Slovak

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platné od 25. mája 2018.

I. Úvod – kto sme?

Spoločnosť InSites Compages NV sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov, ako je uvedené v nariadení 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo „GDPR“).

Spoločnosť InSites Compages NV so sídlom na adrese Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgicko), zaregistrovaná v registri Crossroads Bank for Enterprises pod číslom BE0837.297.070, naše dcérske a sesterské spoločnosti (ďalšie informácie nájdete v časti XIII. Kontakt) (ďalej len spoločnosť „InSites“, „naše“, „nás“ alebo „my“) veria, že je potrebné chrániť vaše osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, a zachovávať ich dôvernosť.

Sme si vedomí, že môžete mať obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré získavame, používame a prípadne odovzdávame tretím stranám, aby sme mohli poskytovať naše produkty a služby. Preto sme vypracovali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov ( ďalej len „vyhlásenie“).

Osobné údaje sú akákoľvek kombinácia informácií, ktoré spoločnosť InSites vlastní alebo pravdepodobne bude vlastniť, ktorá sa môže použiť na identifikáciu osôb (ďalej len „osobné údaje“). Akékoľvek spracovanie osobných údajov spoločnosťou InSites sa bude vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Akékoľvek informácie, ktoré sa nedajú použiť na identifikáciu konkrétneho jednotlivca (napríklad súhrnné štatistické informácie) nie sú osobné údaje.

Musí byť zrejmé, že toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na spracovávanie osobných údajov spoločnosťou InSites v pozícii prevádzkovateľa, t. j keď spoločnosť InSites určuje účel a prostriedky (dôvod a spôsob) spracovávania.

Toto vyhlásenie stanovuje, ako spoločnosť InSites spracováva informácie získané prostredníctvom

(I)             produktov a služieb prieskumu trhu, ktoré ponúkame svojim klientom (napr. získavanie informácií prostredníctvom prieskumov, diskusií, komunít (ako napríklad „Square“), rozhovorov alebo akýmikoľvek inými formami nástrojov na prieskumu trh (ďalej len „činnosti prieskumu trhu“);

(II)           rôznych webových lokalít, ako sú naše lokality http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (ďalej len naše „webové lokality“) a všetkých činností a služieb, ktoré s nimi súvisia.

V prípade potreby sa bude rozlišovať medzi činnosťami prieskumu trhu a našimi webovými lokalitami.

Taktiež stanovuje postupy týkajúce sa používania takýchto informácií, prijaté opatrenia na ich ochranu, ako aj možnosti a práva, ktoré dotknuté osoby („vy“ alebo „váš“) majú v súvislosti so získavaním a spracovávaním informácií o nich. Dotknuté osoby môžu zahŕňať

(I)             účastníkov našich činností prieskumu trhu alebo

(II)           všetkých používateľov našich webových lokalít, účastníkov náboru, odberateľov našich bulletinov, osobných alebo firemných klientov (a osoby spojené s našimi firemnými klientmi), dodávateľov (vrátane subdodávateľov a osôb spojených s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi), obchodné kontakty (existujúcich a potenciálnych klientov a/alebo osoby s nimi spojené) a všetky ostatné osoby, ktoré sú s nami v kontakte.

Ak vám neoznámime inak, konáme vo funkcii prevádzkovateľa údajov. Pri získavaní osobných údajov na základe dohody s treťou stranou, a v prípade, že tretia strana určuje prostriedky a účely spracovania, obvykle konáme ako sprostredkovateľ údajov v mene danej tretej strany, ktorá bude prevádzkovateľom údajov.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti XIII. Kontakt.

II. Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Sme spoločnosť zameriavajúca sa na prieskum trhu a sme členom organizácie ESOMAR. ESOMAR je medzinárodná organizácia, ktorá sa zameriava na vývoj lepších metód na prieskum trhu. Dodržiavame odborné štandardy, ktoré organizácia ESOMAR stanovuje pre svojich členov. V prípade, že získavame a spracovávame informácie v súvislosti s produktmi a službami prieskumu trhu, ktoré ponúkame našim klientom, budeme chrániť dôvernosť osobných údajov získaných od účastníkov zapojených do takýchto činností.

