Serbian

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Stupa na snagu od 25. maja 2018. godine

I. Uvod – O nama

Insites Compages NV se obavezuje da će poštovati važeće zakonodavstvo o zaštiti podataka kako je navedeno u Uredbi 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (u daljem tekstu: „Opšta Uredba o zaštiti podataka o ličnosti” ili „GDPR”).

InSites Compages NV, sa sedištem u ulici Evergemsesteenveg, broj 195, 9032 Gent (Belgija) i registrovana kod Crossroads Bank for Enterprises pod brojem BE0837.297.070, naših podružnica i filijala (videti XIII Kontakt za više informacija) (u daljem tekstu: „InSites”, „naš”, „nas” ili „mi”) veruje u zaštitu privatnosti i poverljivosti ličnih podataka koje čuvamo u vezi sa vama.

Razumemo da možete biti zabrinuti u vezi sa privatnošću i bezbednošću ličnih podataka koje sakupljamo, koristimo i eventualno otkrivamo trećim licima u cilju omogućavanja ponuđivanja i pružanja naših proizvoda i usluga. U tu svrhu smo sastavili ovu Izjavu o privatnosti („Izjava”).

Lični podaci predstavljaju svaku kombinaciju informacija, koje su u posedu ili će verovatno biti u posedu InSites-a, a koje se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca (u daljem tekstu: „Lični podaci”). Sva obrada ličnih podataka od strane InSites-a će biti tretirana u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Sve informacije koje se ne mogu iskoristiti za identifikaciju pojedinca (kao što su prikupljene statističke informacije) ne predstavljaju lične podatke.

Trebalo bi biti jasno da se ova Izjava primjenjuje samo na obradu ličnih podataka od strane InSites-a koji deluje kao kontrolor, što znači da je InSites onaj koji određuje svrhu i način („zašto” i „kako”) te obrade.

Ova Izjava utvrđuje kako InSites obrađuje informacije prikupljene putem

(I)             proizvoda za istraživanje tržišta i usluga koje nudimo našim klijentima (npr. prikupljanje informacija putem anketa, panela, zajednica (kao što je „Square”), intervjua ili bilo kojeg drugog načina istraživanja tržišta (u daljem tekstu: „Aktivnosti istraživanja tržišta”);

(II)           različitih veb sajtova, kao što su http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (u daljem tekstu naši „veb sajtovi”) i svih aktivnosti i usluga koje se na to odnose.

Ukoliko je potrebno, napraviće se razlika između Aktivnosti istraživanja tržišta i naših veb sajtova

Njome se takođe utvrđuju naša praksa u vezi sa korišćenjem takvih informacija, koraci koje preduzimamo u cilju zaštite tih informacija, kao i izbori i prava koja imaju lica na koja se odnose podaci („vi” ili „vaši”) o tome kako sakupljamo i obrađujemo informacije o njima. Uključena lica na koja se odnose podaci mogu varirati od

(I)             učesnika u našim Aktivnostima istraživanja tržišta; ili

(II)           svakog korisnika naših veb sajtova, kandidata za zapošljavanje, pretplatnika naših biltena, ličnih ili korporativnih klijenata (i pojedinaca povezanih sa našim korporativnim klijentima), dobavljača (uključujući podizvođače i pojedince povezane sa našim dobavljačima i podizvođačima), poslovnih kontakata (postojećih i potencijalnih klijenata i/ili pojedinaca povezanih sa njima), bilo kojih drugih osoba koje stupaju u kontakt sa nama.

Osim ukoliko drugačije ne komuniciramo sa vama, mi delujemo u svojstvu kontrolora podataka. Kada sakupljamo lične podatke u skladu sa sporazumom sa trećom stranom, a ta treća strana određuje način i svrhu obrade, obično delujemo u svojstvu obrađivača podataka u ime te treće strane koja će biti kontrolor podataka.

Ukoliko imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, možete nas kontaktirati putem naših kontakt podataka iz odeljka XIII Kontakt.

II. Kako obrađujemo vaše lične podatke?

Mi smo kompanija za istraživanje tržišta i članica ESOMAR-a. ESOMAR je međunarodna organizacija koja se fokusira na razvijanje boljih metoda istraživanja tržišta. Mi se pridržavamo profesionalnih standarda koje ESOMAR utvrđuje za svoje članove. Ako sakupljamo i obrađujemo informacije u vezi sa proizvodima za istraživanje tržišta i uslugama koje nudimo našim klijentima, mi istovremeno i štitimo privatnost ličnih podataka koje dobijamo od učesnika uključenih u takve aktivnosti.

