSites Compages NV, ze statutową siedzibą przy Evergemsesteenweg 195, 9032 Gandawa (Belgia) i zarejestrowana w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem BE0837.297.070, nasze spółki zależne i podmioty powiązane (patrz XIII. Kontakt, by uzyskać więcej informacji) (zwane dalej: „InSites”, „nasza”, „nas” lub „my”) wierzymy w ochronę prywatności oraz poufność danych osobowych, które przechowujemy na Pana/Pani temat.

Uznajemy, że może Pan/Pani mieć wątpliwości w związku z ochroną prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy oraz z dużym prawdopodobieństwem udostępnimy osobom trzecim w celu oferowania i dostarczania naszych produktów i usług. W związku z powyższym spisaliśmy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”).

Dane osobowe to dowolna kombinacja informacji, które znajdują się w posiadaniu lub z dużym prawdopodobieństwem znajdą się w posiadaniu spółki InSites, i które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania indywidualnej osoby (zwane są dalej „Danymi osobowymi”). Każde przetwarzanie Danych osobowych przez spółkę InSites jest prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Żadna informacja, która nie może zostać wykorzystania do zidentyfikowania konkretnej osoby (np. zagregowane dane statystyczne), nie stanowi Danych osobowych.

Nie powinno być żadnych wątpliwości, że niniejsze Oświadczenie dotyczy wyłącznie przetwarzania danych przez spółkę InSites działającą w roli administratora, tj. w sytuacji, w której spółka InSites decyduje o celu oraz powodach i sposobach takiego przetwarzania.

Niniejsze Oświadczenie określa, w jaki sposób spółka InSites przedstawia informacje zgromadzone przy pomocy

(I)             produktów i usług w zakresie badań rynku, które oferujemy naszym klientom (np. gromadzenie informacji przy pomocy ankiety, paneli badawczych, społeczności (takich jak „Square”), wywiadów lub innych narzędzi badania rynku (zwanych dalej „Działaniami w zakresie badań rynku”);

(II)           różne witryny internetowe, takie jak nasze http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (zwane dalej naszymi „Witrynami”) oraz wszystkie działania i usługi z tym związane.

Jeżeli będzie to konieczne, dokonamy rozróżnienia pomiędzy działaniami w zakresie badań rynku a naszymi witrynami internetowymi.

Oświadczenie przedstawia również nasze praktyki dotyczące wykorzystywania takich informacji, kroków, jakie podejmujemy w celu ich ochrony, jak również możliwości wyboru i praw przysługujących osobom, których dotyczą dane („Pan/Pani” lub „Pana/Pani”) w odniesieniu do tego, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy informacje na ich temat. Osoby, których dane dotyczą, mogą być

(I)             uczestnikami prowadzonych przez nas badań rynku; lub

(II)           użytkownikami naszych witryn internetowych, kandydatami uczestniczącymi w procedurze rekrutacyjnej, osobami subskrybującymi nasze biuletyny informacyjne, indywidualnymi klientami lub klientami korporacyjnymi (oraz indywidualnymi osobami związanymi z naszymi klientami korporacyjnymi), dostawcami (łącznie z podwykonawcami oraz indywidualnymi osobami związanymi z naszymi dostawcami i podwykonawcami), kontaktami biznesowymi (istniejącymi i potencjalnymi klientami lub osobami fizycznymi z nimi związanymi), czy z innymi indywidualnymi osobami, które się z nami kontaktują

Działamy jako administrator danych, chyba że poinformujemy Pana/Panią, że tak nie jest. Kiedy gromadzimy dane osobowe na mocy porozumienia z osobą trzecią i ta osoba trzecia określa sposoby i cele przetwarzania, działamy ogólnie jako podmiot przetwarzający dane w imieniu tej osoby trzeciej, która będzie administratorem danych.

W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, może Pan/Pani skontaktować się z nami, korzystając z naszych danych kontaktowych znajdujących się pod numerem XIII. Kontakt.

II. W jaki sposób przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Jesteśmy organizacją specjalizującą się w badaniach rynku i członkiem ESOMAR. ESOMAR to międzynarodowa organizacja, która skupia się na opracowywaniu lepszych metod badania rynku. Stosujemy się do profesjonalnych standardów, jakie ESOMAR wyznacza swoim członkom. W przypadkach, w których gromadzimy i przetwarzamy dane w związku z produktami i usługami w zakresie badań rynku, jakie oferujemy naszym klientom, jednocześnie chronimy prywatność danych osobowych, które pozyskujemy od uczestników zaangażowanych w takie działania.