Tieto činnosti vykonáme v mene našich klientov.

V prípade, že potrebujeme spracovávať osobné údaje na výhradný pokyn našich klientov, požiadame klientov o poskytnutie potrebných informácií dotknutým osobám o ich použití tak, ako je uvedené nižšie. Našim klientom povoľujeme použiť príslušné časti tohto vyhlásenia, alebo ich odkázať na toto vyhlásenie, ak to považujú za vhodné. Avšak nenesieme zodpovednosť za to, ak tieto informácie nie sú pre nich dostatočné.

Môžeme tiež získavať a spracovávať informácie prostredníctvom našich webových lokalít a v súvislosti so všetkými podnikateľskými činnosťami, ktoré sa na ne vzťahujú. Tieto prevádzkové činnosti môžu zahŕňať spracovávanie osobných údajov nasledujúcich osôb: všetkých návštevníkov našich webových lokalít, účastníkov náboru, osobných alebo firemných klientov (a osoby spojené s našimi firemnými klientmi), dodávateľov (vrátane subdodávateľov a osôb spojených s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi), obchodné kontakty (existujúcich a potenciálnych klientov a/alebo osoby s nimi spojené) alebo všetky ostatné osoby, ktoré sú s nami v kontakte.

III. Kedy získavame vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavané a spracovávané spoločnosťou InSites sa vo všeobecnosti získavajú dobrovoľne na základe:

–       vášho zapojenia do jednej alebo viacerých našich činností prieskumu trhu (napr. dotazníky, diskusie alebo akýkoľvek iný nástroj na prieskum trhu);
–       vašej účasti v jednej alebo viacerých našich súťažiach o ceny a
–       všetkých informácií, ktoré nám aktívne poskytujete pri takejto účasti.
–       keď nás kontaktujete prostredníctvom našich webových lokalít, e-mailom, poštou, telefonicky, výmenou vizitiek, zaslaním požiadavky na uplatnenie svojich práv,…,
–       keď s nami nadviažete alebo udržiavate zmluvný vzťah,
–       keď sa u nás uchádzate o prácu,
–       keď sa prihlásite na odber nášho bulletinu,
–       keď na našich webových lokalitách zanecháte komentár,
–       pri požiadavke o sťahovanie,
–       pri prechádzaní webovou lokalitou, napr. keď prechádzate našimi webovými lokalitami, môžeme automaticky získavať obmedzené osobné údaje pomocou využívania súborov cookie na našich webových lokalitách.

Ak spoločnosť InSites získa vaše osobné údaje od klientov alebo iných tretích strán a my tieto informácie použijeme na ďalšie spracovávanie ako prevádzkovateľ, budeme vás o spracovávaní informovať najneskôr v okamihu prvého kontaktu s vami.

Je možné, že vaše osobné údaje získame z iných zdrojov, ako napríklad z databázy nášho klienta, od predajcov zoznamov, z našej diskusnej webovej lokality alebo prostredníctvom reklamy.

IV. Ktoré vaše osobné údaje získavame?

Môžeme získavať a spracovávať nasledujúce (neúplné) osobné údaje. V závislosti od situácie a činnosti prieskumu trhu, na ktorej sa podieľate, neuchovávame všetky informácie uvedené nižšie.

–       Kontaktné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo akékoľvek iné súvisiace kontaktné údaje,

–       Osobné a identifikačné údaje, ako je vek, dátum narodenia, miesto narodenia, kópia preukazu totožnosti, ….

–       Elektronické identifikačné údaje, ako napríklad typ prehliadača, adresa IP, ID používateľa, jedinečný identifikátor priradený vášmu zariadeniu, geografická poloha, činnosti vykonávané na webovej lokalite, informácie odvodené z obsahu webovej lokality, …

–       História kontaktov, ako napríklad odoslaná a prijatá komunikácia (napr. e-mailové správy), … v dôsledku vzájomnej komunikácie v priebehu vašej účasti,

–       Informácie súvisiace s prácou, ako napríklad životopis, vzdelanie, odborné činností, odborné zručnosti, …

–       Zvyky, záujmy, názory alebo správanie, ako napríklad správanie spotrebiteľov, správanie pri nakupovaní, koníčky … vo všeobecnosti odpovede, ktoré poskytnete na otázky pri vykonávaní prieskumu trhu pre našich klientov,

–       Fotky, obrázky alebo zvukové nahrávky

Vo všeobecnosti budeme získavať iba osobné údaje potrebné na poskytovanie našich služieb klientom, a ktoré sú relevantné na dosiahnutie cieľov, ako je uvedené nižšie.