Ove aktivnosti vršimo u ime naših klijenata.

Ako treba da obrađujemo lične podatke pod isključivim uputstvom naših klijenata, tražimo od naših klijenata da pruže neophodne informacije relevantnim licima na koja se odnose podaci u vezi sa njihovom upotrebom, kao što je ovde navedeno. Mi dozvoljavamo našim klijentima da koriste relevantne delove ove Izjave ili ih upućujemo na ovu Izjavu, ako smatraju da je to prikladno. Međutim, ne možemo se smatrati odgovornim ako ovo nije dovoljno za pružanje neophodnih informacija.

Takođe možemo sakupljati i obrađivati informacije putem naših veb sajtova, u vezi sa svim poslovnim aktivnostima koje se odnose na to. Ove operativne aktivnosti mogu obuhvatiti obradu ličnih podataka sledećih osoba: svakogposetiocanaših veb sajtova, kandidata za zapošljavanje, ličnih ili korporativnih klijenata (i pojedinaca povezanih sa našim korporativnim klijentima), dobavljača (uključujući podizvođače i pojedince povezane sa našim dobavljačima i podizvođačima), poslovnih kontakata (postojeći i potencijalni klijenti i/ili pojedinci povezani sa njima) ili drugih osoba koje stupaju u kontakt sa nama.

III. Kada sakupljamo vaše lične podatke?

Lični podaci prikupljeni i obrađeni od strane InSites-a se obično dobijaju od vas dobrovoljno, na osnovu:

–       vašeg učešća u jednoj ili više naših aktivnosti istraživanja tržišta (npr. upitnici, paneli ili bilo koje drugo sredstvo za istraživanje tržišta);
–       vašeg učešća na jednoj ili više naših nagradnih takmičenja; i
–       svih informacija koje nam aktivno pružate tokom takvih učešća.
–       kada nas kontaktirate preko naših veb sajtova, putem e-pošte, pošte, telefona, razmenom vizitkarti, podnošenjem zahteva za ostvarivanje vaših prava,…;
–       kada aktivirate ili održavate ugovorni odnos sa nama;
–       kada se prijavite za posao kod nas;
–       kada se pretplatite na naš bilten;
–       kada ostavite komentar na našim veb sajtovima;
–       kada zatražite preuzimanje;
–       Navigacijom kroz veb sajtove, npr. kada se krećete kroz naše veb sajtove, možemo automatski prikupiti ograničene lične podatke putem upotrebe kolačića na našim veb sajtovima.

Ako InSites primi vase lične podatke od klijenata ili drugih trećih lica i mi koristimo ove informacije za dalju obradu kao kontrolor, obavestićemo vas o takvoj obradi najkasnije u trenutku prvog kontakta sa vama.

Moguće je da vaše lične podatke dobijemo iz drugih izvora, kao što su baza podataka našeg klijenta, lista brokera, naš panel veb sajt ili putem oglašavanja.

IV. Koje vaše lične podatke sakupljamo?

Možemo sakupiti i obraditi sledeće (neiscrpne) lične podatke. U zavisnosti od situacije i aktivnosti istraživanja tržišta u kojoj učestvujete, mi ne zadržavamo sve informacije koje su navedene u daljem tekstu.

–       Kontakt informacije, kao što su vaše ime, adresa e-pošte ili bilo koji drugi relevantni kontakt podaci

–       Lični i identifikacioni podaci, kao što su godište, datum rođenja, mesto rođenja, kopija lične karte, ….

–       Elektronski identifikacioni podaci, kao što su tip pregledača, adresa Internet protokola (IP), korisnički ID, jedinstveni identifikator dodeljen vašem uređaju, geografska lokacija, akcije izvršene unutar veb stranice, informacije izvedene iz sadržaja veb stranice, …

–       Istorija kontakata, kao što su odlazna I dolazna komunikacija (npr. poruke e-pošte), … kao rezultat komunikacije koje imamo među sobom tokom vašeg učešća.