Realizujemy te działania w imieniu naszych klientów.

W przypadkach, w których musimy przetwarzać dane osobowe na wyłączne polecenie naszych klientów, prosimy naszych klientów o dostarczenie osobom, których dotyczą dane, niezbędnych informacji w zakresie wykorzystania tych danych oraz opisanych poniżej. Zezwalamy naszym klientom na wykorzystanie istotnych części tego Oświadczenia lub zalecamy im odnoszenie się do tego Oświadczenia, jeżeli uznają to za stosowne. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli niniejsze informacje nie byłyby wystarczające.

Możemy również gromadzić i przetwarzać informacje przy pomocy naszych witryn internetowych, a także w związku ze wszystkimi powiązanymi działaniami biznesowymi. Ta działalność operacyjna może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych następujących osób: wszystkich odwiedzających nasze witryny internetowe, kandydatów uczestniczących w procedurze rekrutacyjnej, klientów indywidualnych lub korporacyjnych (oraz indywidualnych osób związanych z naszymi klientami korporacyjnymi), dostawców (łącznie z podwykonawcami oraz indywidualnymi osobami związanymi z naszymi dostawcami i podwykonawcami), kontaktów biznesowych (istniejący i potencjalni klienci lub indywidualne osoby z nimi związane) czy innych osób fizycznych, które się z nami kontaktują.

III. Kiedy gromadzimy Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez spółkę InSites generalnie przekazywane są przez Pana/Panią dobrowolnie, w oparciu o:

–       Pana/Pani udział w jednym lub kilku naszych działaniach w zakresie badań rynku (takich jak kwestionariusze, panele badawcze lub inne narzędzie badania rynku);
–       Pana/Pani udział w jednym lub kilku naszych konkursach z nagrodami; i
–       wszystkie informacje, które aktywnie nam Pan/Pani przekazuje podczas takiego uczestnictwa;
–       kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem naszych witryn internetowych, wiadomości e-mail, poczty, telefonu lub wymiany wizytówek biznesowych, bądź przesyłając prośbę dotyczącą egzekwowania swoich praw;
–       kiedy nawiązuje Pan/Pani lub podtrzymuje z nami relacje umowne;
–       kiedy składa Pan/Pani aplikację o pracę u nas;
–       kiedy subskrybuje Pan/Pani nasz biuletyn informacyjny;
–       kiedy zostawia Pan/Pani komentarz w naszych witrynach internetowych;
–       kiedy żąda Pan/Pani pobrania treści;
–       poprzez nawigację na witrynie internetowej, np. kiedy nawiguje Pan/Pani w naszych witrynach internetowych, możemy automatycznie gromadzić ograniczone dane osobowe poprzez korzystanie z plików cookie na naszych stronach.

Jeżeli spółka InSites otrzymałaby Pana/Pani dane osobowe od klientów lub innych stron trzecich i użylibyśmy tych informacji w celu dalszego przetwarzania jako administrator, poinformujemy Pana/Panią o takim przetwarzaniu najpóźniej w chwili naszego pierwszego kontaktu z Panem/Panią.

Możliwe, że otrzymamy Pana/Pani dane osobowe z innych źródeł, takich jak baza danych naszego Klienta, brokerów ze spisu, witryny naszego panelu lub poprzez działania reklamowe.

IV. Które Pana/Pani dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące (niepełne) dane osobowe. W zależności od sytuacji oraz działań w zakresie badania rynku, w których Pan/Pani uczestniczy, nie zachowujemy wszystkich informacji wymienionych dalej.

–       Informacje kontaktowe, takie jak Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne istotne dane kontaktowe.

–       Dane osobiste i identyfikujące, takie jak wiek, data i miejsce urodzenia, kopia dowodu osobistego,

–       Elektroniczne dane identyfikacyjne, takie jak typ przeglądarki, protokół internetowy (IP), ID użytkownika, unikatowy identyfikator przypisany do Pana/Pani urządzenia, lokalizacja geograficzna, działania podejmowane na stronie internetowej, informacje pozyskiwane z treści na stronie internetowej,

–       Historia kontaktów, taka jak wysyłane i odbierane wiadomości (np. wiadomości e-mail), … będąca wynikiem komunikacji pomiędzy nami podczas Pana/Pani uczestnictwa.