Informácie, ktoré získavame v dotazníkoch alebo v diskusii, sú spracovávané na schválenej úrovni. Každý registrovaný účastník má jedinečné identifikačné číslo v databáze, ktoré nám umožňuje identifikovať vás ako individuálneho účastníka. Toto číslo bude uvedené v dôvernom materiáli, ktorý dostanete ako daný individuálny účastník.

V závislosti od konkrétneho účelu činností prieskumu trhu, ktoré vykonávame pre našich klientov, je možné, že budeme získavať a spracovávať špeciálne kategórie osobných údajov (napríklad informácie o rase alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, telesnom alebo duševnom zdraví, genetické údaje, biometrické údaje a informácie o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii). Spoločnosť InSites bude spracovávať špeciálne kategórie osobných údajov s vaším výslovným súhlasom alebo ak to vyžaduje zákon.

V prípade, že umožníme deťom mladším ako 16 rokov alebo mladším podľa ustanovení platných miestnych predpisov zúčastniť sa na našich on-line marketingových prieskumných činnostiach, sme si vedomí toho, že okrem súhlasu dieťaťa musíme získať súhlas udelený alebo schválený osobou s rodičovskou zodpovednosťou za dieťa. Osobné údaje detí budeme spracovávať len v prípade, že budeme mať takéto súhlasy. Spoločnosť InSites okrem toho rešpektuje zásady stanovené organizáciou ESOMAR týkajúce sa ochrany maloletých v online priestore.

V. Prečo a ako používame vaše osobné údaje?

Ako bolo uvedené vyššie, vo všeobecnosti získavame vaše osobné údaje priamo od vás. Získavame iba osobné údaje potrebné na účely vykonávania služieb alebo činností.

Osobné údaje získané z činností prieskumu trhu môže spoločnosť InSites používať na nasledujúce účely:

–       na registráciu, pozývanie a účasť na našich službách prieskumu trhu,

–       na účely prieskumu a štatistické účely,

–       na vypracovanie kolektívnych profilov (nie jednotlivých osôb),

–       aby sme mohli kontaktovať víťaza súťaže,

–       aby sme mohli overiť využívanie dôverných materiálov, ktoré sme vám poskytli, alebo

–       aby sme mohli prijať vhodné opatrenia v prípade, že porušíte svoje povinnosti voči nám, ako je uvedené v podmienkach jednotlivých služieb prieskumu trhu, ako napríklad povinnosť nezverejnenia vo vzťahu k dôverným materiálom, ktoré sme vám poskytli.

Ostatné osobné údaje získané spoločnosťou InSites (napr. prostredníctvom našich webových lokalít) sa môžu použiť na nasledujúce účely:

–       Prevádzkové účely, ako napríklad: spravovanie a riadenie našich webových lokalít, produktov a služieb; vyhodnocovanie žiadosti o zamestnanie, odpovedanie na žiadosti o informácie alebo na uplatnenie vašich práv a na činnosti riadenia bezpečnosti, kvality a rizík, …

–       Obchodné účely, ako napríklad: poskytovanie našich produktov a služieb; spravovanie, riadenie a rozvoj nášho podnikania, obchodných vzťahov, zmlúv, produktov a služieb; poskytovanie informácií o nás a rozsahu služieb; na účely prieskumu a štatistické účely; na účely zaistenia súladu so zákonnými požiadavkami, smernicami alebo súladu s profesijným orgánom, ktorého sme členom, ….