–       Detalji vezani za rad, kao što su CV, obrazovanje, profesionalne aktivnosti, profesionalne veštine, …

–       Navike, interesovanja, mišljenja ili ponašanje, kao što su ponašanje potrošača, ponašanje u kupovini, hobiji, … uopšte odgovori na pitanja koja se tiču istraživanja tržišta za naše klijente;

–       Fotografije, slike ili zvučni zapisi

Generalno ćemo prikupljati samo lične podatke koji su potrebni za pružanje usluga našim klijentima i koji su relevantni za postizanje ciljeva navedenih u daljem tekstu.

Informacije koje sakupljamo u upitnicima ili panelima obrađuju se na ovlašćenom nivou. Svaki registrovani učesnik ima jedinstveni identifikacioni broj u našoj bazi podataka koji nam omogućava da vas identifikujemo kao pojedinačnog učesnika. Ovaj broj će biti ubačen u poverljivi materijal koji vam se dostavlja kao pojedinačnom učesniku.

U zavisnosti od specifične svrhe aktivnosti istraživanja tržišta koje vršimo za naše klijente, moguće je da sakupljamo i obrađujemo posebne kategorije ličnih podataka (npr. informacije o rasi ili etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim ili filozofskim uverenjima, članstvu u sindikatima, fizičkom ili mentalnom zdravlju, genetskim podacima, biometrijskim podacima, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji). InSites će obrađivati samo posebne kategorije ličnih podataka sa vašom eksplicitnom saglasnošću ili ako zakon to zahteva.

Kada dozvoljavamo deci mlađoj od 16 godina, ili ispod neke druge starosne granice, u zavisnosti od odredbi važećih lokalnih pravnih propisa – da učestvuju u našimmarketinškim istraživanjima na mreži, znamo da, pored saglasnosti deteta, moramo dobiti saglasnost ili ovlašćenje osobe sa roditeljskom odgovornošću za to dete. Kada obrađujemo lične podatke o deci, mi ćemo to učiniti samo ako imamo takve saglasnosti. Osim toga, InSites poštuje smernice ESOMAR-a koje se odnose na onlajn zaštitu koja uključuje maloletnike.

V. Zašto i kako koristimo vaše lične podatke?

Kao što je već pomenuto, mi vaše lične podatke obično dobijamo direktno od vas. Prikupljamo samo lične podatke neophodne za svrhu obavljanja naših usluga ili aktivnosti.

Lične podatke, dobijene iz aktivnosti istraživanja tržišta, InSites može koristiti za sledeće svrhe:

–       za registraciju, poziv i učešće u našim uslugama istraživanja tržišta;

–       za istraživačke i statističke ciljeve;

–       za sastavljanje kolektivnih profila (ne pojedinačnih ljudi);

–       da bismo mogli da kontaktiramo pobednika takmičenja;

–       da bismo mogli da potvrdimo vašu upotrebu poverljivog materijala koji smo vam dostavili; ili

–       da bismo mogli da preduzmemo odgovarajuće mere u slučaju da kršite svoje obaveze prema nama, kako je navedeno u odredbama i uslovima svake usluge istraživanja tržišta, kao što je obaveza neotkrivanja poverljivog materijala koji vam je dostavljen.

Drugi lični podaci koje je prikupio InSites (npr. putem naših veb sajtova) mogu se koristiti u sledeće svrhe:

–       Operativne svrhe, kao što su: administriranje i upravljanje našim veb sajtovima, proizvodima i uslugama; razmatranje prijave za posao, odgovaranje na zahteve za informacijama ili ostvarivanje vaših prava, sigurnosti, kvaliteta i upravljanje rizicima, ….

–       Poslovne svrhe, kao što su: pružanje naših proizvoda i usluga; administriranje, upravljanje i razvoj našeg poslovanja, poslovnih odnosa, ugovora, proizvoda i usluga; pružanje informacija o nama i našem asortimanu usluga; za istraživačke i statističke ciljeve; u skladu sa svim zahtevima prema nekom zakonu, propisu ili profesionalnom telu čiji smo član,….

–       Komercijalne svrhe, kao što su:ciljevi direktnog marketinga (npr. slanje našeg biltena)

InSites će koristiti vaše lične podatke samo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko se posebno niste drugačije složili.  Ukoliko nameravamo da koristimo vaše lične podatke u druge svrhe osim onih koje su vam navedene, unapred ćemo vas obavestiti. Na primer: nećemo koristiti vaše lične podatke u reklamne svrhe osim ako prethodno niste slobodno dali eksplicitnu saglasnost.