–       Dane powiązane z pracą, takie jak życiorys, wykształcenie, działania zawodowe, umiejętności zawodowe,

–       Nawyki, zainteresowania, opinie lub zachowanie, takie jak zachowania konsumenckie, zwyczaje zakupowe, hobby, ogółem: odpowiedzi, których Pan/Pani udziela na pytania w ramach badań rynku prowadzonych dla naszych klientów;

–       Zdjęcia, nagrania audiowizualne lub dźwiękowe

Ogółem będziemy gromadzić tylko dane osobowe, które są potrzebne, byśmy mogli świadczyć usługi naszym klientom i które są istotne z punktu widzenia realizacji celów, jak określono w dalszej części tego dokumentu.

Informacje, które gromadzimy w kwestionariuszach lub panelach badawczych, są przetwarzane na zatwierdzonym poziomie. Każdy zarejestrowany uczestnik posiada unikatowy numer identyfikacyjny w naszej bazie danych, który pozwala nam identyfikować Pana/Panią jako indywidualnego uczestnika. Ten numer będzie wkomponowany w poufny materiał przekazany Panu/Pani jako indywidualnemu uczestnikowi.

W zależności od konkretnego celu działań w zakresie badań rynku, które prowadzimy dla naszych klientów, możliwe jest, że będziemy gromadzić i przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych (tj. informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia fizycznego i psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej). Spółka InSites będzie przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych wyłącznie za Pana/Pani wyraźną zgodą lub gdy jest to wymagane prawem.

Tam, gdzie w ramach w naszych badań rynku online zezwalamy na udział dzieciom poniżej 16 roku życia – lub młodszym, w zależności od stosownych, lokalnych uregulowań prawnych – mamy świadomość, że oprócz zgody dziecka, musimy uzyskać zgodę udzieloną lub potwierdzoną przez osobę sprawującą władzę rodzicielską względem tego dziecka. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych dzieci, robimy to tylko wtedy, gdy posiadamy takie zgody. Ponadto spółka InSites przestrzega wytycznych ustalonych przez ESOMAR dotyczących ochrony osób nieletnich w sieci internetowej.

V. Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, ogólnie pozyskujemy Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe konieczne do realizacji naszych usług i działań.

Dane osobowe uzyskane dzięki działaniom w zakresie badań rynku mogą być wykorzystywane przez spółkę InSites w następujących celach:

–       rejestracji, zaproszeń do udziału i udziału w naszych usługach w zakresie badań rynku;

–       w celach badawczych i statystycznych;

–       w celu tworzenia zbiorowych profili (ale nie profili poszczególnych osób);

–       byśmy mogli skontaktować się ze zwycięzcą konkursu;

–       byśmy mogli zweryfikować Pana/Pani wykorzystanie poufnych materiałów, które Panu/Pani przesłaliśmy; lub

–       byśmy mogli podjąć stosowne działania w przypadku gdy złamał(a)by Pan/Pani swoje zobowiązania w stosunku do nas, jak opisano w regulaminie każdej usługi w zakresie badania rynku, takie jak zobowiązanie do nie ujawniania poufnych materiałów przekazanych Panu/Pani.

Inne dane osobowe pozyskiwane przez spółkę InSites (np. poprzez nasze witryny internetowe) mogą być wykorzystywane w następujących celach:

–       w celach operacyjnych, takich jak: administracja i zarządzanie naszymi witrynami internetowymi, produktami i usługami; rozpatrywanie aplikacji o pracę, odpowiadanie na prośby o przekazywanie informacji lub w celu wykonania Pana/Pani prawa, a także podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa, jakości i zarządzania ryzykiem,

–       w celach biznesowych, takich jak: dostarczanie naszych produktów i usług; administrowanie, zarządzanie i rozwijanie naszego biznesu, relacji biznesowych, umów, produktów i usług; dostarczanie informacji o nas i naszym zakresie usług; w celach badawczych i statystycznych; w celu zachowania zgodności z wymogami prawa, regulacjami lub organizacją branżową, której jesteśmy członkiem,

–       w celach komercyjnych, takich jak: bezpośrednie cele marketingowe (np. przesyłanie Panu/Pani naszego biuletynu informacyjnego).