–       Obchodné účely, ako napríklad: účely priameho marketingu (napr. posielanie bulletinu)

Spoločnosť InSites bude používať vaše osobné údaje len na tieto vyššie uvedené účely, ak ste výslovne vyjadrili súhlas. Ak budeme chcieť vaše osobné údaje použiť na účely iné, ako sme vám oznámili, budeme vás vopred informovať. Napríklad: vaše osobné údaje nebudeme používať na reklamné účely, ak ste skôr slobodne neposkytli svoj výslovný súhlas.

VI. Na akom právnom základe získavame osobné údaje?

Spoločnosť InSites spracováva osobné údaje na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

Na činnosti prieskumu trhu a bulletiny: na základe vášho výslovného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie o tom, ako to môžete spraviť, nájdete v časti XI. „Vaše práva“.

–       Vaše osobné údaje môžeme tiež spracovávať v prípade nášho oprávneného záujmu, napríklad na obhajobu a súdne vymáhanie zákonných nárokov, práv a iných obchodných záujmov. V prípade, že využijeme tento právny základ spracovávania, zmiernime vplyvy, ktoré to môže mať na vaše súkromie tak, že vhodným spôsobom minimalizuje ich využívanie, a využijeme primerané opatrenia na ochranu prístupu a zabezpečenia, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu.

–       Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s existujúcimi zákazníkmi alebo dodávateľmi (ktorí vám poskytujú marketingové materiály týkajúce sa podobných produktov alebo služieb, o ktoré ste skôr požiadali, využili alebo ste sa na nich zúčastnili) alebo na vykonanie ďalších krokov na základe vašej žiadosti, aby ste s nami mohli uzavrieť zmluvu.

–       Vaše osobné údaje môžeme tiež spracovávať, keď nám to ukladá zákonná povinnosť.

VII. Na našich webových lokalitách používame súbory cookie

Používame súbory cookie a ďalšie online identifikačné technológie, ako napríklad webové majáky alebo pixle, aby sme mohli poskytnúť užívateľom lepší používateľský komfort.

Tieto technológie používame na to, aby ste sa na našich webových lokalitách mohli jednoduchšie pohybovať a na lepšie poskytovanie obsahu upraveného pre vás.

Tieto technológie používame aj na získavanie sledovacích informácií a štatistík týkajúcich sa využívania našich webových lokalít.

Môžeme využívať online identifikačné technológie od našich marketingových partnerov, lokalít tretích strán a platforiem sociálnych médií. Tieto technológie nám pomáhajú merať účinnosť našich marketingových a informačných kampaní a porozumieť tomu, ako návštevníci prechádzajú na naše webové lokality z reklamy spoločnosti InSites Consulting.

Súbory cookie môžete ovládať a spravovať pomocou prehliadača. Upozorňujeme, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookie môže ovplyvniť používanie a niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.

Väčšina prehliadačov umožňuje prezerať, spravovať, odstrániť a blokovať súbory cookie webovej lokality. Upozorňujeme, že ak odstránite všetky súbory cookie, všetky vaše nastavené preferencie sa stratia, vrátane možnosti nepoužívať súbory cookie, pretože aj táto funkcia vyžaduje umiestnenie súboru cookie s týmto nastavením vo vašom zariadení.

Informácie o ďalších prehliadačoch a typoch zariadení nájdete na adrese http://www.aboutcookies.org/ alebo http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Nami spracovávané osobné údaje uchovávame tak dlho, ako sa považuje za nevyhnutné na účel, na ktorý boli získané. Keďže lehota uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý boli tieto údaje získané, môže byť v každej situácii odlišná.

IX. Aké opatrenia prijímame na zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť InSites berie vážne zabezpečenie všetkých spracovávaných osobných údajov (napr. prostredníctvom našich webových lokalít alebo v súvislosti s našimi činnosťami prieskumu trhu). Preto sme implementovali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracovania osobných údajov. Tieto ochranné opatrenia sa budú líšiť v závislosti od citlivosti, formátu, umiestnenia, množstva, distribúcie a uloženia osobných údajov, a zahŕňajú opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Ak je to vhodné, ochranné opatrenia zahŕňajú šifrovanie komunikácie napríklad pomocou protokolu SSL, šifrovanie informácií počas uchovávania, brány firewall, riadenie prístupu, rozdelenie povinností a podobné protokoly zabezpečenia. Prístup k osobným údajom obmedzujeme na našich zamestnancov a tretie strany, ktoré vyžadujú prístup k týmto informáciám na legitímne a relevantné obchodné účely.