VI. Po kojoj zakonskoj osnovi sakupljamo vaše lične podatke?

InSites obrađuje vaše lične podatke na sledećim zakonskim osnovama:

Za aktivnosti istraživanja tržišta i za biltene: na osnovu vaše eksplicitne saglasnosti. Možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Za više informacija o tome kako možete to učiniti, pogledajte XI. Vaša prava”

–       Takođe možemo da obrađujemo vase lične podatke kada imamo legitiman interes za tako nešto, kao što je odbrana i krivično gonjenje pravnih zahteva i prava, i drugi poslovni interesi. Kada se oslanjamo na ovu pravnu osnovu za obradu, ublažićemo efekte kojeovo može imati na vašu privatnost, tako što ćemo na najbolji način smanjiti korišćenje i postaviti adekvatne pristupne i sigurnosne mere za sprečavanje neovlašćene upotrebe.

–       Obrada je neophodna za izvršenje ugovora za postojeće kupce ili dobavljače (koji vam pružaju marketinški materijal koji se odnosi na slične proizvode ili usluge koje ste ranije tražili, koristili ili u kojima ste učestvovali) ili da bi se preduzeli dalji koraci na vaš zahtev da sklopite ugovor sa nama.

–       Takođe, možemo obraditi vaše lične podatke kada imamo zakonsku obavezu da to uradimo.

VII. Koristimo kolačiće na našim veb sajtovima

Koristimo kolačiće i druge onlajn tehnologije za identifikaciju, kao što su veb monitori ili pikseli, kako bismo korisnicima omogućili poboljšano korisničko iskustvo.

Ove tehnologije koristimo kako bismo vam olakšali navigaciju na našim veb sajtovima i kako bismovam bolje dostavili prilagođeni sadržaj.

Takođe, ove tehnologije koristimo za prikupljanje podataka o praćenju i statističkih podataka koji se odnose na korišćenje naših veb sajtova.

Možemo koristiti onlajn tehnologije identifikacije marketinških partnera, sajtova trećih strana i platformi društvenih medija. Ove tehnologije nam pomažu da izmerimo efikasnost naših marketinških kampanja i kampanja za podizanje svesti i za razumevanje kako posetioci dolaze do naših veb sajtova saInSites Consulting reklama.

Možete da kontrolišete i upravljate kolačićima koristeći svoj pregledač. Imajte na umu da uklanjanje ili blokiranje kolačića može uticati na vaše korisničko iskustvo i neke funkcije možda više neće biti dostupne.

Većina pregledača vam omogućava da pregledate, upravljate, brišete i blokirate kolačiće za veb sajt. Vodite računa, jer ako izbrišete sve kolačiće, onda će se sve vaše željene postavke izgubiti, uključujući i mogućnost odbijanja kolačića, jer ova funkcija zahteva da se postavi kolačić za odbijanje na vaš uređaj.

Za informacije o dodatnim pregledačima i tipovima uređaja pogledajte http://www.aboutcookies.org/ ili http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Koliko dugo držimo vaše lične podatke

Mi zadržavamo lične podatke koje smo obradili sve dok ih smatramo potrebnim za svrhu za koju su prikupljeni. Obzirom na period zadržavanja podataka u kom se mogu držati lični podaci, u zavisnosti od svrhe za koju su informacije prikupljene, period zadržavanja podataka se može razlikovati u svakoj situaciji.

IX. Koje mere preduzimamo kako bismo osigurali vaše lične podatke

InSites veoma ozbiljno shvata sigurnost svih ličnih podataka koje obrađujemo (npr. preko naših veb sajtova ili u vezi sa našim aktivnostima istraživanjima tržišta). Zbog toga smo sproveli odgovarajuće tehničke i organizacione mere za bezbednu obradu ličnih podataka. Ove zaštitne mere će se razlikovati u zavisnosti od osetljivosti, formata, lokacije, količine, distribucije i čuvanja ličnih podataka, a obuhvataće mere predviđene da štite lične podatke od neovlašćenog pristupa. Ukoliko je potrebno, zaštitne mere uključuju šifrovanje komunikacija preko SSL-a, šifrovanje informacija tokom skladištenja, zaštitne zidove, kontrole pristupa, razdvajanje dužnosti i slične sigurnosne protokole. Mi ograničavamo pristup ličnim podacima na naše osoblje i treće strane kojima je potreban pristup takvim informacijama za legitimne i relevantne poslovne svrhe.