Spółka InSites będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w wyżej wymienionych celach, chyba że wyraźnie wyraził(a) Pan/Pani zgodę na inne wykorzystanie swoich danych. Jeżeli będziemy chcieli użyć Pana/Pani danych osobowych w innych celach, niż to Panu/Pani przekazaliśmy, poinformujemy Pana/Panią o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Na przykład: nie będziemy wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych w celach reklamowych, chyba że dobrowolnie udzieli Pan/Pani na to wcześniej swojej wyraźnej zgody.

VI. Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy Pana/Pani dane osobowe?

Spółka InSites przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

w przypadku działań w zakresie badań rynku i biuletynów informacyjnych: w oparciu o Pana/Pani wyraźną zgodę. Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć w pod numerem XI. Pana/Pani prawa

–       Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeżeli mamy uzasadniony interes, aby to robić, taki jak obrona i egzekwowanie roszczeń prawnych i praw oraz inne interesy spółki. W przypadkach, w których polegamy na tej podstawie prawnej przetwarzania, będziemy ograniczać skutki, jakie mogłoby to mieć dla Pana/Pani prywatności poprzez odpowiednie minimalizowanie naszego wykorzystania danych i ustalenie odpowiednich zabezpieczeń dostępu, by zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu danych.

–       Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy z istniejącymi klientami lub dostawcami (dostarczającymi Panu/Pani materiały marketingowe odnoszące się do podobnych produktów lub usług, jakie wcześniej Pan/Pani zamawiał(a), wykorzystywał(a) lub w jakich wcześniej uczestniczył(a)), lub by podjąć dalsze działanie na Pana/Pani prośbę, aby zawrzeć z nami umowę.

–       Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeżeli mamy takie zobowiązanie prawne.

VII. W naszych witrynach korzystamy z plików cookie

Korzystamy z plików cookie i innych technologii identyfikacji online, takich jak sygnały nawigacyjne sieci (ang. web beacon) czy piksele, by zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia podczas korzystania z treści online.

Korzystamy z tych technologii, by ułatwić Panu/Pani nawigację w naszych witrynach i dostarczać lepiej dopasowane treści.

Korzystamy również z tych technologii, by zbierać informacje odnośnie śledzenia oraz statystyki dotyczące wykorzystywania naszych witryn internetowych.

Możemy wykorzystywać technologie identyfikacji online od naszych partnerów marketingowych, witryn osób trzecich i platform społecznościowych. Te technologie pomagają nam mierzyć skuteczność naszego marketingu oraz kampanii informacyjnych i zrozumieć, w jaki sposób goście trafiają na nasze witryny dzięki reklamie InSites Consulting.

Może Pan/Pani kontrolować pliki cookie i zarządzać nimi przy pomocy swojej przeglądarki. Prosimy pamiętać, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może mieć wpływ na doświadczenie użytkownika i pewne funkcje mogą nie być w związku z tym dostępne.

Większość przeglądarek pozwala na przeglądanie, zarządzanie, usuwanie i blokowanie plików cookie dla danej witryny internetowej. Proszę pamiętać, że jeżeli usunie Pan/Pani wszystkie pliki, wszystkie ustawione przez Pana/Panią preferencje zostaną utracone, łącznie z możliwością rezygnacji z plików cookie ponieważ sama ta funkcja wymaga zainstalowania pliku cookie dotyczącego opcji rezygnacji na Pana/Pani urządzeniu.

Informacje dotyczące dodatkowych przeglądarek i typów urządzeń można znaleźć na stronach http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe

Zachowujemy przetwarzane przez nas dane osobowe tak długo, jak jest to uznawane za konieczne dla celu, w którym je gromadziliśmy. Biorąc pod uwagę okres zachowywania danych, przez który można przechowywać dane osobowe, zależy to od celów dla których informacje zostały zebrane. Okres przechowywania może różnić się w zależności od sytuacji.

IX. Jakie środki podejmujemy, aby zabezpieczyć Pana/Pani dane osobowe

Spółka InSites poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy (np. przy pomocy naszych witryn internetowych lub w związku z naszą działalnością w zakresie badań rynku). Z tego powodu wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych. Te zabezpieczenia będą różnić się w zależności od stopnia wrażliwości, formatu, lokalizacji, ilości, dystrybucji oraz przechowywania danych osobowych i przewidują środki opracowane tak, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. W stosownych przypadkach zabezpieczenia polegają między innymi na szyfrowaniu komunikacji np. przez SSL, szyfrowaniu informacji podczas przechowywania, zabezpieczeniach typu firewall, kontroli dostępu, rozdzieleniu obowiązków i podobnych protokołach bezpieczeństwa. Ograniczamy dostęp do danych osobowych do członków naszego personelu i osób trzecich, które wymagają dostępu do takich informacji w uzasadnionych i istotnych celach biznesowych.