Všetci naši zamestnanci, dodávatelia a tretie strany, ktorí budú mať prístup k vašim osobným údajom na základe pokynov spoločnosti InSites, budú viazaní mlčanlivosťou, a na obmedzenie prístupu na jednotlivcov vyžadujúcich tento prístup na plnenie svojich povinností a úloh využívame riadenie prístupu.

X.     Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sprístupníme ostatným, iba keď je to právne prípustné, a ak je to potrebné na splnenie účelov súvisiacich s účelmi opísanými vyššie.

Keď sprístupníme osobné údaje ostatným, využijeme zmluvy a mechanizmy zabezpečenia na ochranu osobných údajov a na dodržanie našich vlastných štandardov na ochranu osobných údajov, dôvernosti a zabezpečenia.

Osobné údaje, ktoré uchovávame, môžeme prenášať:

–       Klientom

Pri vykonávaní činností prieskumu trhu získavame a spracovávame informácie o osobách (účastníkoch), ktorých osobné údaje môžu byť získané v súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb prieskumu trhu našim klientom (napr. existujúcim alebo potenciálnym klientom našich vlastných klientov). Tieto informácie spracovávame v mene klientov a poskytovanie týchto informácií klientom je potrebné na poskytovanie našich produktov a služieb. V tejto súvislosti je možné, že budeme poskytovať fotografie, obrazové nahrávky, zvukové nahrávky alebo úplné množiny údajov, ktoré o vás uchovávame. Avšak prenos vykonáme až po získaní vášho výslovného súhlasu s takýmto prenosom.

Osobné údaje získané v súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb jednému klientovi nebudeme poskytovať inému klientovi. Tieto informácie taktiež nebudeme predávať ani prenajímať iným tretím stranám.

–       Dcérskym a sesterským spoločnostiam

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v rámci našej globálnej siete spoločností, keď je to potrebné na poskytovanie alebo zlepšovanie našich produktov a služieb (napr. spracovanie a uchovávanie, poskytovanie prístupu k našim obchodným činnostiam a službám, poskytovanie zákazníckej podpory, vytváranie obsahu, …) alebo ak je to potrebné na účel, na ktorý boli osobné údaje získané. Podrobné informácie o našich dcérskych a sesterských spoločnostiach nájdete v kontaktných údajoch nižšie alebo kliknite sem.

–       Poskytovateľom služieb

V prípade potreby môžeme využívať podporu tretích strán pri poskytovaní služieb a na pomoc pri poskytovaní, prevádzke a spravovaní našich interných IT systémov alebo (vnútorných) obchodných procesov a požiadať ich, aby v našom mene vykonávali určité úlohy.

Napríklad poskytovatelia informačných technológií, poskytovatelia softvéru ako služby na báze cloudu, hosťovanie a spravovanie webových lokalít, analýza údajov, náborový softvér, zálohovanie údajov, služby zabezpečenia a uloženia.

Týmto poskytovateľom služieb zverejníme alebo sprístupníme iba osobné údaje v rozsahu potrebnom na daný účel. Tieto údaje nesmú využívať na žiadne iné účely, najmä nie na svoje vlastné účely alebo účely tretích strán. Naši poskytovatelia služieb sú okrem toho zmluvne zaviazaní rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov prostredníctvom takzvanej „Dohody o ochrane údajov“.

Ak sa zapojíte do nášho motivačného systému, vaše osobné údaje (napr. meno, e-mailovú adresu, …) môžeme poskytnúť tretím stranám, ktoré nám pomáhajú pri práci s motiváciami.

–       Orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym alebo regulačným orgánom alebo iným tretím stranám podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov alebo smerníc a v súlade s nimi:

Vyhradzujeme si právo zverejniť akékoľvek príslušné informácie orgánom činným v trestnom konaní alebo iným tretím stranám s právomocou získavať osobné údaje, ako napríklad na kontrolu, či dodržiavame platné právne predpisy a smernice, na vyšetrenie údajnej trestnej činnosti a na preukázanie, uplatnenie alebo obranu zákonných práv. Žiadostiam o osobné údaje vyhovieme, iba ak je to potrebné a vhodné, a ak nám to umožňujú príslušné právne predpisy a smernice.