Svi naši članovi osoblja, izvođači i treća lica koja će imati pristup vašim ličnim podacima prema InSites-ovim instrukcijama će biti obavezani na poverljivost i mi koristimo kontrolu pristupa da ograničimo pristup na pojedince kojima je potreban takav pristup za obavljanje dužnosti i zadataka.

X. Prenos ličnih podataka

Vaše lične podatke ćemo samo deliti sa drugima kada nam je to zakonski dozvoljeno i kada je neophodno ispuniti svrhe povezane sa gore opisanim.

Kada delimo lične podatke sa drugima, aktiviramo ugovorne aranžmane i sigurnosne mehanizme za zaštitu ličnih podataka i poštovanje naših sopstvenih standarda zaštite podataka, poverljivosti i bezbednosti.

Lični podaci koje držimo mogu se preneti:

–       našim klijentima

Sprovođenjem naših aktivnosti istraživanja tržišta sakupljamo i obrađujemo informacije o pojedincima (učesnicima) čiji lični podaci se mogu dobiti u vezi sa pružanjem naših proizvoda i usluga za istraživanje tržišta našim klijentima (npr. postojećim ili potencijalnim klijentima naših klijenata). Obrađujemo ove informacije u ime naših klijenata i deljenje ovih informacija sa njima je neophodno radi isporuke naših proizvoda i usluga. U tom kontekstu moguće je deliti fotografije, snimke slika, snimke zvuka ili kompletne skupove vaših podataka koje čuvamo. Međutim, to ćemo učiniti samo ako dobijemo vašu eksplicitnu saglasnost za takav prenos.

Nećemo deliti lične podatke dobijene u vezi sa pružanjem naših proizvoda i usluga jednom klijentu, preko drugog klijenta. Takođe nećemo prodavati, iznajmljivatiili davati u zakup ove informacije drugim trećim licima.

–       našim podružnicama i filijalama

Možemo deliti vaše lične podatke u našoj globalnoj mreži korporacija kada je ovo neophodno za pružanje ili poboljšanje naših proizvoda i usluga (npr. obrada i skladištenje, pružanje pristupa našim poslovnim aktivnostima i uslugama, pružanje podrške korisnicima, razvoj sadržaja…) ili kada je to neophodno u svrhu za koju su vaši lični podaci prikupljeni. Za detalje naših podružnica i filijala pogledajte kontakt podatke ispod ili kliknite ovde.

–       našim pružaocima usluga

Gde je potrebno, koristimo treće strane radi podrške u pružanju naših usluga i radi pomoći u snadbevanju, vođenju i upravljanju našim unutrašnjim IT sistemima ili (internim) poslovnim procesima i tražimo od njih da izvrše određene zadatke u naše ime.

Na primer, pružaoci informacionoh tehnologija, softvera baziranog na cloud-u kao pružaoca usluga, hosting i održavanje web sajtova, analiza podataka, softvera za regrutovanje, backup podataka, usluge obezbeđenja i čuvanja podataka.

Mi ćemo takve lične podatke otkriti ili učiniti dostupnim ovim pružaocima usluga u meri u kojoj je to potrebno za određenu svrhu. Ove podatke ne mogu koristiti za druge svrhe, posebno ne za svoje ili za potrebe treće strane. Osim toga, naši pružaoci usluga su ugovorno obavezni da poštuju poverljivost vaših ličnih podataka putem „Ugovora o zaštiti podataka”.

Kada učestvujete u našem sistemu podsticaja, možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke (npr. ime, adresu e-pošte, …) sa trećim stranama koje nam pomažu u rukovanju tim podsticajima.

–       organima za sprovođenje zakona ili drugim vladinim i regulatornim agencijama ili drugim trećim licima kako se to zahtevaprema, i u skladu sa važećim zakonom ili propisom:

Zadržavamo pravo da otkrijemo bilo koju i sve relevantne informacije predstavnicima zakona ili drugim trećim stranama sa ovlašćenjima za dobijanje ličnih podataka, kako bi se moglo proveriti da li se pridržavamo važećeg zakona i propisa, da istraže navodni zločin, da uspostave, ostvare ili odbrane zakonska prava. Mi ćemo ispuniti samo zahteve za ličnim podacima kada je ovo neophodno i prikladno i gde nam je dozvoljeno da to učinimo u skladu sa važećim zakonom ili propisom.