Wszyscy członkowie naszego personelu, kontrahenci i osoby trzecie, którzy będą mieli dostęp do Pana/Pani danych osobowych z polecenia spółki InSites, będą zobowiązani do zachowania poufności. Będziemy stosować kontrolę dostępu, by ograniczyć dostęp tylko do osób, które wymagają takiego dostępu w celu realizowania swoich obowiązków i zadań.

X. Przekazywanie danych osobowych

Będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym tylko w przypadkach, w których jest to dozwolone prawem i konieczne do realizacji celów związanych z celami opisanymi powyżej.

Kiedy dzielimy się danymi osobowymi z innymi, zawieramy stosowne umowy i tworzymy mechanizmy bezpieczeństwa, by chronić dane osobowe i zachować zgodność z naszymi własnymi standardami w zakresie ochrony danych, poufności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe, które przechowujemy mogą zostać przekazane:

–       naszym klientom

Realizując nasze działania w zakresie badań rynku, gromadzimy i przetwarzamy informacje dotyczące indywidualnych osób (uczestników), których dane osobowe możemy pozyskiwać w związku z usługami i produktami w zakresie badań rynku, które dostarczamy naszym klientom (np. istniejącym lub potencjalnym klientom naszych własnych klientów). Przetwarzamy te informacje w imieniu naszych klientów i udostępnianie tych informacji naszym klientom jest konieczne, abyśmy mogli dostarczać nasze produkty i usługi. W tym kontekście możliwe jest, że będziemy udostępniać posiadane przez nas zdjęcia, nagrania audiowizualne, nagrania dźwiękowe lub pełne zestawy danych dotyczących Pana/Pani osoby. Jednakże zrobimy tak tylko pod warunkiem, że uzyskamy Pana/Pani wyraźną zgodę na taki transfer.

Nie będziemy dzielić się z klientem danymi osobowymi uzyskanymi w związku z dostarczaniem naszych produktów i usług innemu klientowi. Nie będziemy również sprzedawać, wynajmować ani zawierać umowy o leasingu tych informacji z innymi osobami trzecimi.

–       naszym spółkom zależnym i podmiotom powiązanym

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe w ramach naszej globalnej sieci korporacji, kiedy jest to konieczne w celu świadczenia i udoskonalania naszych produktów i usług (np. przetwarzanie i przechowywanie, zapewnianie dostępu do naszych działań i usług biznesowych, zapewnianie obsługi klienta, opracowywanie treści itp.) lub kiedy jest to konieczne do realizacji celu, w którym gromadzone były Pana/Pani dane osobowe. By uzyskać więcej szczegółów odnośnie spółek zależnych i podmiotów powiązanych, można skontaktować się przy pomocy poniższych danych lub kliknąć tutaj.

–       naszym dostawcom usług

W przypadkach, w których jest to konieczne, korzystamy z osób trzecich, aby wsparły nas w świadczeniu naszych usług i pomogły w dostarczaniu , obsługiwaniu i zarządzaniu naszymi wewnętrznymi systemami IT lub (wewnętrznymi) procesami biznesowymi. Prosimy ich również o wykonywanie pewnych zadań w naszym imieniu.

Należą do nich na przykład dostawcy technologii informacyjnych, oprogramowanie w chmurze jako dostawca usługi, hosting i zarządzanie witrynami internetowymi, analiza danych, oprogramowanie rekrutacyjne, tworzenie zapasowych kopii danych, usługi w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania danych.

Ujawnimy lub udostępnimy takie dane osobowe tym dostawcom usług wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Dane te nie mogą być przez nich wykorzystywane w żadnych innych celach, w szczególności nie w ich własnych celach ani w celach osób trzecich. Ponadto nasi dostawcy usług są umownie zobowiązani do zachowania poufności Pana/Pani danych osobowych poprzez tak zwaną „Umowę o ochronie danych”.

Jeżeli bierze Pan/Pani udział w naszym systemie zachęt, być może będziemy musieli udostępnić Pana/Pani dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) osobom trzecim, które pomogą nam zająć się stosowaniem zachęt.