Sme súčasťou celosvetovej siete spoločností a môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán alebo naše dcérske a sesterské firmy v iných krajinách na pomoc pri vykonávaní našej činnosti. V dôsledku toho sa osobné údaje môžu prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Nariadenie GDPR umožňuje za určitých podmienok prenášať osobné údaje do týchto krajín.

Spoločnosť InSites vás môže v rámci medzinárodných výskumných projektov tiež prizvať k účasti na prieskumných projektoch pre národných aj medzinárodných obchodných klientov či partnerov, čo môže opäť zahŕňať prípadné prenosy mimo EHP.

V každom prípade sme podnikli kroky na zabezpečenie, že spracovanie všetkých osobných údajov bude rešpektovať primerané úrovne zabezpečenia, že všetky prevody osobných údajov mimo EHP sa budú uskutočňovať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a že bude existovať primeraná úroveň ochrany. Zabezpečíme právne záruky, ktorými sa budú riadiť takéto prevody, ako napríklad vzorové zmluvné doložky, súhlas osôb alebo iný právny základ podľa platných právnych požiadaviek.

XI. Vaše práva

Nariadenie GDPR vám poskytuje určité práva vo vzťahu k vašim osobným údajom. Tieto práva sú uvedené nižšie. Ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás. Naše kontaktné údaje môžete nájsť v časti XII. Kontakt uvedenej nižšie.

Upozorňujeme, že na uplatňovanie týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, čo znamená, že ich nemusí byť možné uplatniť vo všetkých situáciách:

a) Prístup osoby: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom uchovávaných spoločnosťou InSites.

b) Oprava: Môžete nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov.

c) Vymazanie („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie osobných údajov a my vykonáme primerané kroky s cieľom informovať sprostredkovateľov údajov, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom mene, že ste požiadali o vymazanie všetkých odkazov na vaše osobné údaje, ich kópie alebo replikácie.

d) Obmedzenie: Môžete požadovať označenie určitých osobných údajov ako obmedzených a tiež obmedziť spracovanie za určitých iných okolností.

e) Prenosnosť: Môžete nás požiadať o elektronický prenos svojich osobných údajov do tej miery, ako povoľuje nariadenie GDPR.

f) Podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť na naše spracovanie regulátorovi na ochranu údajov, (belgickému) „Orgánu pre ochranu osobných údajov“, (adresa) Drukpersstraat 35, 1000 Brusel, (tel.) 32 (0)2 274 48 00, (e-mail) contact@apd-gba.be.

Okrem toho máte za určitých podmienok právo na:

–       Ak je spracovanie založené na súhlase, zrušiť súhlas; všetky bulletiny obsahujú tlačidlo na odhlásenie v zapätí daného e-mailu.

–       Namietať akékoľvek spracovanie osobných údajov, ktoré spoločnosť InSites odôvodňuje na právnom základe „legitímnych záujmov“, ak naše dôvody na spracovanie neprevážia ohrozenie práv jednotlivca na ochranu osobných údajov a

–       kedykoľvek namietať akýkoľvek priamy marketing (vrátane akéhokoľvek profilovania na takéto účely).

XII. Aktualizácia tohto vyhlásenia

Spoločnosť InSites si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať a aktualizovať toto vyhlásenie. Dátum poslednej aktualizácie možno nájsť v hornej časti tohto vyhlásenia.

Preto by ste si mali pravidelne pozerať naše webové lokality, aby ste boli informovaní o našich najaktuálnejších zásadách a postupoch.

XIII. Kontakt

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracovávaní svojich osobných údajov spoločnosťou InSites konajúcou ako prevádzkovateľ, môžete nás kontaktovať

–       Prostredníctvom e-mailu: info@insites-consulting.com
–       Telefonicky:                          +32 (0)9 269 15 00
–       Poštou:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320