Mi smo deo globalne mreže korporacija i možemo koristiti usluge treće strane ili naših podružnica i filijala u drugim zemljama koje nam pomažu pri vođenju našeg poslovanja. Kao rezultat, lični podaci mogu biti preneti izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP”). Pod određenim uslovima GDPR dozvoljava InSites-u da prenese lične podatke u takve zemlje.

U kontekstu međunarodnih istraživačkih projekata, InSites takođe može da vas pozove da učestvujete u istraživačkim projektima kako domaćih tako i međunarodnih poslovnih klijenata ili partnera, uključujući i moguće prenose izvan EEP.

U svakom slučaju, preduzeli smo korake kako bismo obezbedili da se svi lični podaci obrađuju poštujući adekvatne nivoe bezbednosti i da svi prenosi ličnih podataka van EEP-a budu u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i da će se postići odgovarajući nivo zaštite. Mi ćemo primeniti pravne zaštitne mere koje se odnose na takav prenos, kao što su modeli ugovornih klauzula, saglasnost pojedinaca ili druge pravne osnove dozvoljene važećim zakonskim zahtevima.

XI. Vaša prava

GDPR vam pruža određena prava koja se odnose na vaše lične podatke. Ova prava su navedena u nastavku. Molimo vas da nas kontaktirate ako želite ostvariti neko od sledećih prava. Naše kontakt informacije možete pronaći pod XII. Kontakt, kao što je navedeno u nastavku.

Imajte na umu da se u ostvarivanju ovih prava primenjuju određeni izuzeci, što znači da možda nećete moći da ih koristite u svim situacijama:

a) Pristup lica na koja se odnose podaci: Imate pravo da pristupite vašim ličnim podacima koje drži InSites.

b) Ispravka: Možete od nas zatražiti da ispravimo netačne lične podatke.

c) Brisanje (‘Pravo na zaborav’): U određenim okolnostima od nas možete zatražiti da obrišemo lične podatke i mi ćemo preduzeti razumne korake da obavestimo one koji obrađuju lične podatake u naše ime da ste tražili brisanje određenih veza, kopija ili duplikata vaših ličnih podataka.

d) Ograničenje: Možete zahtevati da određeni lični podaci budu označeni kao ograničeni i da ograničite obradu u nekim drugim okolnostima.

e) Prenosivost: Možete od nas zatražiti da elektronski prenesemo lične podatke o vama trećim licima, ukoliko je to dozvoljeno u okviru GDPR-a.

f) Podnesite žalbu: Možete podneti žalbu u vezi sa našom obradom, u vezi sa regulativom za zaštitu podataka, (belgijskom) „Organu za zaštitu podataka”, (adresa) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tel) 32 (0)2 274 48 00, (e-pošta) contact@apd-gba.be.

Osim toga, pod određenim uslovima imate pravo:

–       gde se obrada zasniva na saglasnosti, povučete saglasnost; svi bilteni sadrže dugme za odjavu u podnožju te e-pošte.

–       date prigovor na neku obradu ličnih podataka koje InSites opravdava na pravnom osnovu „legitimnih interesa”, osim ako naši razlozi za preduzimanje te obrade ne prevazilaze bilo kakvu štetu po pitanju prava pojedinca na privatnost; i

–       u svako doba se možete usprotiviti direktnom marketingu (uključujući svako profilisanje za te svrhe).

XII. Ažuriranja ove izjave

InSites zadržava pravo da revidira i ažurira ovu izjavu u bilo koje vreme. Datum poslednjeg ažuriranja možete pronaći na vrhu ove Izjave.

Prema tome, trebalo bi da periodično pregledate naše veb sajtove kako biste bili upoznati sa našim najnovijim politikama i praksama.

XIII. Kontakt

Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka od strane InSites-a koji deluje u svojstvu kontrolora, možete nas kontaktirati

–       Putem e-pošte:    info@insites-consulting.com
–       Telefonom:           +32 (0)9.269.15.00
–       Poštom :

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320