–       organom ścigania lub innym organom rządowym i regulacyjnym, lub innym osobom trzecim, gdy wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa:

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich istotnych informacji organom ścigania lub innym osobom trzecim uprawnionym do pozyskania danych osobowych w celu sprawdzenia czy przestrzegamy stosownych przepisów prawa, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie domniemanego przestępstwa, by ustalić bądź realizować prawa lub bronić praw. Będziemy spełniać prośby o ujawnienie danych osobowych, gdy jest to konieczne i stosowne, i gdy mamy na to pozwolenie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Jesteśmy częścią globalnej sieci korporacji i możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług lub nasze spółki zależne i podmioty powiązane w innych krajach, by pomagały nam w prowadzeniu naszej działalności. W rezultacie dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pod pewnymi warunkami RODO pozwala spółce InSites przekazywać dane osobowe do takich krajów.

W kontekście międzynarodowych projektów badawczych spółka InSites może również zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w projektach badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych klientów lub partnerów biznesowych, co również może wiązać się z możliwością przekazywania danych poza EOG.

W każdym wypadku podjęliśmy kroki, by przetwarzać wszelkie dane osobowe z zachowaniem odpowiednich poziomów zabezpieczeń, i aby każe przekazanie danych osobowych poza EOG odbywało się zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony. Wdrożymy prawne zabezpieczenia względem takich transferów, takie jak wzorcowe klauzule umowne, zgoda osób fizycznych lub inne podstawy prawne dopuszczane przez odpowiednie wymogi prawne.

XI. Pana/Pani prawa

RODO zapewnia Panu/Pani pewne prawa w związku z Pana/Pani danymi osobowymi. Te prawa zostały wymienione poniżej. Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw. Może Pan/Pani znaleźć nasze dane kontaktowe w rozdziale XII. Kontakt, jak przedstawiono poniżej.

Prosimy pamiętać, że obowiązują pewne wyjątki w zakresie realizacji tych praw, co oznacza, że może nie być Pan/Pani w stanie realizować ich we wszystkich sytuacjach:

a) Dostęp osoby, której dotyczą dane: Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę InSites.

b) Sprostowanie: Może nas Pan/Pani poprosić o poprawienie niedokładnych danych.

c) Wymazanie („prawo do zapomnienia”): Może nas Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, a my podejmiemy stosowne kroki, by poinformować podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, że zażądał(a) Pan/Pani wymazania łącz do, kopii lub duplikatów Pana/Pani danych osobowych.

d) Ograniczenie przetwarzania: Może Pan/Pani zażądać, aby pewne dane osobowe zostały oznaczone jako dane z ograniczonym dostępem, a także ograniczyć ich przetwarzanie w pewnych innych okolicznościach.

e) Przenoszenie danych: Może Pan/Pani zażądać od nas przekazania Pana/Pani danych osobowych osobie trzeciej w formie elektronicznej w zakresie dozwolonym przez RODO.

f) Składanie skarg: Może Pan/Pani złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych w organie nadzorczym związanym z ochroną danych, (belgijskim) „Organem ds. ochrony danych”, (adres) Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela, (tel.) 32 (0)2 274 48 00, (e-mail) contact@apd-gba.be.

Ponadto pod pewnymi warunkami ma Pan/Pani następujące prawa:

–       w przypadkach, w których przetwarzanie opiera się na zgodzie – prawo do wycofania swojej zgody; wszystkie biuletyny informacyjne zawierają przycisk anulowania subskrypcji w stopce e-maila.

–       prawdo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które to przetwarzanie spółka InSites opiera na „uzasadnionym interesie” będącym podstawą prawną, chyba że nasze powody tego przetwarzania byłyby nadrzędne wobec praw danej osoby do prywatności; oraz

–       prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie prowadzeniu marketingu bezpośredniego (łącznie z profilowaniem w takich celach).

XII. Uaktualnienie niniejszego Oświadczenia

Spółka InSites zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu i uaktualnienia niniejszego Oświadczenia w dowolnym momencie. Data ostatniego uaktualnienia znajduje się u góry niniejszego Oświadczenia.

Z tego powodu należy okresowo przeglądać nasze witryny internetowe, aby pozostawać na bieżąco z naszymi najbardziej aktualnymi politykami i praktykami.

XIII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez spółkę InSites działającą w roli administratora można skontaktować się z nami

–       za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:             info@insites-consulting.com
–       przez telefon:                                                                             +32 (0)9.269.15.00
–       listownie:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320